Services - 233896-2017

20/06/2017    S116    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги, свързани със строителството

2017/S 116-233896

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център
София
1784
България
Лице за контакт: Радосвета Тончева
Телефон: +359 28958967
Електронна поща: radosveta.toncheva@cez.bg
Факс: +359 28272171/ +359 28270332
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=65121&companyId=20808
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център — деловодство
София
1784
България
Лице за контакт: Радосвета Тончева
Телефон: +359 28958967
Електронна поща: radosveta.toncheva@cez.bg
Факс: +359 28272171/ +359 28270332
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false

I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ за обект: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Драгалевци““.

Референтен номер: PPS 17-061
II.1.2)Основен CPV код
71500000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.166 от ЗУТ за обект: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Драгалевци“““, реф. № PPS 17-061.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на оценка на съответствието на изготвения инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор на горепосочения обект при цялостното му изпълнение и пускането му в експлоатация, което се удостоверява със издаването на разрешение за ползване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG4
Основно място на изпълнение:

Гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„ЧЕЗ Разпределение България”АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ за обект: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Драгалевци“““, реф.№ PPS 17-061.

При изпълнение на предмета на настоящата поръчка Изпълнителят следва да извърши за обект: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Драгалевци““ следните дейности:

А) Оценка на съответствието на изготвения инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 и чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на доклад за оценка на съответствието;

Б) Проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти,с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите,съгласно чл. 166, ал. (1) от ЗУТ;

В) Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително–монтажните работи (СМР) на обекта в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;съставяне,попълване и заверяване на заповедната книга на строежа и подписване на всички видове актове и протоколи по време на строителството, съгласно изискванията на законовите разпоредби,включително Наредба 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с които нормативно се освидетелства изпълнението на СМР, с оглед отговорността му по окончателното документиране на завършения строеж за получаване на разрешение за ползване;

г) Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба№ 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

Д) Геодезическо заснемане и предоставяне на удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

Е) Изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.

Срокът на договора по настоящата поръчка е до окончателното приключване на строителството на обект: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Драгалевци““ и се определя от продължителността на строително-монтажните работи на обекта, технологичния срок за окончателно оформяне на строителните книжа и издаване на разрешение за ползване на строежа, но не повече от 24 месеца от датата на сключването му.

Изпълнението на договора по настоящата обществена поръчка ще се извършва в зависимост от готовността за възлагане и изпълнение на свързаните с изпълнението на настоящата поръчка дейности–проектиране и строителство. Възложителят уведомява изпълнителя с документ за възлагане на изпълнението за датата на започване на дейностите. Изпълнението започва след съставяне и подписване на документ/и за възлагане на изпълнението от Възложителя и Изпълнителя.

Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни. Сроковете при изпълнение на дейностите от предмета на поръчката се посочват във всеки документ за възлагане на изпълнението.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да притежава валиден към дата на подаване на офертата Лиценз от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (съгласно § 1, ал. 1 от ПЗР към Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор) или Удостоверение от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и да е вписан в публичен регистър при Дирекцията за национален строителен контрол в съответствие с чл. 167 от ЗУТ.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той следва да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен и да притежава валиден към датата на подаване на офертата документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите като консултант (по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ), издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в точка 1 и 2 на Част IV, раздел А от ЕЕДОП.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя заверено от участника копие на валиден Лиценз от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (съгласно § 1, ал. 1 от ПЗР към Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор) или Удостоверение от ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Когато участникът е чуждестранно лице, то той следва да представи копие на валиден документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите като консултант (по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ), издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем идентични или сходни* с тези на настоящата поръчка.

*Под дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка следва да се разбират консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, извършени по отношение на енергийни обекти /по смисъла на ЗЕ/.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в точка 1б на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: Описват се основните услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на сумите, датите и получателите, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя списък с услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на сумите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. Без претенции за изчерпателност, възможни доказателства могат да бъдат: удостоверения за добро изпълнение (референции) от получателя на услугата или чрез посочване на публичен регистър, от който възложителят безплатно може да получи информация за изпълнени дейности със сходен предмет и др., като е необходимо съответния документ еднозначно и безспорно да установява вида на консултантската услуга, обекта, за който е изпълнена, нейният изпълнител и получател, времето на изпълнението ѝ и по възможност нейната стойност и координати за контакт с получателя на услугата. Преценката за вида на доказателството се прави от участника, като то единствено следва да отговаря на минималните изисквания за съдържание, посочени по-горе.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За посочения период участникът да е изпълнил най-малко 2 дейности за предоставяне на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, едната от които да е за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите на енергиен обект /по смисъла на ЗЕ/, а другата да е за упражняване на строителен надзор при изпълнение на енергиен обект /по смисъла на ЗЕ/.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

В настоящата процедура могат да участват лицата посочени в чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), които отговарят на изискванията и условията на ЗОП и изискванията и условията на възложителя описани в решението за откриване на поръчката, обявлението и документацията за участие.

Възложителят отстранява от участие участник, когато:

— за участника са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата;

— по отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

— за участника е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора, участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 4% от общата стойност за изпълнение на дейностите по КСС. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

— парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД: банка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN:BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC:UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с реф.№ PPS17–061 и предмет: „Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ за обект: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Драгалевци“;

или

Важно: Продължава в раздел VI. 3) Допълнителна информация.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят заплаща на Изпълнителя цена в размер на стойността на действително извършените и приети дейности, в които са включени всички разходи на Изпълнителя за осъществяването им, по цени от количествено-стойностната сметка, приложение към договора. Цените не подлежат на промяна за срока на действие на договора. Финансовите условия и начина на плащане са описани подробно в договора.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то договорът за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител участник представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на договора по настоящата обществена поръчка ще се извършва в зависимост от готовността за възлагане и изпълнение на свързаните с изпълнението на настоящата поръчка дейности — проектиране и строителство. Възложителят уведомява изпълнителя с документ за възлагане на изпълнението за датата на започване на дейностите. Изпълнението започва след съставяне и подписване на документ/и за възлагане на изпълнението от Възложителя и Изпълнителя.

Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни. Сроковете при изпълнение на дейностите от предмета на поръчката се посочват във всеки документ за възлагане на изпълнението.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/07/2017
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/07/2017
Местно време: 14:00
Място:

Гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенч Марк Бизнес център.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на подадените оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Важно:

Продължение от раздел III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции:

— банкова гаранция (оригинал) — неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с условия на усвояване, съвпадащи с тези от образеца в документацията и със срок на валидност най-малко 27 (двадесет и седем) месеца от датата на издаването ѝ. Датата на издаването не може да предхожда датата на Решението на Възложител;

или

— застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката следва да е сключена в полза на възложителя, за предмета на конкретния договор, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дължимата гаранция за изпълнение — 4% от общата стойност за изпълнение на дейностите по КСС. Застраховката следва да отговаря на условията и изискванията, описани в документацията за участие.

Когато гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума или банкова гаранция тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/06/2017