Dostawy - 233429-2020

Submission deadline has been amended by:  279174-2020
20/05/2020    S98

Polska-Kielce: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 098-233429

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Karola Olszewskiego 2A
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 25-663
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Wacławik
E-mail: womp@womp.com.pl
Tel.: +48 413479713
Faks: +48 413479702
Adresy internetowe:
Główny adres: www.womp.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.womp.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)

Numer referencyjny: PDZP-26/Z-3-20
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Medycznego Systemu Informatycznego (MSI) dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Zamówienie realizowane będzie w dwóch częściach część nr 1 – dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania MSI, część nr 2 – modernizacja sieci LAN w zakresie dostawy i wdrożenia infrastruktury sieciowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla każdej części zamówienia zawarty został w załączniku do SIWZ nr: 1A, 1B.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania MSI

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000 Serwery komputerowe
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
79132000 Usługi uwierzytelniania
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2a, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć 1 – dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania MSI:

Rodzaj sprzętu i oprogramowania; ilość:

Infrastruktura serwerowa

1. Serwer aplikacyjny pod system wirtualizacji 3;

2. Serwer do kopii (backup) 1;

3. Macierz główna 1;

4. Przełącznik zasobowy do macierzy 2;

5. Zasilacz awaryjny UPS 2;

Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

6. Oprogramowanie systemowe 7;

7. Oprogramowanie systemowe – licencje dostępowe 75;

8. Oprogramowanie do kopii zapasowych 3;

Medyczny System Informatyczny

9. System MSI – część medyczna – dostawa i wdrożenie;

10. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – dostawa i wdrożenie;

11. e-Usługi – e-Rejestracja – dostawa i wdrożenie;

12. Instruktaże stanowiskowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty został w załączniku do SIWZ nr: 1A,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja zespołu ds.wdrożenia-dodatkowe osoby (ZW) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu naprawy w przypadku awarii dla macierzy głównej (N) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSW.07.01.00-26-0042/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę: dla części 1 – 17 000 PLN (słownie złotych: siedemnaście tysięcy), dla części 2 – 1 500 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset). Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryg...

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja sieci LAN w zakresie dostawy i wdrożenia infrastruktury sieciowej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2a, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

b) Część 2 – modernizacja sieci LAN w zakresie dostawy i wdrożenia infrastruktury sieciowej:

Aktywne urządzenia sieciowe:

1. Przełącznik LAN 3;

2. Przełącznik zarządzający 1;

3. Firewall 1;

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty został w załączniku do SIWZ nr: 1B.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (J) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość osobogodzin instruktaży stanowiskowych (S) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSW.07.01.00-26-0042/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę: dla części 1 – 17 000 PLN (słownie złotych: siedemnaście tysięcy), dla części 2 – 1 500 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset). Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w orygina...

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

11. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wybrany do realizacji zamówienia przez cały okres jego wykonywania był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę:

— dla części I minimum 1 000 000,00 PLN,

— dla część II minimum 100 000,00 PLN.

Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. ubezpieczenia wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 8 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał:

Dla części 1: co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy), którego przedmiotem była dostawa i uruchomienie infrastruktury sprzętowej (w tym co najmniej: serwery, macierze dyskowe).

Warunek powyższy zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wartość dostawy i uruchomienie wynosiła nie mniej niż 700 000 PLN brutto; co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy), której przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego e-usługi na co najmniej czwartym poziomie dojrzałości,co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy), której przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Warunek powyższy zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wartość dostawy i wdrożenia wynosiła nie mniej niż 200 000 PLN brutto.

Dla części 2: co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu urządzeń aktywnych dla sieci LAN, obejmujących przełączniki sieciowe i Firewall. Warunek powyższy zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wartość dostawy i wdrożenia wynosiła nie mniej niż 70 000 PLN brutto.

Dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi podane poniżej warunki dla określonych ról:

Dla części 1: koordynator projektu (minimum 1 osoba) – posiadający:co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, w tym co najmniej dwoma projektami w zakresie budowy i wdrożenia systemu teleinformatycznego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto każdznajomość metodyki PRINCE2 lub PMI lub IPMA lub innej równoważnej metodyki zarządzania projektami wynikającą z posiadania certyfikatu, obejmującej zagadnienia projektowe takie jak np. inicjowanie, przygotowanie projektu, zarządzanie strategiczne, zarządzanie etapami, zarządzanie dostawami, zarządzanie jakością i ryzykiem, zamykanie. Zespół ds. wdrożenia składający się z minimum 3 osób: b specjalista ds. wdrożeń EDM posiadający: doświadczenie w prowadzeniu prac wdrożeniowych w min. dwóch wdrożeniach systemów teleinformatycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Specjalista ds. wdrożeń e-usług posiadający:

— doświadczenie w prowadzeniu prac w min. dwóch wdrożeniach w zakresie e-usług na co najmniej czwartym poziomie dojrzałości (transakcja – dający możliwość realizacji całości usług w postaci elektronicznej, a w szczególności: dostarczenie wszystkich dokumentów i doręczeń w postaci elektronicznej, brak czynności, które obywatel lub przedsiębiorca musiałby wykonać w postaci papierowej, w przypadku wymagania dokonania płatność, możliwość dokonania płatności elektronicznie). Specjalista ds. infrastruktury serwerowej posiadający: doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie, konfiguracji i uruchomieniu infrastruktury serwerowej, w tym co najmniej serwerów i macierzy dyskowych, dla części 2a) Specjalista ds. rozwiązań sieciowych (minimum 1 osoba) – posiadający:

­ doświadczenie zawodowe w projektowaniu, instalacji i konfiguracji rozwiązań sieciowych w zakresie technologii LAN, potwierdzone udziałem co najmniej w 2 projektach obejmującym projektowanie, dostawę, instalację i konfigurację urządzeń sieciowych dla sieci komputerowej LAN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy), którego przedmiotem była dostawa i uruchomienie infrastruktury sprzętowej (w tym co najmniej: serwery, macierze dyskowe). Warunek powyższy zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wartość dostawy i uruchomienie wynosiła nie mniej niż 700 000 PLN brutto;

b) co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy), której przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego e-usługi na co najmniej czwartym poziomie dojrzałości;

c) co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy), której przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej.warunek powyższy zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wartość dostawy i wdrożenia wynosiła nie mniej niż 200 000 PLN brutto.

Dla części 2:

a) co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu urządzeń aktywnych dla sieci LAN, obejmujących przełączniki sieciowe i Firewall. Warunek powyższy zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wartość dostawy i wdrożenia wynosiła nie mniej niż 70 000 PLN brutto. Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega wykonawca w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8 w następującym zakresie:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ww. ustawy (w zakresie wskazanym w pkt 13 – dla członków organu zarządzającego, organu nadzorczego, wspólników, komplementariuszy, prokurentów) i 21 ustawy (podmiot zbiorowy) oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 (odpowiednio dla osoby fizycznej lub dla członków organu zarządzającego, organu nadzorczego, wspólników, komplementariuszy, prokurentów) – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia wykonawcy, w celu potwierdzenia warunków wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany będzie na wezwanie zamawiającego w oparciu o art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia:

a) wykazu dostaw,wykazu osób, certyfikat potwierdzający znajomość metodyki PRINCE2 lub IMPA lub innej równoważnej metodyki zarządzania projektami (wykonawca składa w JEDZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować cały przedmiot w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:

WOMP w Kielcach 25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2a, pokój nr 106, POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) zgodnie z wymogami opisanymi w X SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu wstępnego potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie wykonawcy (JEDZ);

b) wypełnionego formularza cenowego dla odpowiedniej części zamówienia, na którą składana jest oferta – wg wzoru określonego w dodatku nr 1A i 1B do SIWZ;

c) dokumentów wskazanych w rozdziale VI lit. A ust. 1 oraz lit. D SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika musi być złożony w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii – opatrzane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. SIWZ dostępna pod adresem (www.womp.com.pl). Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów dokumentów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ do SIWZ. Dokumenty dla podmiotów zagranicznych określa par. 7 rozporzadzenia Min. Rozw. z dnia 26 lipca 2016 r poz. 1126. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePuapu (https://epuap.gov.pl) oraz poczty elektronicznej.

1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty dla danej części zamówienia.

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a. 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krasjowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2020