Dostawy - 233786-2020

20/05/2020    S98

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 098-233786

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 61, Dział Zamówień Publicznych, pok. 309
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-091
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Rymut
E-mail: aez@wum.edu.pl
Tel.: +48 225720316
Faks: +48 225720363

Adresy internetowe:

Główny adres: https://dzp.wum.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa serwerów i sprzętu sieciowego, w podziale na pakiety

Numer referencyjny: AEZ/S-130/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i rozbudowa środowiska maszyn wirtualnych VMware vSAN VxRail, w podziale na 4 części zamówienia, zwane dalej pakietami od 1 do 4, wyszczególnionych co do rodzaju (konfiguracji) w formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących odpowiednio Załączniki od 2.1 do 2.4 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 075 041.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych typ SFF z monitorem (150 szt.)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30231310 Wyświetlacze płaskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, wyszczególnionego co do rodzaju (konfiguracji) w formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik 2.1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 10
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Z uwagi na charakter zamówienia objętego pakietem 1 (sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych) przedmiot zamówienia w części może być realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

pakiet 1 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2 – Rozbudowa środowiska maszyn wirtualnych VMware vSAN VxRail o 2 dodatkowe serwery

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa środowiska maszyn wirtualnych VMware vSAN VxRail o 2 dodatkowe serwery, wyszczególniona co do rodzaju (konfiguracji) w formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik 2.2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 10
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

pakiet 2 – 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3 – Urządzenie typu firewall

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia typu firewall, wyszczególniona co do rodzaju (konfiguracji) w formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik 2.3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 10
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

pakiet 3 – 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 4 – Dostawa przełącznika sieciowego z wyposażeniem

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełącznika sieciowego z wyposażeniem, wyszczególniona co do rodzaju (konfiguracji) w formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik 2.4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

pakiet 4 – 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 010-018864
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych typ SFF z monitorem (150 szt.)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Piomar” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Michałowice 169
Miejscowość: Pisarzowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-314
Państwo: Polska
E-mail: biuro@piomarbrzeg.pl
Tel.: +48 774168122
Faks: +48 774168122
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 515 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 462 150.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Pakiet 2 – Rozbudowa środowiska maszyn wirtualnych VMware vSAN VxRail o 2 dodatkowe serwery

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bcoders S.A.
Adres pocztowy: ul. Owczarska 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-351
Państwo: Polska
E-mail: biuro@bcoders.pl
Tel.: +48 224157831
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 400 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 493 941.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Pakiet 3 – Urządzenie typu firewall

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Apius Technologies S.A.
Adres pocztowy: ul. Stanisława Moniuszki 50
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-523
Państwo: Polska
E-mail: sales@apius.pl
Tel.: +48 123576040
Faks: +48 123783930
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 132 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 118 950.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Pakiet 4 – Dostawa przełącznika sieciowego z wyposażeniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Niniejsze postępowanie prowadzone jest:

a) w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy, o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

b) przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, POLSKA, zwanej dalej „Platformą”, zapewniającą przeprowadzenie niniejszego postępowania w sposób zgodny z przepisami rozdziału 2a ustawy „Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami” i szczegółowo opisany w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności rozdziale XVIII i XIX.

II. Szczegółowa instrukcja obsługi platformy dostępna jest pod ww. adresem https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. W przypadku problemów w obsłudze platformy należy zgłaszać je na adres ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr telefonu +48 225768752.

III. Wykonawca powinien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”.

IV. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że w przypadku:

— osób fizycznych,

— osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

— pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

— członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,

— osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje Panią/Pana, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA, reprezentowany przez Rektora WUM;

2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel. +48 225720320;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w rozdziale XXXI SIWZ.

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty zawarty jest w rozdziale XIX SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) – w trybie i na zasadach przepisów działu VI Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2020