Fournitures - 234110-2015

Afficher la vue résumée

04/07/2015    S127

Pologne-Katowice: Produits chimiques

2015/S 127-234110

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Directive 2004/17/CE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Adresse postale: ul. Wojewódzka 19
Ville: Katowice
Code postal: 40-026
Pays: Pologne
À l'attention de: Dorota Buzuk
E-mail: gpw@gpw.katowice.pl
Téléphone: +48 326038719
Fax: +48 326038634

Adresse(s) internet:

Adresse générale de l’entité adjudicatrice: www.gpw.katowice.pl

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

I.2)Activité principale
Eau
I.3)Attribution de marché pour le compte d’autres entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités adjudicatrices: non

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice:
Dostawy produktów przeznaczonych do uzdatniania wody z podziałem na części: Część 1 Dostawa chloru; Część 2 Dostawa chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu; Część 3 Dostawa nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu); Część 4 Dostawa polielektrolitu kationowego; Część 5 Dostawa polielektrolitu kationowego.
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice
ul. Jeziorna 5, 42-230 Goczałkowice-Zdrój
Stacja Uzdatniania Wody Czaniec
ul. Wodociągowa 1, 43-356 Kobiernice
Stacja Uzdatniania Wody Maczki
ul. Wodociągi 4,41–217 Sosnowiec
Zakład Uzdatniania Wody Dziećkowice
ul. Wodna 3, 41-407 Imielin
Stacja Uzdatniania Wody Kozłowa Góra
ul. Leśna 34, 42-584 Wymysłów.

Code NUTS PL22A Katowicki

II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
Część 1 Dostawa chloru
Dostawy chloru, w minimalnej ilości 64,9 tony – używanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia transportem Wykonawcy. Dostawy chloru odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, transportem Wykonawcy, opakowanie – beczki Zamawiającego o pojemności 500kg.
Charakterystyka produktu:
Postać ciecz w warunkach transportu (gaz sprężony pod ciśnieniem)
Barwa żółta, żółto-zielona
Zawartość chloru (m/m) co najmniej 99,6 %
Zanieczyszczenia – trichlorek azotu (NCl3) nie więcej niż 20mg/kg
Zanieczyszczenia – rtęć (Hg) nie więcej niż 0,1mg/kg
Część 2 Dostawa chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu.
Dostawy chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu, w minimalnej ilości 106,6 tony – używanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia transportem Wykonawcy. Dostawy chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, transportem Wykonawcy, opakowanie zwrotne o pojemności 1000l.
Charakterystyka produktu:
Postać ciecz
Barwa żółta, żółto – zielona
Zawartość wolnego chloru w podchlorynie 14-17 %
pH w temp. 20 stopni C >=11
Gęstość w temp. 20 stopni C 1200-1300kg/m3
Trwałość produktu = zawartość chloru aktywnego produktu nie mniejsza niż 150g/l 15 dni od daty produkcji
Część 3 Dostawa nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu).
Dostawy nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu), w minimalnej ilości 9 ton – używanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia transportem Wykonawcy. Dostawy nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu) odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, transportem Wykonawcy, opakowanie zwrotne o pojemności 30l.
Charakterystyka produktu:
Postać ciało stałe
Zapach bezwonne
Barwa fioletowa
Gęstość w temp 20ºC 2700kg/m3
Prężność par w 20ºC < 0,01hPa
Temperatura topnienia 240ºC
Rozpuszczalność w wodzie (20 stopni C) 64g/l
Gęstość nasypowa 1300 – 1600kg/m3
pH 7-9
Zawartość siarczanów max.0,05 %
Zawartość chlorków max.0,01 %
Zawartość nadmanganianu potasu od 98,5 do 99,3 %
Część 4 Dostawa polielektrolitu kationowego.
Dostawy polielektrolitu kationowego, w minimalnej ilości 1,5 tony – używanego do odwadniania osadów pokoagulacyjnych po procesie uzdatniania wody. Dostawy polielektrolitu kationowego odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, transportem Wykonawcy, opakowanie zwrotne o pojemności 25l.
Charakterystyka produktu:
Postać, stan skupienia Emulsja na bazie: poliakryloamid, kationowy
Kolor Kremowy, prawie biały
Zapach Charakterystyczny dla oleju mineralnego
Kationowość 80 % w ujęciu molowym
Temperatura zapłonu Nie zapala się
pH 4
Gęstość ładunku bardzo wysoki
Gęstość nasypowa 1,04g/cm3
Maksymalne stężenie 5g/cm3
Rozpuszczalność Produkt całkowicie mieszalny
Lepkość produktu 1,0÷1,5mPa—s
Część 5 Dostawa polielektrolitu kationowego.
Dostawy polielektrolitu kationowego, w minimalnej ilości 0,37 tony – używanego do odwadniania osadów pokoagulacyjnych po procesie uzdatniania wody. Dostawy polielektrolitu kationowego odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, transportem Wykonawcy, opakowanie zwrotne o pojemności 25l.
Charakterystyka produktu:
Postać, stan skupienia Ciecz, poliakryloamid, kationowy
Zapach alifatyczny
Kationowość 60 % w ujęciu molowym
Temperatura zapłonu Nie zapala się
pH 4-5
Gęstość par 0,804g/cm3
Gęstość względna 1,04g/cm3
Ciśnienie par 2,3kPa
Rozpuszczalność Produkt całkowicie mieszalny
Lepkość produktu 1,2mPa—s
Temperatura rozkładu >150°C.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

24000000 Produits chimiques

II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Information sur les lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Część 1 Dostawa chloru.
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość dostawy chloru wyniesie 64,9 tony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 1 zamówienia do wysokości 108,1 ton chloru.
Część 2 Dostawa chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu.
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość dostawy chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu wyniesie 106,6 tony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 2 zamówienia do wysokości 177,8 ton chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu.
Część 3 Dostawa nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu).
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość dostawy nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu) wyniesie 9 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 3 zamówienia do wysokości 15 ton nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu.
Część 4 Dostawa polielektrolitu kationowego.
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość dostawy polielektrolitu kationowego wyniesie 1,5 tony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 4 zamówienia do wysokości 2,5 tony polielektrolitu kationowego.
Część 5 Dostawa polielektrolitu kationowego.
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość dostawy polielektrolitu kationowego wyniesie 0,37 tony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 5 zamówienia do wysokości 0,63 tony polielektrolitu kationowego.
Valeur estimée hors TVA: 614 200 PLN
II.2.2)Information sur les options
Options: oui
description de ces options: Część 1 Dostawa chloru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 1 zamówienia do wysokości 108,1 ton chloru. Szczegółowy opis skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji zawiera wzór umowy – załącznik nr 11 do SIWZ.
Część 2 Dostawa chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 2 zamówienia do wysokości 177,8 ton chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu. Szczegółowy opis skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji zawiera wzór umowy – załącznik nr 12 do SIWZ.
Część 3 Dostawa nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 3 zamówienia do wysokości 15 ton nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu. Szczegółowy opis skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji zawiera wzór umowy – załącznik nr 13 do SIWZ.
Część 4 Dostawa polielektrolitu kationowego
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 4 zamówienia do wysokości 2,5 tony polielektrolitu kationowego. Szczegółowy opis skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji zawiera wzór umowy – załącznik nr 14 do SIWZ.
Część 5 Dostawa polielektrolitu kationowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 5 zamówienia do wysokości 0,63 tony polielektrolitu kationowego. Szczegółowy opis skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji zawiera wzór umowy – załącznik nr 15 do SIWZ.
calendrier prévisionnel de l’exercice de ces options:
en mois: 12 (à compter de la date d’attribution du marché)
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 12 (à compter de la date d’attribution du marché)

Information sur les lots

Lot nº: 1 Intitulé: Część 1 Dostawa chloru
1)Description succincte:
1. Dostawy chloru, w minimalnej ilości 64,9 tony – używanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia transportem Wykonawcy. Opakowanie – beczki Zamawiającego o pojemności 500kg.
2. Dostawy chloru odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z prawem opcji w zakresie zwiększenia ilości dostawy wynikającej z umowy, tj. do wysokości 108,1t.
3. Charakterystyka produktu:
Postać ciecz w warunkach transportu (gaz sprężony pod ciśnieniem)
Barwa żółta, żółto-zielona
Zawartość chloru (m/m) co najmniej 99,6 %
Zanieczyszczenia trichlorek azotu (NCl3) nie więcej niż 20mg/kg
Zanieczyszczenia rtęć (Hg) nie więcej niż 0,1mg/kg.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

24311900 Chlore

3)Quantité ou étendue:
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość dostawy chloru wyniesie 64,9 tony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 1 zamówienia do wysokości 108,1 ton chloru.
Valeur estimée hors TVA: 276 100 PLN
4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Durée en mois: 12 (à compter de la date d’attribution du marché)
5)Information complémentaire sur les lots:
Wykonawca na oferowany chlor, musi posiadać:
1. Aktualny Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Warszawa dopuszczający produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Aktualną Kartę Charakterystyki, o której mowa w Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, z późniejszymi zmianami.
3. Aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym – chlorem ciekłym, wydane na podstawie Ustawy z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz.U.2015.242.j.t.).
4. Deklarację zgodności produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi wystawioną przez producenta.
5. Specyfikację techniczną oferowanego produktu.
6. Aktualne świadectwo jakości produktu.
7.Miejscem poszczególnych dostaw jest: Nazwa obiektu i jego adres Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5, 42-230 Goczałkowice-Zdrój.
Lot nº: 2 Intitulé: Część 2 Dostawa chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu
1)Description succincte:
1. Dostawy chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu, w minimalnej ilości 106,6 tony – używanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia transportem Wykonawcy. Opakowanie zwrotne
o pojemności 1000l.
2. Dostawy chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z prawem opcji w zakresie zwiększenia ilości wynikającej z umowy, tj. do wysokości 177,8t.
3. Charakterystyka produktu:
Postać ciecz
Barwa żółta, żółto – zielona
Zawartość wolnego chloru w podchlorynie 14-17 %
pH w temp. 20 stopni C >=11
Gęstość w temp. 20 stopni C 1200-1300kg/m3
Trwałość produktu = zawartość chloru aktywnego produktu nie mniejsza niż 150g/l 15 dni od daty produkcji.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

24312220 Hypochlorite de sodium

3)Quantité ou étendue:
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość dostawy chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu wyniesie 106,6 tony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 2 zamówienia do wysokości 177,8 ton chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu.
Valeur estimée hors TVA: 142 300 PLN
4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Durée en mois: 12 (à compter de la date d’attribution du marché)
5)Information complémentaire sur les lots:
Wykonawca na oferowany chloran (I) sodu – podchloryn sodu, musi posiadać:
1. Aktualny Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Warszawa dopuszczający produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Aktualną Kartę Charakterystyki, o której mowa w Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, z późniejszymi zmianami.
3. Aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym – chloranem (I) sodu – podchlorynem sodu, wydane na podstawie Ustawy z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz.U.2015.242.j.t.).
4. Deklarację zgodności produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi wystawioną przez producenta.
5. Specyfikację techniczną oferowanego produktu.
6. Aktualne świadectwo jakości produktu.
7. Miejscem poszczególnych dostaw jest: Nazwa obiektu Zamawiającego i jego adres: Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5, 42-230 Goczałkowice-Zdrój.
Lot nº: 3 Intitulé: Część 3 Dostawa nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu)
1)Description succincte:
1. Dostawy nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu), w minimalnej ilości 9 ton – używanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia transportem Wykonawcy. Opakowanie zwrotne o pojemności 30l.
2. Dostawy nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu) odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z prawem opcji w zakresie zwiększenia ilości wynikającej z umowy, tj. do wysokości 15t.
3. Charakterystyka produktu:
Postać ciało stałe
Zapach bezwonne
Barwa fioletowa
Gęstość w temp 20ºC 2700kg/m3
Prężność par w 20ºC < 0,01hPa
Temperatura topnienia 240ºC
Rozpuszczalność w wodzie (20 stopni C) 64g/l
Gęstość nasypowa 1300 – 1600kg/m3
pH 7-9
Zawartość siarczanów max.0,05 %
Zawartość chlorków max.0,01 %
Zawartość nadmanganianu potasu od 98,5 do 99,3 %.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

24314100 Permanganate de potassium

3)Quantité ou étendue:
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość dostawy nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu) wyniesie 9 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 3 zamówienia do wysokości 15 ton nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu.
Valeur estimée hors TVA: 168 300 PLN
4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Durée en mois: 12 (à compter de la date d’attribution du marché)
5)Information complémentaire sur les lots:
Wykonawca na oferowany nadmanganian potasu (manganian (VII) potasu), musi posiadać:
1. Aktualny Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Warszawa dopuszczający produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Aktualną Kartę Charakterystyki, o której mowa w Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, z późniejszymi zmianami.
3. Deklarację zgodności produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi wystawioną przez producenta.
4. Specyfikację techniczną oferowanego produktu.
5. Aktualne świadectwo jakości produktu.
6. Miejscem poszczególnych dostaw jest: Nazwa obiektu i jego adres:
6.1. Stacja Uzdatniania Wody Czaniec, ul. Wodociągowa 1, 43-356 Kobiernice
6.2. Stacja Uzdatniania Wody Maczki, ul. Wodociągi 4, 41–217 Sosnowiec.
Lot nº: 4 Intitulé: Część 4 Dostawa polielektrolitu kationowego
1)Description succincte:
1. Dostawy polielektrolitu kationowego, w minimalnej ilości 1,5 tony – używanego do odwadniania osadów pokoagulacyjnych po procesie uzdatniania wody, transportem Wykonawcy. Opakowanie zwrotne o pojemności 25l.
2. Dostawy polielektrolitu kationowego odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z prawem opcji w zakresie zwiększenia ilości wynikającej z umowy, tj. do wysokości 2,5t.
3. Charakterystyka produktu:
Postać, stan skupienia Emulsja na bazie: poliakryloamid, kationowy
Kolor Kremowy, prawie biały
Zapach Charakterystyczny dla oleju mineralnego
Kationowość 80 % w ujęciu molowym
Temperatura zapłonu Nie zapala się
pH 4
Gęstość ładunku bardzo wysoki
Gęstość nasypowa 1,04g/cm3
Maksymalne stężenie 5g/cm3
Rozpuszczalność Produkt całkowicie mieszalny
Lepkość produktu 1,0÷1,5mPa—s.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

24542000 Polymères acryliques sous forme primaire

3)Quantité ou étendue:
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość dostawy polielektrolitu kationowego wyniesie 1,5 tony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 4 zamówienia do wysokości 2,5 tony polielektrolitu kationowego.
Valeur estimée hors TVA: 22 000 PLN
4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Durée en mois: 12 (à compter de la date d’attribution du marché)
5)Information complémentaire sur les lots:
Wykonawca na oferowany polielektrolit kationowy, musi posiadać:
1. Aktualną Kartę Charakterystyki, o której mowa w Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, z późniejszymi zmianami.
2. Deklarację zgodności produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi wystawioną przez producenta.
3. Specyfikację techniczną oferowanego produktu.
4. Aktualne świadectwo jakości produktu.
5. Miejscem poszczególnych dostaw jest: Nazwa obiektu i jego adres:
5.1. Zakład Uzdatniania Wody Dziećkowice, ul. Wodna 3, 41-407 Imielin
5.2. Stacja Uzdatniania Wody Kozłowa Góra, ul. Leśna 34, 42-584 Wymysłów.
Lot nº: 5 Intitulé: Część 5 Dostawa polielektrolitu kationowego.
1)Description succincte:
1. Dostawy polielektrolitu kationowego, w minimalnej ilości 0,37 tony – używanego do odwadniania osadów pokoagulacyjnych po procesie uzdatniania wody, transportem Wykonawcy. Opakowanie zwrotne o pojemności 25l.
2. Dostawy polielektrolitu kationowego odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z prawem opcji w zakresie zwiększenia ilości wynikającej z umowy, tj. do wysokości 0,63t.
3. Charakterystyka produktu
Postać, stan skupienia Ciecz, poliakryloamid, kationowy
Zapach alifatyczny
Kationowość 60 % w ujęciu molowym
Temperatura zapłonu Nie zapala się
pH 4-5
Gęstość par 0,804g/cm3
Gęstość względna 1,04g/cm3
Ciśnienie par 2,3kPa
Rozpuszczalność Produkt całkowicie mieszalny
Lepkość produktu 1,2mPa—s
Temperatura rozkładu >150°C.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

24542000 Polymères acryliques sous forme primaire

3)Quantité ou étendue:
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość dostawy polielektrolitu kationowego wyniesie 0,37 tony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostawy części 5 zamówienia do wysokości 0,63 tony polielektrolitu kationowego.
Valeur estimée hors TVA: 5 500 PLN
4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Durée en mois: 12 (à compter de la date d’attribution du marché)
5)Information complémentaire sur les lots:
Wykonawca na oferowany polielektrolit kationowy, musi posiadać:
1. Aktualną Kartę Charakterystyki, o której mowa w Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, z późniejszymi zmianami.
2. Deklarację zgodności produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi wystawioną przez producenta.
3. Specyfikację techniczną oferowanego produktu.
4. Aktualne świadectwo jakości produktu.
5. Miejscem poszczególnych dostaw jest: Nazwa obiektu i jego adres: Zakład Uzdatniania Wody Dziećkowice, ul. Wodna 3, 41-407 Imielin.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
1. Oferta na Część 1, Część 2, Część 3 zamówienia, musi być zabezpieczona wadium:
1.1. Część 1: w wysokości 8 000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
1.2. Część 2: w wysokości 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
1.3. Część 3: w wysokości 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
2.Wadium może być wniesione w:
2.1.1. pieniądzu,
2.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2.1.3. gwarancjach bankowych,
2.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 p.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2014r.poz.1804 j.t.).
3. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 10 sierpnia 2015 r. o godzinie 9:00.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: PKO Bank Polski nr 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem „Wadium Nr postępowania ZZ/322/30/2015 Część ….”
UWAGA: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty (np. w koszulce, co pozwoli na oddzielenie dokumentu wadialnego od pozostałych dokumentów).
6. Wadium wniesione w formie niepieniężnej winno zawierać zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie stwierdzające, że:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 p.3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem p.11 lit. a) poniżej.
8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem p.7. powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 p.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 p.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający, dla każdej części zamówienia, nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ustalone na podstawie niezmiennych przez cały czas obowiązywania Umowy cen jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w jego ofercie oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych dostaw.
2. Zapłata za dostarczoną partię produktu nastąpi po jej odbiorze, przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, odrębnie dla każdej dostarczonej do miejsca dostawy partii produktu.
3. Podstawę do zapłaty należności wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT stanowić będą protokoły odbioru dostaw, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron, niezawierające żadnych uwag i zaleceń.
4. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem postanowień p.5÷10 poniżej. Strony ustalają, że jako datę zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega, iż warunkiem zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia, będzie przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy.
6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca wniesie uwagi w terminie do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi Wykonawcy w wyżej wskazanym terminie uważa się, że Wykonawca nie wnosi żadnych uwag.
8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego w p.7 powyżej, Zamawiający może:
8.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność tej zapłaty, albo
8.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej kwoty bądź podmiotu, któremu płatność się należy – do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo
8.3. wypłacić należną kwotę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W takim przypadku Zamawiający potrąci kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Zamawiający podejmuje decyzję w przedmiocie płatności bezpośredniej na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania zapłaty.
10. W przypadku, gdyby kwota należna Wykonawcy była niższa od kwoty należnej podwykonawcy lub potrącenie byłoby niemożliwe bądź nastąpiło do niższej wysokości, to Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego należne kwoty w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty od Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dostaw przedmiotu Umowy z prawem opcji w zakresie zwiększenia wielkości dostaw produktów.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji opcji w okresie do końca trwania niniejszej Umowy.
13. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów) pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo to może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy podmiotów składających wspólną ofertę.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);
2. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
III.1.4)Autres conditions particulières:
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy dołączyć:
1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 p.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
UWAGA: W przypadku spółek cywilnych: Dokumenty z p.1.3 – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego – należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), jak i dla samej spółki w zakresie podatku VAT.
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
UWAGA: W przypadku spółek cywilnych: Dokumenty z p.1.4 – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, jak i dla samej spółki.
1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 p.4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
UWAGA: W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 p.5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 p.5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, lub przed notariuszem.
1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 p.9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2.1.Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
2.1.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie części 1 zamówienia musi wykazać, że jest upoważniony do wprowadzenia chloru ciekłego do obrotu.
2.1.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie części 2 zamówienia musi wykazać, że jest upoważniony do wprowadzenia chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu do obrotu.
2.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej w p.2.1. SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
2.2.1. aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym (zgodnym ze wskazanym powyżej w p.2.1.1., p.2.1.2. zakresie odpowiednio dla części 1, części 2 zamówienia) wydane na podstawie Ustawy z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz.U.2015.242.j.t.).
3. Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
3.1.1. w p.1.2.÷1.4. i p.1.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3.1.2. w p.1.5. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 p.4÷8.
3.2. Dokumenty, o których mowa powyżej w p.3.1.1. lit.a) i c) oraz w p.3.1.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w p.3.1.1. lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.3. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p.3.1.1. i p.3.1.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 3.2. stosuje się odpowiednio.
3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
1.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie części 1 zamówienia musi wykazać, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00zł.
1.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie części 2 zamówienia musi wykazać, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00zł.
1.3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie części 3 zamówienia musi wykazać, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00zł.
1.4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie części 4 zamówienia musi wykazać, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000,00zł.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
2.1.informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych powyżej w p.1 warunków (art. 26 ust.2c ustawy).
UWAGA: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa powyżej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien on przedłożyć informację, o której mowa powyżej, dotyczącą tych podmiotów.
3.W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w p.2.2÷2.4. (opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków) rozdziału XII SIWZ, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
3.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych w p.2.2÷2.4.rozdziału XII SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w 3. (zgodnie z art.26 ust.2b ustawy), Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3.2. Żądanie dokumentów jw. nastąpi w przypadku, gdy Wykonawca nie udowodni w wystarczający sposób dysponowania zasobami innego podmiotu niezbędnymi do należytego wykonania zamówienia.
3.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych w p.2.2÷2.4. rozdziału XII SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w p.3, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia tego podmiotu, wraz z ofertą należy dołączyć:
3.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ – złożone przez ten podmiot,
3.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej tego podmiotu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3.3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 p.4-8 ustawy podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 p.9 ustawy podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
1.1.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie części 1 zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę chloru o łącznej wartości co najmniej 200 000zł brutto.
1.1.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie części 2 zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu o łącznej wartości co najmniej 110 000zł brutto.
1.1.3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie części 3 zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu) o łącznej wartości co najmniej 100 000zł brutto.
1.1.4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie części 4 zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę polielektrolitu o wartości co najmniej 15 000zł brutto.
1.1.5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie części 5 zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę polielektrolitu o wartości co najmniej 5 000zł brutto.
1.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej w p.1.1., Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
1.2.1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Pod pojęciem głównych dostaw Zamawiający rozumie dostawy w przedmiocie (zgodnym ze wskazanym powyżej w p.1.1.1.÷1.1.5. – odpowiednio dla każdej części zamówienia), wartości i ilości niezbędnej do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej w p.1.1. (odpowiednio dla każdej części zamówienia).
1.2.2. Dowodami, o których mowa powyżej są:
— poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Uwaga: W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny spełnienia w/w warunku.
3. W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w p.2.2÷2.4. (opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków) rozdziału XII SIWZ, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
3.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych w p.2.2÷2.4.rozdziału XII SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w p.3 (zgodnie z art.26 ust.2b ustawy), Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3.2. Żądanie dokumentów jw. nastąpi w przypadku, gdy Wykonawca nie udowodni w wystarczający sposób dysponowania zasobami innego podmiotu niezbędnymi do należytego wykonania zamówienia.
3.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych w p.2.2÷2.4. rozdziału XII SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w p.3, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia tego podmiotu, wraz z ofertą należy dołączyć:
3.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ – złożone przez ten podmiot,
3.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej tego podmiotu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3.3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 p.4-8 ustawy podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 p.9 ustawy podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny spełnienia w/w warunku.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice:
ZZ/322/30/2015
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf pour un SAD)
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 7.8.2015 - 14:30
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
10.8.2015 - 09:00
IV.3.5)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
polonais.
IV.3.6)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 60 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 10.8.2015 - 10:00

Lieu

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka nr 19.

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: Maj 2016 r.
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3)Informations complémentaires:
Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – na formularzu oferty – zgodne z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź uwierzytelnionej notarialnie kopii.
4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie Wykonawca należy do grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ.
5. aktualny Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Warszawa dopuszczający oferowany produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi – w przypadku składania oferty na Część 1, Część 2, Część 3 zamówienia.
6. aktualna Karta Charakterystyki, o której mowa w Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, z późniejszymi zmianami – w przypadku składania oferty na którąkolwiek z części zamówienia.
7. Deklaracja zgodności oferowanego produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi – w przypadku składania oferty na którąkolwiek z części zamówienia.
8. Specyfikacja techniczna oferowanego produktu – w przypadku składania oferty na którąkolwiek z części zamówienia. Specyfikacja techniczna produktu powinna, odpowiednio dla każdej części zamówienia, potwierdzać spełnianie wymagań zamawiającego określonych w p.1 Opisu przedmiotu zamówienia – odpowiednio załącznik nr 6÷10 SIWZ.
9. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie kraju pochodzenia, producenta i nazwy handlowej oferowanego produktu – na formularzu oferty – zgodne z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
UWAGA: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1÷5 do SIWZ).
10. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, winno precyzyjnie określać do jakich czynności uprawnia ono Pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty w okolicznościach wskazanych w p.12 poniżej oraz w wypadku gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmian wynikłych z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów, a w szczególności gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
12.1. zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie Umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą Strony nie mają wpływu.
12.2. zmiany terminu wykonania dostawy danej partii produktów na podstawie wezwania wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
12.3. zmiany w zakresie §1 ust.2 Umowy w przypadku braku możliwości realizacji Umowy w związku z zakończeniem produkcji produktu o nazwie handlowej …………….. przez producenta, na produkt równoważny spełniający w stopniu równym lub lepszym cechy techniczne i jakościowe określone w §1 ust.1 Umowy.
12.4. zmiany danych podmiotowych Wykonawcy.
13. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
14. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
15. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji części zamówienia w zakresie wskazanym w złożonej ofercie.
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z udziału podwykonawcy w realizacji części zamówienia dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu nr 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy– Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w p.4.1. i 4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

Nom officiel: Departament Odwołąń przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu nr 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
E-mail: uzup@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30.6.2015