Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 233648-2023

Submission deadline has been amended by:  346046-2023
19/04/2023    S77

Slovensko-Šútovce: Traktory/ťahače

2023/S 077-233648

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Šutovce
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00318507
Poštová adresa: Šútovce 39
Mesto/obec: Šútovce
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 97201
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Zelenák
E-mail: zelenak@visions.cc
Telefón: +421 907745169
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.sutovce.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/456532
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/40205/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie technického vybavenia pre zberný dvor obce Šútovce

Referenčné číslo: ZD/S/2023
II.1.2)Hlavný kód CPV
16700000 Traktory/ťahače
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných tovarov pre zberný dvor v obci Šútovce, vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, prvého zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku a ďalšie doklady, potrebne pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne zavaznych predpisov a noriem platných v čase dodania tovaru.

Predmet zákazky je rozdelený na 5 časti:

Časť 1 Traktor 1ks.

Časť 2 Čelný nakladač s príslušenstvom 1ks.

Časť 3 Vyklápací príves 1ks.

Časť 4 Hákový nosič kontajnerov 1ks.

Časť 5 Kontajnery:

1 ks - Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný 30m3

2 ks - Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný 15m3

7 ks - Kontajner na biologický rozložiteľný odpad uzatvárateľný 12 m3

3 ks - Kontajner na drobný stavebný odpad 12 m3

1 ks - Nádrž na použitý olej určená na zber a dočasné a bezpečné skladovanie použitého oleja

4 ks - Kontajner na textil/staré šatstvo 2,5m3

1 ks - Kontajner na textil/staré šatstvo 9/12m3

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 285 948.20 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Traktor

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34114000 Špeciálne vozidlá
16700000 Traktory/ťahače
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Objekt zberného dvora, k.ú. Horné Šútovce, parcely č. 74/1, 106/2, 134, 137/2, 137/3, 484/3, 758/4, 837/2.

II.2.4)Opis obstarávania:

Traktor - 1 ks.

Zoznam a podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 105 008.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKZP-PO1-SC111-2021-72

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Čelný nakladač s príslušenstvom

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
43250000 Čelné lopatové nakladače
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Objekt zberného dvora, k.ú. Horné Šútovce, parcely č. 74/1, 106/2, 134, 137/2, 137/3, 484/3, 758/4, 837/2.

II.2.4)Opis obstarávania:

Čelný nakladač - 1ks.

Zoznam a podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 16 094.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKZP-PO1-SC111-2021-72

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Vyklápací príves

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34220000 Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
34223300 Prívesy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Objekt zberného dvora, k.ú. Horné Šútovce, parcely č. 74/1, 106/2, 134, 137/2, 137/3, 484/3, 758/4, 837/2.

II.2.4)Opis obstarávania:

Vyklápací náves - 1ks.

Zoznam a podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 25 636.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKZP-PO1-SC111-2021-72

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Hákový nosič kontajnerov

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
63111000 Manipulácia s kontajnermi
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Objekt zberného dvora, k.ú. Horné Šútovce, parcely č. 74/1, 106/2, 134, 137/2, 137/3, 484/3, 758/4, 837/2.

II.2.4)Opis obstarávania:

Hákový nosič kontajnerov - 1ks.

Zoznam a podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 37 203.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKZP-PO1-SC111-2021-72

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kontajnery

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
44613800 Kontajnery na odpadový materiál
44611410 Cisterny na olej
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Objekt zberného dvora, k.ú. Horné Šútovce, parcely č. 74/1, 106/2, 134, 137/2, 137/3, 484/3, 758/4, 837/2.

II.2.4)Opis obstarávania:

Kontajnery:

1 ks - Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný 30m3

2 ks - Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný 15m3

7 ks - Kontajner na biologický rozložiteľný odpad uzatvárateľný 12 m3

3 ks - Kontajner na drobný stavebný odpad 12 m3

1 ks - Nádrž na použitý olej určená na zber a dočasné a bezpečné skladovanie použitého oleja

4 ks - Kontajner na textil/staré šatstvo 2,5m3

1 ks - Kontajner na textil/staré šatstvo 9/12m3

Zoznam a podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 102 005.54 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKZP-PO1-SC111-2021-72

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Požaduje sa predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO alebo zákon o verejnom obstarávaní), ktoré uchádzač preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO.

V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) a

písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o

zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ZVO.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1)Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (Uvedená lehota je 36 mesiacov prechádzajúcich dátumu zverejnenia zákazky vo vestníku EU).

(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. m) ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,

1.vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo

2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne definovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce a na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

(3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

(4) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Podľa bodu 1) - § 34 ods. 1 písm. a) ZVO Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky musí preukázať dodávku v oblasti predmetu zákazky v minimálnej výške predpokladanej hodnoty zákazky pre príslušnú časť na ktorú uchádzač predkladá ponuku. V prípade ak predkladá ponuku na viac častí uvedená hodnota bude súčtom hodnôt jednotlivých častí.

Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. m)

bod 1.: Uchádzač predloží fotografie a opis predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu - postačia kópie, ktoré musia byť predložené v slovenskom, resp. českom jazyku:

- rozmerové skice jasne zobrazujúce rozmery ponúkaného tovaru

- údaje deklarujúce technické parametre s uvedením obchodného názvu ponúkaného zariadenia, resp. vybavenia, resp. typového označenia

bod 2.: produktový list / katalógový list / prospektový list, resp. iný informačný materiál obsahujúci všetky deklarované technické údaje vyplývajúce z podrobného opisu zákazky podľa prílohy, Certifikát alebo potvrdenie s jasne identifikovateľnými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. Postačia kópie, ktoré musia byť predložené v slovenskom, resp. českom jazyku:

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Podrobné podmienky dodania predmetu sú uvedené v návrhu zmlúv, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/05/2023
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 24/05/2024
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/05/2023
Miestny čas: 13:00
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.

Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/.

Komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie v stanovenej lehote na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup

prostredníctvom elektronických prostriedkov. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ súťažné podklady neodosiela.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom je prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

2. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do

systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito spôsobmi

a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a

bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje

štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.

b)nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu

užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.

c)vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj

splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.

d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej

podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou

počítať pri vkladaní ponuky. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky.

3. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v

systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

4. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

5. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných právnych predpisoch.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/04/2023