Roba - 234294-2022

03/05/2022    S86

Hrvatska-Kaštel Štafilić: Toaletni papir, rupčići, ručnici i ubrusi

2022/S 086-234294

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zračna luka Split, d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 83462362655
Poštanska adresa: Cesta dr. Franje Tuđmana 1270
Mjesto: Kaštel Štafilić
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21217
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marina Melvan
E-pošta: marina.melvan@split-airport.hr
Telefon: +385 21203517
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.split-airport.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F5-0017707
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Djelatnosti povezane sa zračnim lukama

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun

Referentni broj: 06-26/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33760000 Toaletni papir, rupčići, ručnici i ubrusi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 300 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33760000 Toaletni papir, rupčići, ručnici i ubrusi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

DAP Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217 Kaštel Štafilić

II.2.4)Opis nabave:

Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE (R) 10 % / Ponder: 10 BODOVA
Kriterij troška - Naziv: CIJENA (C) 90% / Ponder: 90 BODOVA
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 300 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 70.000,00 kn.

Jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma na iznos od 10 % vrijednosti okvirnog sporazuma.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Plaćanje nakon isporuke robe, a u roku od 30 (trideset) dana od dana izdavanja e-računa.

Naručitelj ne predviđa plaćanje predujma (avansa).

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Članovi Zajednice gospodarskih subjekata obvezni su u ponudi dostaviti određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za

zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti

potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice gospodarskih

subjekata. Navedenim pravnim aktom trebaju se riješiti međusobni odnosi članova Zajednice gospodarskih subjekata vezani

uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 31/05/2022
Lokalno vrijeme: 09:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 31/05/2022
Lokalno vrijeme: 09:30
Mjesto:

Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, Kaštel Štafilić, Upravna zgrada, II kat - sala za sastanke

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ZJN 2016, Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi i Zakona o općem upravnom postupku. Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka. Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao

pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku i dostavlja neposredno ili poštom na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb ili putem sustava e-Žalba. Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (sustav e-Žalba). Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način (ukoliko nije uputio žalbu putem sustava e-Žalba EOJN).

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi, 2. objave obavijesti o ispravku, u

odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne

informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u

određenoj navedenoj fazi postupka gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka na prethodnu fazu.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/04/2022