Servicii - 234335-2016

09/07/2016    S131

Spania-Sevilia: Continuarea dezvoltării unui model dinamic și econometric complet de intrare-ieșire între țări (Fidelio v.3)

2016/S 131-234335

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Joint Research Centre (JRC), Institute for Prospective Technological Studies (IPTS)
Adresă: Expo Building, C/Inca Garcilaso, 3
Localitate: Seville (Seville)
Cod NUTS: ES618 Sevilla
Cod poștal: 41092
Țară: Spania
Persoană de contact: Ms Els Van Wynsberghe
E-mail: JRC-SEVILLE-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1679
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: cercetare.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Continuarea dezvoltării unui model dinamic și econometric complet de intrare-ieșire între țări (Fidelio v.3).

II.1.2)Cod CPV principal
79311400 Servicii de cercetare economică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Fidelio este un model dezvoltat de Unitatea „Economie Circulară și Leadership Industrial” (CEIL) pentru a evalua diferite politici legate de mediu, ocuparea forței de muncă, creștere economică, venituri și comerț internațional (lanțuri valorice globale). Acesta a fost utilizat de DG Mediu și este utilizat în prezent pentru un proiect din cadrul celui de al șaptelea program-cadru („carbon cap”). În viitorul apropiat, se prevede utilizarea acestuia pentru DG Comerț în vederea susținerii evaluării impactului acordurilor de liber schimb (ALS). Prin urmare, această licitație are ca scop continuarea dezvoltării modelului pentru a îndeplini cerințele diferitelor direcții generale (de exemplu, DG Comerț) care au manifestat interes în utilizarea acestuia (de exemplu, actualizarea datelor de referință, extinderea numărului de țări din afara UE etc.).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 80 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES618 Sevilla
Locul principal de executare:

Sediul contractantului și JRC-IPTS Sevilia (Spania) pentru reuniuni.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 80 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/09/2016
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/09/2016
Ora locală: 12:00
Locul:

JRC-IPTS, C/Inca Garcilaso, 3, 41092 Seville (Seville), SPANIA.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/06/2016