29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 234186-2021

10/05/2021    S90

Szwecja-Åkersberga: Pompy

2021/S 090-234186

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Roslagsvatten Aktiebolag
Krajowy numer identyfikacyjny: 556142-2394
Miejscowość: Åkersberga
Kod NUTS: SE110 Stockholms län
Kod pocztowy: 184 86
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Tinta Nystedt
E-mail: tinta@tijab.onmicrosoft.com
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.roslagsvatten.se
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhfjnxsvf&GoTo=Docs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhfjnxsvf&GoTo=Tender
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ramavtal för pumpar

Numer referencyjny: 520476
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Roslagsvatten inbjuder leverantörer att lämna anbud i Ramavtal för pumpar.

Upphandlingen avser leverans av nya pumpar.

Montage av pumpar, utbildning gällande underhåll/handhavande av pumpar tillika reservdelar ska kunna beställas inom avtalets ramar

Pumpar som ingår i upphandlingen är indelade i två olika kategorier:

Rotordynamiska pumpar.

Förträngningspumpar.

Anbudsgivare kan buda på en eller flera kategorier.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31681200 Pompy elektryczne
42120000 Pompy i sprężarki
42122000 Pompy
42122130 Pompy wodne
42122220 Pompy ściekowe
42122300 Wentylatory ciśnieniowe do cieczy
42122440 Pompy obrotowe
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
42124230 Części obrotowych pomp wyporowo-tłokowych
43134100 Pompy zanurzeniowe
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE110 Stockholms län
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Åkersberga

II.2.4)Opis zamówienia:

Roslagsvatten inbjuder leverantörer att lämna anbud i Ramavtal för pumpar.

Upphandlingen avser leverans av nya pumpar.

Montage av pumpar, utbildning gällande underhåll/handhavande av pumpar tillika reservdelar ska kunna beställas inom avtalets ramar

Pumpar som ingår i upphandlingen är indelade i två olika kategorier:

Rotordynamiska pumpar.

Förträngningspumpar.

Anbudsgivare kan buda på en eller flera kategorier.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 06/07/2021
Koniec: 30/05/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Förlängning av kontraktstid upp till totalt 5 år

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/06/2021
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/12/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2021
Czas lokalny: 00:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Förvaltningsrätten
Miejscowość: Stockholm
Państwo: Szwecja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2021