Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Usluge - 234337-2016

09/07/2016    S131    Europska komisija - Usluge - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: „Podrška konferenciji na visokoj razini — ‚Moć iz statistike: podaci, znanje i informacije’”

2016/S 131-234337

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat
Poštanska adresa: Jean Monnet Building, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Emanuele Baldacci
E-pošta: ESTAT-Call-for-tenders-directorate-B@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/eurostat

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: statistika.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

„Podrška konferenciji na visokoj razini — ‚Moć iz statistike: podaci, znanje i informacije’”.

Referentni broj: ESTAT/B/2015/036.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79330000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovaj poziv na nadmetanje uključuje aktivnosti povezane s „Podrškom konferenciji na visokoj razini — ‚Moć iz statistike: podaci, znanje i informacije’”.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 269 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: IT
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

„Podrška konferenciji na visokoj razini — ‚Moć iz statistike: podaci, znanje i informacije’”.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij troška - Naziv: Razumijevanje / Ponder: 15
Kriterij troška - Naziv: Tehnički pristup i metodologija / Ponder: 35
Kriterij troška - Naziv: Plan rada i rokovi / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Organizacija upravljanja / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Organizacija kvalitete / Ponder: 10
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2015/S 228-414312
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 13111.2015.005-2016.121
Grupa br.: 1
Naziv:

„Podrška konferenciji na visokoj razini — ‚Moć iz statistike: podaci, znanje i informacije’”

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
31/05/2016
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 5
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 0
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Pomilio Blumm Srl
Poštanska adresa: via Venezia 4
Mjesto: Pescara PE
NUTS kod: IT
Poštanski broj: 65121
Država: Italija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 350 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 269 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Dio: 14 %

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom nabave javnom naručitelju korištenjem kontaktnih podataka iz točke I.1. Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidi http://www.ombudsman.europa.eu).

Unutar 2 mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora, možete podnijeti zahtjev za poništenje odluke o sklapanju. Svi podneseni zahtjevi i naši odgovori, ili sve pritužbe za loše upravljanje, nemaju ni svrhu niti učinak obustavljanja roka za podnošenje zahtjeva za poništenje ili započinjanja novog roka za podnošenje zahtjeva za poništenje. Tijelo nadležno za postupke poništenja navedeno je u odjeljku VI.4.1.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/06/2016