Dostawy - 233996-2020

20/05/2020    S98

Polska-Rzeszów: Urządzenia komputerowe

2020/S 098-233996

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Rzeszowski
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
Adres pocztowy: ul. Rejtana 16c
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Toczek
E-mail: jtoczek@ur.edu.pl
Tel.: +48 178721018

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ur.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Numer referencyjny: ZP/UR/54/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części (3 zadania):

— zadanie nr 1: sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla biura Kolegium Nauk Medycznych,

— zadanie nr 2: sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla dziekanatu Kolegium Nauk Humanistycznych,

— zadanie nr 3: sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1: sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla biura Kolegium Nauk Medycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla biura Kolegium Nauk Medycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.).

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ze względu, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2: sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla dziekanatu Kolegium Nauk Humanistycznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30213300 Komputer biurkowy
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla dziekanatu Kolegium Nauk Humanistycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.).

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ze względu, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3: sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla biura Kolegium Nauk Przyrodniczych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.).

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ze względu, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 065-154767
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zadanie nr 1: sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla biura Kolegium Nauk Medycznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zadanie nr 2: sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla dziekanatu Kolegium Nauk Humanistycznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zadanie nr 3: sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla biura Kolegium Nauk Przyrodniczych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 67-672
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp:

a) przepisy rozdz. 2 art. 180 – art. 198 u. Pzp – regulują sprawy związane z odwołaniem;

b) przepisy rozdz. 3 art. 198a – art. 198g u. Pzp – regulują sprawy związane ze skargą do sądu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późni. zm.), przepisy wykonawcze z nią związane oraz przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku sprzeczności zapisów SIWZ z ustawą Prawo zamówień publicznych – zastosowanie mają przepisy wynikające z ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2020