Lavori - 234350-2016

09/07/2016    S131    Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 

Bulgaria-Sofia: Stazione della metropolitana

2016/S 131-234350

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: „Metropoliten“ EAD
Numero di identificazione nazionale: 000632256
Indirizzo postale: ul. „Knyaz Boris I“ No. 121
Città: Sofiya
Codice NUTS: BG411
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: inzh. Iskra Ilieva, inzh. Krasimira Georgieva
E-mail: tenders@metropolitan.bg
Tel.: +359 29212722 / 29212034
Fax: +359 29877892

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.metropolitan.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/treta-metroliniya-s-chetiri-metrostanczii/

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/treta-metroliniya-s-chetiri-metrostanczii/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: „Метрополитен“ ЕАД
Numero di identificazione nazionale: 000632256
Indirizzo postale: ул. „Княз Борис І“ № 121
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Аделина Стоичкова
Tel.: +359 29212012
E-mail: metro@metropolitan.bg
Fax: +359 29872244
Codice NUTS: BG411

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.metropolitan.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/treta-metroliniya-s-chetiri-metrostanczii/

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: инвеститорска дейност по възлагане на СМР

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Проект за разширение на метрото в София; Трета метролиния — Втори етап — Участък от км 11+966,34 /11+941,33/ до км 15+749,00 с 4 метростанции.

II.1.2)Codice CPV principale
45234125
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Поръчката обхваща работно проектиране по всички проектни части, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от ІІІ-та метролиния, съгласно изискванията на Възложителя. Общата дължина на участъка е 3 805 м. По трасето се изграждат 4 подземни метростанции — 15, 16, 17 и 18. В участъка на трасето между МС15 и МС16 е предвидена вентилационна уредба. В началото на участъка, в зоната на метродепо Земляне, метротрасето минава по естакада, пресича надземно р. Владайска и след това посредством рампа влиза в тунел. В Идейния проект на Възложителя изпълнението на тунела се предвижда да се извърши по открит способ от ул. Овча Купел до МС16 и по тунелен способ от МС16 до МС18. Обществената поръчка е разделена на 2 об. позиции: Първа — Участък от км 11+941,33 до км 14+277,56 с дължина 2 336,23 м и 2 подземни метростанции;

Втора — Участък от км 14+277,56 до км 15+749,00 с дължина 1 471,44 м, 2 подземни метростростанции и ж.п. спирка.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 178 000 000.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Проект за разширение на метрото в София; Трета метролиния — Втори етап — Участък от км 11+941,33 до км 14+277,56 с 2 подземни метростанции

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
45234125
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG411
Luogo principale di esecuzione:

Гр. София.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Поръчката от Обособена позиция № 1 обхваща съгласно проекта на Възложителя:

Работно проектиране по всички проектни части, строителство и въвеждане в експлоатация на посочените по-долу подобекти, съгласно изискванията на Възложителя:

Метроучастък от Метродепо Земляне до начало МС15 — надземен при метродепото и постепенно преминаващ в подземен, дължина 803,95 м; двупътно метротрасе, изпълнявано по открит способ, в неукрепен или укрепен котлован в зависимост от типа на конструкцията. Характерна особеност на открития участък е, че конструктивната част, граничеща с метродепото, от км 11+941,33 до км 12+326, която има общи конструктивни елементи с метродепото, се изгражда по техническата документация за депото и не е включена в тази обществена поръчка; МС15 — подземна, дължина 154,00 м, ширина 18,40 м, подходи — 3 броя, оборудвани със стълбища, асансьори и ескалатори; монолитна стоманобетонна конструкция, изпълнявана по открит способ, в укрепен с шлицови стени и анкери котлован; Метроучастък от МС15 до МС16 — тунелен, с дължина 1184,98 м, в т.ч. вентилационна уребда /ВУ/ с дължина 23,30 м; монолитна стоманобетонна конструкция, изпълнявана по открит способ, в укрепен с шлицови стени и анкери котлован; МС16 — подземна, дължина 156,20 м, ширина 18,40 м /21,05 м в зона от 20,80 м, където се разполага ТПС/, подходи — 6 броя, оборудвани със стълбища, асансьори и ескалатори; монолитна стоманобетонна конструкция, изпълнявана по открит способ, в укрепен с шлицови стени и анкери котлован; Метроучастък от край МС16 до край Обособена позиция № 1 — тунелен, с дължина 37,10 м, в т.ч. подлез при кръстовището с бул. „Монтевидео“ с основен коридор над конструкцията на метротунела; монолитна стоманобетонна конструкция, изпълнявана по открит способ, в укрепен с шлицови стени и анкери котлован; Преустройство на всички инженерни мрежи, засягащи се от строителството на изброените подобекти, както и възстановяване на засегнатите пътни платна, вертикална планировка, озеленяване и благоустройство. Типове мрежи, засягани от строителството:

При МС15:

Водопровод ф300 /ф200/, чугун — реконструкция;

Водопровод ф2000, чугун — нов, над МС15;

Водопровод ф110, ПЕВП — нов, с дължина около 242 м;

Водопроводи ф160, ПЕВП — нови, с дължини около 23 м;

Канал ф2000, стоманобетон — реконструкция с ф2000 стъклопласт;

Канал ф300, ф400, ф600, ПП — нов, с обща дължина окол 264 м;

Контактна мрежа — трамвайна, в района на МС15;

Телекомуникационна мрежа — демонтаж и реконструкция на стара тръбна мрежа и кабелни шахти и изграждане на нови;

Ел. снабдителна мрежа — реконструкция на 10 бр. кабели СрН в РVС тръби и 5 бр. кабели СрН в колектор;

Улично осветление по бул. „Президент Линкълн“ — ново, едностранно, с кабелно захранване в нова тръбна мрежа, нови горещо поцинковани стълбове /СТС/ с Н=12 м.

При МС16:

Водопровод ф150, чугун — реконструкция, 61 м;

Водопровод ф100, чугун — реконструкция, 23 м;

Водопровод ф150, чугун — нов, 148 м;

Водопровод ф300, чугун — реконструкция, 29 м;

Канал ф300, ПП — реконструкция, 177 м;

Канал ф500 и ф600, бетон — нови, около конструкцията на подлеза;

Канал ф1400, стъклопласт — нов, 90 м;

Телекомуникационна мрежа — демонтаж на стара тръбна мрежа и кабелни шахти, и изграждане на нови;

Ел. снабдителна мрежа — реконструкция на кабели СрН и НН в РVС тръби по 720 м;

Улично осветление — ново по бул. „Западна тангента“, двустранно, СТС с Н=10 м и по ул. „Монтевидео“, двустранно, СТС с Н=8 м.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Срок за изпълнение на обекта / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: Предложение за проучване / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Предложение за проектиране / Ponderazione: 22
Criterio di qualità - Nome: Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството / Ponderazione: 16
Prezzo - Ponderazione: 48
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 92 000 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.
II.2.14)Informazioni complementari

Отнася се и до Обособена позиция № 2:

Срокът може да е между 32 и 36 месеца.

Срокът започва да тече от „Датата на започване“ — датата на начало на изпълнението на дейностите по договора, посочена в предизвестието на Инженера до Изпълнителя по реда на чл. 8.1 от Общите условия към Договорни условия за Техн. оборудване и Проектиране-Строителство.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Проект за разширение на метрото в София; Трета метролиния — Втори етап — Участък от км 14+277,56 до км 15+749,00 с 2 подземни метростанции и ж.п. спирка

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
45234125
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG411
Luogo principale di esecuzione:

Гр. София.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Поръчката от Обособена позиция № 2 обхваща съгласно проекта на Възложителя:

Работно проектиране по всички проектни части, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на посочените по-долу подобекти, съгласно изискванията на Възложителя:

Метроучастък от край Обособена позиция № 1 до начало метротунел, изпълняван по Нов Австрийски Тунелен Метод /НАТМ/ — работна шахта за строителството на метротунел, изпълняван по НАТМ; дължина 21 м; монолитна стоманобетонова конструкция, изпълнявана по открит способ, в укрепен с шлицови стени и анкери котлован, която след приключване на строителните работи на участъка, изпълняван по НАТМ, се преустройва в двупътен метротунел;

Метроучастък от начало метротунел, изпълняван по НАТМ до МС17 — двупътен метротунел, изпълняван по НАТМ; дължина 585,25 м; МС17 — подземна, дължина 113,56 м, ширина 21,21 м, подходи — 2 броя, оборудвани със стълбища, асансьори и ескалатори; монолитна стоманобетонна конструкция, изпълнявана по открит способ, в укрепен с шлицови стени и анкери котлован;

Работна шахта за строителството на метротунел, изпълняван по НАТМ; дължина 21 м; монолитна стоманобетонова конструкция, изпълнявана по открит способ, в укрепен с шлицови стени и анкери котлован, която след приключване на строителните работи на участъка, изпълняван по НАТМ, се преустройва в двупътен метротунел;

Метроучастък от МС17 до МС18 — тунелен, с дължина 532,48 м, монолитна стоманобетонна конструкция, изпълнявана по НАТМ; МС18 — подземна, дължина 198,15 м, ширина 21 м, подходи — 3 броя, оборудвани със стълбища, асансьори и ескалатори; монолитна стоманобетонна конструкция, изпълнявана по открит способ, в укрепен с шлицови стени и анкери котлован и „Милански метод“;

Ж.п. спирка на линията София-Перник — нов перон с дължина 180 м и ширина 3 м, свързан с МС18 с 2 входа, както и с вече изградения пешеходен подлез. Успоредно на новия перон се изгражда и нов пешеходен подлез /обща дължина 35,52 м и широчина 4 м/, свързващ подземно МС18 с вече изградения подлез;

Преустройство на всички инженерни мрежи, засягащи се от строителството на изброените подобекти, както и възстановяване на засегнатите пътни платна, вертикална планировка, озеленяване и благоустройство. Типове мрежи, засягани от строителството:

При МС17:

Водопровод ф100, чугун — нов, дължина 37 м;

Канал ф1000, стоманобетон — реконструкция с нов от стъклопласт, 205 м;

Канал ф600, ПП — реконструкция, 80 м;

Канал ф200, ПП — нов, 21 м;

Ел.снабдителна мрежа — реконструкция на 2 бр. кабели СрН.

При МС18:

Водопровод ф100, чугун — реконструкция, 43,5 м;

Водопровод ф1500, стомана — реконструкция, 40,5 м;

Канали ф300, ПП — нови, 163 м;

Ел.снабдителна мрежа — реконструкция на 1 бр. кабел СрН;

Телекомуникационна мрежа — кабелна пасарелка 26м за 4 бр. РVС тръби ф110; 2 бр. РVС тръби ф75 на ж.п. ареала, в т.ч. кабелна пасарелка;

Улично осветление — ново, върху нови СТС с Н=8 м.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Срок за изпълнение на обекта / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: Предложение за проучване / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Предложение за проектиране / Ponderazione: 22
Criterio di qualità - Nome: Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството / Ponderazione: 16
Prezzo - Ponderazione: 48
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 86 000 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.
II.2.14)Informazioni complementari

Продължение от раздел VI.3): Отнася се и до Обособена позиция № 1: относно плащанията: Препоръчителна финансова рамка на възложителя за график на прогнозните парични потоци: I-ва година 35 %, II-ра година — 40 % и III-та година 25 %.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Участниците трябва да са вписани в професионален регистър на строителя: За български лица — в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на стоежи първа категория; За чуждестранни лица — в аналогични регистри или да посочат еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност от ЕЕДОП.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.

2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот, изчислен на база годишните обороти от проектиране и строителство сумарно от последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва:

За обособена позиция № 1: 92 000 000 (деветдесет и два млн.) BGN без ДДС;

За обособена позиция № 2: 86 000 000 (осемдесет и шест млн.) BGN без ДДС. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, т. 2а/ и т. 2б/ от ЕЕДОП.

2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ (по чл. 171 от ЗУТ) или еквивалент за лица, извършващи дейности проектиране и строителство, с покритие — минимална сума (за строежи първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ) за проектант — 300 000 BGN, а за строител — 600 000 BGN. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, т. 5 от ЕЕДОП.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните:

а/ 5 години от датата на подаване на офертата — за строителство;

б/ три години от датата на подаване на офертата — за услуги.

2. Участникът трябва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

4. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.

5. Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата дейности по строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:

За обособена позиция /ОП/ № 1 — Ново и завършено строителството на:

а) мин. 1 подземна метростанция, изградена по открит способ или мин. 1 подземна метростанция, изградена по подземен способ; и

б) мин. 1 000 м тунел/и (на метро или жп тунел, вкл. релсов път) или мин. 1 000 м пътен тунел/и и мин. 1 000 м релсов път;

За ОП № 2 — Ново и завършено строителството на:

а) мин. 1 подземна метростанция, изградена по открит способ или мин. 1 подземна метростанция, изградена по подземен способ; и

б) мин. 500 м тунел/и (на метро или жп тунел), изпълнен по нов австрийски тунелен метод (НАТМ) или друг тунелен метод, вкл. релсов път, или мин. 500 м пътен тунел/и, изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод и мин. 500 м релсов път.

1.2. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата дейности по проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:

За ОП № 1 — Проектиране, приключило във фаза технически или работен проект на:

а) мин. 1 подземна метростанция, предвидена за изграждане по открит способ или мин. 1 подземна метростанция, предвидена за изграждане по подземен способ; и

б) минимум 1 000 м тунел/и (на метро или жп тунел, вкл. релсов път) или мин. 1 000 м пътен тунел/и и мин. 1 000 м релсов път.

За ОП № 2 — Проектиране, приключило във фаза технически или работен проект на:

а) мин. 1 подземна метростанция, предвидена за изграждане по открит способ или мин. 1 подземна метростанция, предвидена за изграждане по подземен способ; и

б) мин. 500 м тунел (на метро или жп тунел), предвиден за изпълнение по НАТМ или друг тунелен метод, вкл. релсов път, или мин. 500 м пътен тунел, предвиден за изпълнение по НАТМ или друг тунелен метод и мин. 500 м релсов път.

2. Участникът трябва да разполага с ръководен състав с проф. компетентност, както следва:

2.1. Ръководител на Проекта — с висше техническо строително /ВТС/ образование или еквивалентно, опит в строителството на мин. 1 завършен обект — метростанция или тунел (на метро, ж.п. или път) и опит на ръководна длъжност мин. 6 г.;

2.2. Ръководител проектиране — с ВТС образование или еквивалентно, опит в проектирането на мин. 1 обект — метростанция или тунел (на метро, ж.п. или път) и опит на ръководна длъжност мин. 5 г.;

2.3. Ръководител строителство — с ВТС образование или еквивалентно, опит в строителството на мин. 1 завършен обект — метростанция или тунел (на метро, ж.п. или път) и опит на ръководна длъжност мин. 5 г.;

2.4. Специалист по опазване на околната среда — с висше образование в областта на околната среда или висше образование с допълнителна квалификация в областта на околната среда, или еквивалентно, с опит на длъжност или позиция, свързана с опазването на околната среда, при проектирането или при строителството на мин. 1 обект;

2.5. Специалист по контрол на качеството — с висше техническо образование или еквивалентно, опит на длъжност или позиция, свързана с контрол на качеството, при строителството на мин. 1 обект;

2.6. Специалист по геология — с висше техническо образование или еквивалентно, опит по геология в проучването, или в проектирането, или в строителството на мин. 1 обект. Продължава в Раздел VI.3).

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Освен на тези основания възложителят отстранява от процедурата участник при условията по чл. 107 от ЗОП. Не могат да участват в процедурата участници, за които важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Виж и продължението в раздел VI.4.3).

Всеки 1 от Договорите влиза в сила след получаване на писмено потвърждение за осигурено финансиране от Възложителя до Изпълнителя. Ако договорът не влезе в сила в срок до 3 месеца след неговото подписване, всяка от страните може да го прекрати с едностранно волеизявление до другата страна, без да дължи обезщетение.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/09/2016
Ora locale: 17:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/09/2016
Ora locale: 10:00
Luogo:

Гр. София, „Метрополитен“ ЕАД — ул. „Княз Борис I“ № 121, Заседателна зала.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Към Раздел III.1.3):

Изискването по т. 2 се отнася за ОП1 и за ОП2.

3. Участникът трябва да разполага с екип от правоспособни проектанти по съответните части от проекта — За ОП1 и ОП2:

3.1. Водещ проектант — да е бил проектант по част Конструкции на мин. 2 проекта, в т.ч. проект за метростанция;

3.2. Проектант по част Геоложки и хидрогеоложки проучвания — да е извършвал геоложки и хидрогеоложки проучвания или да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект;

3.3. Проектант по част Архитектура — да е бил проектант по тази част на мин. 1 МС или сграда за общ. обслужване с минимум 2 подземни етажа /нива/;

3.4. Проектант по част Пътни работи — да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект;

3.5. Проектант по част Електрическа — да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект за метро, или жп-транспорт, или трамваен транспорт;

3.6. Проектант по част Релсов път — да бил проектант по тази част на мин. 1 проект за метро, или жп-транспорт, или трамваен транспорт;

3.7. Проектант по част Контактна мрежа — да бил проектант на захранваща мрежа на мин. 1 обект от електротранспорта (включително тролейбусен транспорт);

3.8. Проектант по част Отопление, вентилация и климатизация — да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект;

3.9. Проектант по част Водоснабдяване и канализация — да бил проектант по тази част на мин. 1 проект;

3.10. Проектант по част Телекомуникации /слаботокови системи/ — да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект.

Само за ОП1 — 3.11. Проектант по част Конструкции — да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект за подземна метростанция или тунел /на метро, ж.п. или път/. Само за ОП2 — 3.11. Проектант по част Конструкции на тунели — да е бил проектант по тази на мин. 1 тунел, предвиден за изграждане по НАТМ /на метро, ж.п. или път/.

4. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентна в областта на строителството.

5. Участникът трябва да има внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001 или еквивалентна в областта на строителството. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, както следва: в Раздел В в ЕЕДОП: по т.1.1 в т.1а/; по т.1.2 в т.1б/; по т.2 в т.6, б. „б“; по т.3 в т.6, б. „а“; по т.4 и т.5 в Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление.

Относно съдържанието и обемът на информацията, която се посочва в ЕЕДОП — виж Том 1, Раздел III, т. 8 от документацията. Документи за доказване на обстоятелствата, деларирани в ЕЕДОП: Поради технически причини — ограничение на мястото в обявлението за събиране на информацията, документите които участникът избран за изпълнител, трябва да представи при подписване на договора, включително и тези по чл. 59, ал. 5 от ЗОП са описани в Том 1, Раздел VIII, т. 20 от документацията.

Гаранция за изпълнение — 5 % от стойността на договора без ДДС.

Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер на 10 % от стойността на договора, ако той е заявил намерението си да получи такова плащане и ако е представил гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства в същия размер — 10 % от стойността на договора. График на процентните плащания: Първото заявяване на междинно плащане може да бъде направено не по-рано от началото на месеца след месеца, в който попада Датата на Започване на Работите. Сертификат за частично изпълнение на Важно събитие се издава, респективно плаща, ако са изпълнени не по-малко от 20 % от дадено Важно събитие. Нарастването на месечните процентни плащания за Разходни центрове от 8 до 12, с изключение на проектирането, не трябва да започват преди изтичането на Месец № 12. Плащане на цялата стойност на разходния център трябва да стигне 100 % само когато всички работи по важните събития, приложими към Разходния център са били изпълнени. Продължава в раздел II.14) на обособена позиция 2.

Цялата документация за настоящата процедура е достъпна на адреса на Профила на купувача, посочен в настоящото обявление.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. „Витоша“ № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Tel.: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок по реда на чл. 197 от ЗОП.

Продължение от раздел III.2.2) — Други основания за отстраняване: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП; 4. участници, които са свързани лица съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: „Метрополитен“ ЕАД
Indirizzo postale: ул. „Княз Борис I“ № 121
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: metro@metropolitan.bg
Tel.: +359 29212083
Fax: +359 29872244

Indirizzo Internet: http://www.metropolitan.bg

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
06/07/2016