Dostawy - 233897-2020

20/05/2020    S98

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami

2020/S 098-233897

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Radio – Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000017753
Adres pocztowy: al. Niepodległości 77/85
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-977
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Matylda Grzybowska
E-mail: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Tel.: +48 226459081
Faks: +48 226453957

Adresy internetowe:

Główny adres: www.prsa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność polegająca na produkcji programów wraz z ich nadawaniem

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup albo modernizacja systemu ERP

Numer referencyjny: BZ-DZP.B5.30.2016
II.1.2)Główny kod CPV
48311000 Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie scentralizowanego,zintegrowanego systemu informatycznego o budowie modułowej, definiowanego jako system wspierający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz przepływ informacji i dokumentów, zapewniającego standaryzację działania oraz wymianę i integrację danych w obszarach:

1) finanse – księgowość;

2) zarządzanie personelem;

3) płace;

4) zamówienia publiczne;

5) elektroniczny obieg dokumentów;

6) portal pracowniczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i w zakresie oferty wariantowej pkt 8 SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu umowy zawarte zostały we wzorze umowy,który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Regulacje wewnętrzne Spółki, które są wymienione w pkt 3.2 opisu przedmiotu zamówienia, aktualne na dzień ich przekazania, zostaną przekazane potencjalnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu ich poufności.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie scentralizowanego,zintegrowanego systemu informatycznego o budowie modułowej, definiowanego jako system wspierający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz przepływ informacji i dokumentów, zapewniającego standaryzację działania oraz wymianę i integrację danych w obszarach:

1) finanse – księgowość;

2) zarządzanie personelem;

3) płace;

4) zamówienia publiczne;

5) elektroniczny obieg dokumentów;

6) portal pracowniczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i w zakresie oferty wariantowej pkt 8 SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu umowy zawarte zostały we wzorze umowy,który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Regulacje wewnętrzne Spółki, które są wymienione w pkt 3.2 opisu przedmiotu zamówienia, aktualne na dzień ich przekazania, zostaną przekazane potencjalnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu ich poufności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena prezentacji systemu / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena doświadczenia personelu Wykonawcy / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Cena za dodatkową godzinę w ramach prawa opcji / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienia w ramach prawa opcji.

Zamawiający w trakcie realizacji umowy – będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającej na:

I. zamówieniu prac dodatkowych w wymiarze nie przekraczającym równowartości 1 000 roboczogodzin, zlecanych w formie „Wniosków o zmianę” – prace te realizowane będą w trakcie trwania etapów i rozliczane będą kwartalnie jako iloczyn stawki za roboczogodzinę i ilości godzin na realizacje tych prac.

a. Prawo opcji w tym zakresie Zamawiający będzie mógł realizować zgodnie ze swoimi potrzebami w okresie 36 miesięcy począwszy od podpisania protokołu końcowego.

b. Prace dodatkowe będą mogły dotyczyć prac w zakresie:

— programowania,

— zadań wdrożeniowych,

— zadań konfiguracyjnych,

— szkoleń,

— konsultacji.

Pozostających w związku z zakresem opisanym w OPZ.

c. Zamawiający nie jest w żaden sposób zobligowany do zlecenia Wykonawcy jakichkolwiek prac dodatkowych;

II. zamówieniu dodatkowych licencji, rozumianych jako zwiększenie liczby użytkowników zaawansowanych i podstawowych w stosunku do liczby wskazanej w punkcie 1.6 Załącznika nr 1 do SIWZ – w ilości nie większej niż 20 %, przy czym:

a. Zamawiający ma prawo zamówić dodatkowe licencje w mniejszym wymiarze aniżeli wskazany w niniejszym punkcie;

b. prawo opcji w tym zakresie Zamawiający będzie mógł realizować zgodnie ze swoimi potrzebami w okresie 36 miesięcy począwszy od podpisania protokołu końcowego; termin na dostarczenie licencji wynosi 14 dni od złożenia zamówienia, do ww. licencji będą miały zastosowanie zapisy wzoru umowy § 9 załącznika nr 10 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie podstawowym jak i wariantowym wykonany był zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym w pkt 6.3 Załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 244-599629
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

24.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Prawo do wniesienia środków ochrony prawnej przysługuje na zasadach określonych w dziale VI ustawy.

24.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł On zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołujący przesyła kopię odwołania przy użyciu Platformy, o której mowa w pkt. 3.1 SIWZ za pomocą zakładki korespondencja.

24.6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania w sposób inny niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, odwołanie wnosi się

W terminie 15 dni od dnia przesłania rzeczonej informacji.

24.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

24.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 24.2 SIWZ i 24.7 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.9. Jeżeli koniec terminu, o którym mowa w pkt. 24.6 SIWZ – 24.8 SIWZ przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

24.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

24.11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

24.12. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2020