Dienstleistungen - 233376-2021

10/05/2021    S90

Rumänien-Cluj-Napoca: Vermietung von Lastwagen mit Fahrer

2021/S 090-233376

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin DRDP Cluj
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: Prin DRDP Cluj, Str. Decebal nr. 128
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400205
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Dorina Persa Boc
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 264432552
Fax: +40 264432446
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.drdpcluj.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100119202
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de închiriere autovehicule pentru Secția producție a DRDP Cluj – acord-cadru doi ani

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2021/57/B/CJ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60181000 Vermietung von Lastwagen mit Fahrer
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Total: 7 350 000,00 RON fara TVA.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 2 460,80 RON fara TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1 470 000,00 RON.

Numarul de contracte subsecvente ce se preconizeaza a se efectua pe acordul-cadru sunt: doua contracte subsecvente/an.

Cantitatile sunt conform anexelor la caietul de sarcini.

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si competarile ulterioare, termenul-limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea 98/2016, in sensul ca modificarile nu sunt substantiale.

Autoritatea contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit in anuntul de participare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 7 350 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Puncte de incarcare a produselor si puncte de lucru aflate pe drumurile nationale

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Conform descrierilor din caietul de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Vechime autovehicule (VA) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016; Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

• Director Regional ing. Eugen Cecan

• Director Economic ec. Aneta Visan

• Director Intretinere DN si Autostrazi ing.Ioan Crisan

• Director Adjunct Intretinere DN si Autostraz ing. Vasile Sabau

• Sef Serviciu Contencios cj. Luminita Negru

• Sef Biroul Achizitii Produse si Servicii ing. Laura Bretoiu

• Sef Birou Pregatire Documentatie Intretinere Ing. Ciprian Bolohan

• Sef Compartiment CFP ec.Cristina Hedesiu

• Compartiment Contracte cj. Carmen Ioana Mone

• Sef Serviciul Achizitii Sp.rel.publ. Dorina Persa Boc

• Sef Sectie Productie ing. Antonius Zoldesi

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. În acest sens se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certifcatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute al art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Înainte de atribuirea contractului ofertantantii cu oferte declarate admisibile dupa finalizarea evaluarii ofertelor vor depune in SEAP, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. 1. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular lll.2.1/1 din fisierul “Modele de formulare”) 2. Certificat de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit. Certificatul va fi prezentat în original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” 3. Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru îndeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul fiscal, va fi prezentat în original /copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Certificatele fiscale trebuie sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii. În cazul în care ofertele declarate admisibile dupa finalizarea evaluarii ofertelor sunt depuse de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus. Daca este cazul, documentele sus mentionate vor fi prezentate de catre fiecare asociat/subcontractor/tert sustinator. 4. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certifcatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasata pe primul loc va fi oferta unei asocieri, de subcontractanti sau tert sustinator pentru capacitatea tehnica si/sau profesionala in conformitate cu dispozitiile art.196 alin 2 coroborat cu prevederile art 170 si art 183 din Legea nr.98/2016.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor" - subsectiunea "Inscrierea in Registrul Comertului".

Ofertantii clasati pe primele doua locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor prezenta, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului acordului cadru.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri totale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) trebuie sa fie in valoare de minim: 2.205.000,00 lei

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante: Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020)), înregistrate la organele competente, conform prevederilor legale in vigoare sau alte documente pe care autoritatea contractanta le considera adecvate. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat (rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor legislattiei incidente în domeniu). Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va complete DUAE Partea IV "Criteriile de selectie" Sectiunea B" Capacitatea economica si financiara". Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 4: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE Partea IV "Criteriile de selectie" Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. III.2.3/a3 prezentate in Sectiunea "Formulare" din Documentatia de atribuire, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in urma evaluarii. a. In cazul unei asocieri, odata cu DUAE se va prezenta un Acord de asociere (Formular III.2.3/a1) care va trebui legalizat de asocierea clasata pe primul loc in urma evaluarii, înainte de semnarea contractului, în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. In cazul in care oferta clasata pe primul loc este sustinuta de tert/terti se va prezenta un angajament ferm(Formular III.2.3/a3 prin care se confirma faptul ca tertul va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta 1: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** servicii similare***/servicii comparabile cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuitin valoare cumulata de minim: 735.000,00 *) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. **) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). ***) Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege servicii de inchiriere a autovehiculelor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Initial, se va completa DUAE de catre operatorii participanti cu privire la numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si /sau activitatile pentru care ofertantul a fost reponsabil la procedura de atribuire, care va fi insotit de: -angajamentul tertului sustinator (Formular III.2.3/a2. O data cu depunerea DUAE se prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. -acordul de asociere (Formular III.2.3/a1)- daca este cazul. Se va mentiona ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Acordul de subcontractare (Formular III.2.3/a4) - daca este cazul. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractanta si va avea anexat acordul de subcontractare. Op.economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire are obligatia de a prezenta documentele justificative conf.art.196 alin.2 din Legea nr.98/2016. Ofertantul declarat câstigator, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta contractul încheiat între ofertant si subcontractant si care se constituie anexa la contractul de achizitie. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea contractului de achizitie publica se poate face numai cu aprobarea autoritatii contractante,fara a se modifica propunerea tehnica sau financiara. Se vor prezenta contractele încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta conform art. 218 alin 4 din Legea 98/2016, la incheierea contractului. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta . Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante documentele justificative pentru demonstrarea experientei similare (contracte/parti din contracte/ certificate/ procese verbale de receptie/ recomandari/alte documente edificatoare contrasemnate de catre beneficiari) care sa confirme executarea respectivelor lucrari, valoarea exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de executie a lor. Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documente similare, insotite de traducere autorizata.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/06/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/10/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/06/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

2.Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea"Intrebari"). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea M"Intrebari"), in format electronic, semnate cu semnatura electronica.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

CONFORM ART. 8 DIN Legea 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj
Postanschrift: Str. Decebal nr. 128
Ort: Cluj-Napoca
Postleitzahl: 400205
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@drdpcluj.ro
Telefon: +40 264432552
Fax: +40 264432446
Internet-Adresse: www.drdpcluj.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/05/2021