Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 233490-2019

21/05/2019    S97

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2019/S 097-233490

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP — Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tengelic Község Önkormányzata
Postai cím: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11.
Város: Tengelic
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gáncs István polgármester
E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu
Telefon: +36 74432122
Fax: +36 74532008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tengelic.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tengelic.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Európai uniós projektek lebonyolítását ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Európai uniós projektek lebonyolítását ellátó nonprofit kft.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

«Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2.-15-2016-00054 azonosítószámú, «Tengelic község szennyvízelvezetése» elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint»

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

«Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2.-15-2016-00054 azonosítószámú, «Tengelic község szennyvízelvezetése» elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint»

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 349 700 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Tengelic település 825/1, 825/2, 816, 737/2, 843, 724, 723, 0176, 919, 949, 0158, 869, 898, 0172, 0166, 0165/5, 0164, 0162, 0133, 0139, 0152, 0146, 0126, 91 hrsz-ú ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Tengelic szőlőhegy

Létesítmény méret, anyag mennyiség

Gravitációs szennyvízcsatorna DN 200 KG-PVC 2795,30 m

Szennyvíz nyomóvezeték DN 63 (PE100 SDR17) 480,30 m

Szennyvíz nyomóvezeték DN 90 (PE100 SDR17) 306,20 m

Szennyvíz nyomóvezeték DN 110 (PE100 SDR17) 5675,90 m

Gravitációs bekötővezeték DN 160 KG PVC 1094,50 m

Nyomott bekötővezeték DN 63 (PE100 SDR17) 85,60 m

Átemelő 2 db

Házi átemelő 15 db

Gravitáció bekötés 157 db

Bekötése összesen 172 db

Tengelic központ belterület

Létesítmény méret, anyag mennyiség

Meglévő átemelők gépészeti rekonstrukciója 2 db

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00072

II.2.14)További információk

Jelen eljárás típusa: a Kbt. II. része szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás

Eredményeként megkötött keretmegállapodás második része szerinti versenyújranyitásos eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083945
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2.-15-2016-00054 azonosítószámú, «Tengelic község szennyvízelvezetése» elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: fischer.l aszlo@szabadics.hu
Telefon: +36 302287052
Fax: +36 93541920
Internetcím: http://www.szabadics.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 344 730 850.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 349 700 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. ajánlattevő:

Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Adószám: 13748429-2-20.

2. ajánlattevő:

Közös Ajánlattevők neve: M-E 2020 Konzorcium.

Közös Ajánlattevő 1 (képviselő, konzorcium vezető tagja) neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Közös Ajánlattevő 1 székhelye: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz

Adószáma: 12671003-2-07.

Közös Ajánlattevő 2 (képviselő, konzorcium tagja) neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

Közös Ajánlattevő 2 székhelye: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753

Adószáma: 13125811-2-44

3. ajánlattevő:

Colas Alterra Zrt.

1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószám: 13961149-2-44

4. ajánlattevő:

SWIETELSKY Magyarország Kft.

1026 Budapest, Mészáros utca 13.

Adószáma: 14300327-2-44

II. Azon környezetvédelmi szempontok megnevezése, amelyek figyelembe lettek véve az eljárássorán:

2.1. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem;

2.2. Zajterhelés csökkentése;

2.3. Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása,kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak;

2.4. Talajszennyezés csökkentése;

2.5. Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága;

2.6. Élővilág védelme

III. Karakterkorlátozás miatt a II.2.4 pont folytatása:

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.

15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2019