Dostawy - 233543-2020

20/05/2020    S98

Polska-Rypin: Urządzenia komputerowe

2020/S 098-233543

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Rypiński
Adres pocztowy: ul. Warszawska 38
Miejscowość: Rypin
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Rumińska
E-mail: zp@powiatrypinski.pl
Tel.: +48 542802432
Faks: +48 542802549

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.powiatrypinski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.powiatrypinski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie

Numer referencyjny: ZP.272.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie (ZS nr 2 w Rypinie), Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie (ZS nr 3 w Rypinie), Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu (ZS nr 4 w Nadrożu), Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Rypinie (ZS-P nr 1 w Rypinie), będącej w trakcie budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 1/1 do nr 1/7 do SIWZ oraz załączniki nr 7/1 i 7/2 do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej dwuletniej gwarancji na przedmiot zamówienia opisany w załącznikach od nr 1/1 do nr 1/7 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
38652100 Projektory
38653400 Ekrany projekcyjne
32322000 Urządzenia multimedialne
48620000 Systemy operacyjne
30231320 Monitory dotykowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie (ZS nr 2 w Rypinie), ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 zamówienia: zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego – obejmuje zakup i dostawę laptopów - 9 szt., projektorów multimedialnych – 7 szt., ekranów projekcyjnych 7 szt., zestawów interaktywnych – 2 szt. i monitorów interaktywnych - 7 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0003/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

W punkcie II.2.7 podany został maksymalny termin realizacji zamówienia. Zamawiający przyzna punkty za skrócenie tego terminu zgodnie z zapisami SIWZ.

W przypadku składania oferty na część 1 zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.600,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc sześćset 00/100). Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium zostały wskazane w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
38652100 Projektory
32322000 Urządzenia multimedialne
48620000 Systemy operacyjne
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
32342412 Głośniki
30213000 Komputery osobiste
42991100 Maszyny introligatorskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 zamówienia: zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja – obejmuje zakup i dostawę laptopów - 3 szt., urządzeń wielofunkcyjnych - 2 szt., głośników – 2 szt., projektora multimedialnego - 1 szt., zestawów interaktywnych - 2 szt., zestawu komputerowego - 1 szt., bindownicy - 1 szt. i gilotyny - 1 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.10.02.03-04-0020/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

W punkcie II.2.7 podany został maksymalny termin realizacji zamówienia. Zamawiający przyzna punkty za skrócenie tego terminu zgodnie z zapisami SIWZ.

W przypadku składania oferty na część 2 zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 300,00 zł (słownie zł: trzysta 00/100). Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium zostały wskazane w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
30191400 Niszczarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dom Dziecka w Rypinie, ul. Mławska 54, 87-500 Rypin;

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3 zamówienia: zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie – obejmuje zakup i dostawę laptopów - 10 szt., urządzeń wielofunkcyjnych - 3 szt. i niszczarek - 2 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.01.02-04-0001/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

W punkcie II.2.7 podany został maksymalny termin realizacji zamówienia. Zamawiający przyzna punkty za skrócenie tego terminu zgodnie z zapisami SIWZ.

W przypadku składania oferty na część 3 zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 400,00 zł (słownie zł: czterysta 00/100). Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium zostały wskazane w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
32342412 Głośniki
38652100 Projektory
32322000 Urządzenia multimedialne
48620000 Systemy operacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin, ZS nr 4 w Nadrożu, Nadróż 1, 87-515 Rogowo;

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4 zamówienia: zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu – obejmuje zakup i dostawę laptopów - 3 szt., urządzenia wielofunkcyjnego - 1 szt., głośników – 1 zestawu, projektorów multimedialnych - 2 szt. i zestawów interaktywnych - 2 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.10.02.03-04-0009/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

W punkcie II.2.7 podany został maksymalny termin realizacji zamówienia. Zamawiający przyzna punkty za skrócenie tego terminu zgodnie z zapisami SIWZ.

W przypadku składania oferty na część 4 zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 300,00 zł (słownie zł: trzysta 00/100). Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium zostały wskazane w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
42940000 Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw
30216110 Skanery komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin, ZS–P nr 1 w Rypinie, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin;

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5 zamówienia: zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego – obejmuje zakup i dostawę obejmuje zakup i dostawę skanerów 3D - 9 szt., urządzenia do drukowania - 1 szt. i drukarki 3D + skaner - 1 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

W punkcie II.2.7 podany został maksymalny termin realizacji zamówienia. Zamawiający przyzna punkty za skrócenie tego terminu zgodnie z zapisami SIWZ.

W przypadku składania oferty na część 5 zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 500,00 zł (słownie zł: pięćset 00/100). Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium zostały wskazane w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
30232110 Drukarki laserowe
30231300 Monitory ekranowe
30237460 Klawiatury komputerowe
30237410 Myszka komputerowa
32332100 Dyktafony
30191400 Niszczarki
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul Warszawska 38, 87-500 Rypin

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 6 zamówienia: zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie – obejmuje zakup i dostawę zestawów komputerowych – 3 szt., oprogramowania biurowego 3 szt., drukarek laserowych – 2 szt., monitora – 1 szt., klawiatur komputerowych – 10 szt., myszy komputerowych – 10 szt., dyktafonu cyfrowego – 1 szt., niszczarek biurowych – 2 szt. i urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/6 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.10.02.03-04-0020/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

W punkcie II.2.7 podany został maksymalny termin realizacji zamówienia. Zamawiający przyzna punkty za skrócenie tego terminu zgodnie z zapisami SIWZ.

W przypadku składania oferty na część 6 zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 300,00 zł (słownie zł: trzysta 00/100). Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium zostały wskazane w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa prasy termotransferowej w ramach realizacji projektu Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42962200 Prasa drukarska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie (ZS nr 3 w Rypinie), ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 7 zamówienia: zakup i dostawa prasy termotransferowej w ramach realizacji projektu Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja – obejmuje zakup i dostawę prasy termotransferowej - 1 szt., szczegółowo opisanej w załączniku nr 1/7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.10.02.03-04-0020/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

W punkcie II.2.7 podany został maksymalny termin realizacji zamówienia. Zamawiający przyzna punkty za skrócenie tego terminu zgodnie z zapisami SIWZ.

W przypadku składania oferty na część 7 zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40,00 zł (słownie zł: czterdzieści 00/100). Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium zostały wskazane w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Pola formularza ogłoszenia mają ograniczoną ilość znaków, w związku z tym informacje o warunkach udziału i wymaganych dokumentach zawarte są w punktach III.1.1., III.1.2, III.1.3 ogłoszenia. Numeracja punktów i podpunktów ze SIWZ.

5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/. W części IV formularza JEDZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α.

5.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 5.1.1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

5.1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

5.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (bip.powiatrypinski.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi odpowiednio załącznik nr 4 do SIWZ.

5.3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

5.3.1 w zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;

Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,

— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.

Jeżeli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Ciąg dalszy w punkcie III.1.2

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu;

c) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.3.2 w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

5.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa:

5.4.1 w pkt 5.3.2 a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w zdaniu 1 stosuje się.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5.4.2 w pkt 5.3.2 b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.5 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.6 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, poświadcza za zgodność z oryginałem odpowiednio wykonawca, podmiot na zasobach którego polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

5.9 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pola formularza ogłoszenia mają ograniczoną ilość znaków, w związku z tym informacje o warunkach udziału i wymaganych dokumentach zawarte są w punktach III.1.1., III.1.2, III.1.3 ogłoszenia. Numeracja punktów i podpunktów ze SIWZ.

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj. wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);

4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie,

4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie,

4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

4.2.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto;

b) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 15.000,00 zł brutto;

c) w przypadku składania oferty na część 3 zamówienia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 15.000,00 zł brutto;

d) w przypadku składania oferty na część 4 zamówienia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 15.000,00 zł brutto;

e) w przypadku składania oferty na część 5 zamówienia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną dostawę urządzeń drukujących i/lub skanujących o wartości co najmniej 15.000,00 zł brutto;

e) w częściach 6 i 7 zamówienia zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

W przypadku, gdy wartość dostaw będzie wyrażona w innych walutach muszą zostać przeliczone wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.5. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku gdy:

4.5.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

4.5.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy;

4.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane;

4.5.4 ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

4.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

4.7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

4.7.1 którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2,

4.7.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

4.7.3 wobec których zachodzi którakolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi odpowiednio Załącznik Nr 7/1 i 7/2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Starostwo Powiatowym w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. Warszawska 38, pok. 206 (sala narad). Jeżeli z powodu stanu epidemii publiczne otwarcie ofert nie będzie możliwe, to odbędzie się ono z zastosowaniem bezpośredniej transmisji online. Adres, pod którym dostępna będzie transmisja zostanie podany na stronie bip.powiatrypinski.pl.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu ma zastosowanie art. 24 aa ustawy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Powiat Rypiński mający swoją siedzibę przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin, reprezentowany przez Starostę Rypińskiego,

2.inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym jest Pani Elżbieta Trzcińska adres e-mail: ido@powiatrypinski.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie, znak sprawy ZP.272.2.2020.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5.osoby oraz podmioty na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) oraz inne podmioty przewidziane w przepisach prawa,

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

7.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych określonych w postępowaniu przetargowym, znak sprawy ZP.272.2.2020 jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani poddawane profilowaniu stosowanie do art. 22 RODO;

9.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych,

10.posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11.nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 2 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 4 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 8 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 9 Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 12 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2020