Услуги - 234449-2015

Компактен изглед

07/07/2015    S128

Итaлия-Испра: Транспортиране на документи и стоки до и от обекта на JRC в Испра VA, Италия – зони 2, 3 и 4

2015/S 128-234449

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център, обект в Испра
Пощенски адрес: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Град: Испра VA
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Лице за контакт: B.5 отдел „Финанси и покупки“ – Испра
На вниманието на: JRC/BRU/2015/C.3/0024/OC
Адрес за електронна поща: jrc-ism-c03-procurement@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : https://ec.europa.eu/jrc/

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=918

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Транспортиране на документи и стоки до и от обекта на JRC в Испра VA, Италия – зони 2, 3 и 4.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 4: Превоз на поща по суша [3] и по въздух
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Обект на JRC в Испра VA, Италия и зони 2, 3 и 4, както е определено в техническите спецификации.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в месеци: 48

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 300 000 EUR
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Услуги за организирането и транспортирането на документи и стоки за и от обекта на JRC в Испра VA, Италия, свързани със зони 2, 3 и 4, както е определено в техническите спецификации (приложение I към рамковия договор).
Ще бъде сключен рамков договор за услуги.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

64120000 Куриерски услуги

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозните количества са изложени в таблиците за оценки (приложение 2 към административното приложение) и представляват годишен сценарий на изисканите услуги.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 300 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Както е определено в документите за обществена поръчка.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Както е определено в документите за обществена поръчка.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Икономическите оператори могат да представят оферта или като самостоятелен оферент или като партньори в консорциум (със или без статут на юридическо лице). И в двата случая се разрешава подизпълнение. Оферентът трябва ясно да определи ролята на всеки икономически оператор – като самостоятелен оферент, партньор в консорциум или подизпълнител. Това важи и когато участващите субекти принадлежат към една и съща икономическа група.
Всеки партньор в консорциум поема солидарна отговорност пред възлагащия орган за изпълнение на поръчката и става страна по договора, ако офертата на консорциума бъде одобрена. Консорциумът трябва да номинира 1 юридическо лице („ръководител“), който ще бъде упълномощен изцяло да обвързва консорциума и всеки от неговите членове по време на изпълнението на поръчката, и ще бъде отговорен за административното управление на поръчката (фактуриране, получаване на плащания и т.н.) от името на всички други партньори.
Подизпълнението е положение, при което изпълнителят поема правни задължения с други юридически лица, които ще извършат част от поръчката от негово име. Изпълнителят запазва пълна отговорност към възлагащия орган за изпълнението на поръчката. Възлагането на външни лица, използването на дейностите или персонала на всяко друго напълно различно юридическо лице, различно от изпълнителя, се квалифицира като подизпълнение, независимо от приложимото национално законодателство.
Оферентите трябва да посочат дела от поръчката, който възнамеряват да възложат на подизпълнител. Те трябва също да посочат и всички подизпълнители:
— на чиито възможности разчитат, за да покрият минималните нива на възможностите по точки III.2.2 и III.2.3,
— чиито дял от поръчката е над 20 %, или
— всички подизпълнители, когато общата стойност на подизпълнението възлиза на над 50 % от общата стойност на поръчката.
Подизпълнителите трябва да предоставят писмо за намерение, в което обявяват своето желание да участват в изпълнението на поръчката, както е посочено в офертата.
По време на изпълнение на поръчката всяка промяна на подизпълнители ще бъде предмет на предварително писмено одобрение от възлагащия орган.
Самостоятелен оферент или консорциум може да разчита на възможностите на други субекти за покриването на минималните нива на възможностите по точки III.2.2 и III.2.3, независимо от правното естество на връзките му с тях. В такъв случай той трябва да докаже на възлагащия орган, че ще разполага с необходимите ресурси за изпълнение на поръчката, например чрез ангажимент с договореност от страна на тези субекти. Разчитането на възможностите на трето лице, което е различно юридическо лице от самостоятелния оферент или членовете на консорциума, дори и да е част от една и съща икономическа група, се счита за подизпълнение за целите на процедурата. Ако поръчката е възложена на оферент, който разчита на трето лице, за да осигури над 70 % от минималните изисквания за икономически и финансови възможности, изброени по точка III.2.2, възлагащият орган ще изисква третото лице да подпише договора и да стане солидарно отговорно за изпълнението му заедно с оферента.
Ролята и задачите на всеки партньор от консорциума и на определените подизпълнители трябва да бъдат ясно посочени в офертата. В придружителното писмо трябва да се посочи името на оферента (включително всички партньори в случай на консорциум) и на подизпълнителя/ите, включително трети лица, на чиито възможности оферентът разчита, както и името на лицето за контакт във връзка с тази процедура. За консорциумите придружителното писмо трябва да бъде подписано от всеки партньор или от партньор, надлежно упълномощен да подпише офертата и договора от името на всички партньори. В последния случай упълномощаването може да е например под формата на пълномощно, писмо за намерение или споразумение за консорциум.
III.1.4)Други особени условия
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Критерии за изключване:
Оферентите няма да бъдат допускани до участие в тази процедура, ако попадат в някое от положенията за изключване, посочени в членове 106 и 107 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. Оферентите (включително партньорите в консорциум) и подизпълнителите, посочени съгласно точка III.1.3, трябва да подпишат клетвена декларация (налична на интернет страницата на възлагащия орган, посочен в точка I.1), за да декларират, че не попадат в нито едно от тези положения.
При поискване от възлагащия орган, одобреният оферент (включително всички партньори в случай на консорциум) и всички подизпълнители, идентифицирани от оферента в съответствие с III.1.3, трябва да предоставят придружаващите документи, посочени в член 143, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29.10.2012 г.
Възлагащият орган може да отмени задължението за подаване на изискваните подкрепящи документи, ако такова доказателство вече му е било предоставено за целите на друга процедура по възлагане на поръчки и при условие че датата на издаване на тези документи не надвишава 1 година от датата на уведомяване за възлагане и те все още са валидни. В този случай оферентът ще декларира тържествено, че писмените доказателства вече са внесени по предходна тръжна процедура, и ще потвърди, че в неговото положение не са възникнали промени.
2. Критерии за подбор:
Правни възможности:
Оферентите (всички партньори в случай на консорциум) трябва да докажат, че имат правоспособност за изпълнение на поръчката чрез предоставяне на удостоверение за регистрация в съответния търговски или професионален регистър в тяхната държава на установяване/учредяване. Ако от оферента не се изисква или не му е позволено вписване в подобен регистър поради причини, свързани с неговия статут или с неговото правно положение, възлагащият орган ще приеме като достатъчно доказателство клетвена декларация или сертификат, членство в конкретна организация, изрична оторизация или вписване в регистъра по ДДС.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Оферентите трябва да отговарят на следните критерии:
— годишен оборот, отговарящ на минималното ниво от възможности,
— финансова жизнеспособност, достатъчна, за да се предприеме и изпълни поръчката.
Всеки оферент (всеки партньор в случай на консорциум) и всеки подизпълнител, на чиито възможности оферентът разчита за покриване на минималното ниво от възможности за икономически и финансови възможности, трябва да предостави следните доказателства:
1) копие от финансови отчети (счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и всякаква друга свързана финансова информация) за последните 2 финансови години, за които осчетоводяването е приключено, публикувано и/или одитирано или, когато не се изисква публикуване/одитиране от законодателството на държавата, в която е регистриран икономическият оператор, самоудостоверени като точни и верни от надлежно упълномощен представител. Ако предоставените документи показват нетна загуба в някоя от изискваните години, икономическият оператор трябва да представи друг документ като доказателство за своите финансови и икономически възможности, като например подходящи банкови референции или писмо/отчет от сертифицирани одитори, доказващо/доказващ финансовата стабилност на икономическия оператор, доказателство за застраховка за риск „Професионална отговорност“ или подходяща гаранция от трета страна (например дружеството-майка);
2) декларация относно годишния оборот на икономическия оператор и годишния оборот в областта, обхваната от поръчката през последните 2 финансови години, за които осчетоводяването е приключено.
Ако, поради някаква извънредна причина, която възлагащият орган счита за основателна, икономическият оператор не е в състояние да осигури референциите, изисквани по-горе, той може да докаже своите икономически и финансови възможности чрез всеки друг документ, който възлагащият орган счита за приемлив. Във всеки случай, възлагащият орган трябва поне да бъде уведомен за изключителната причина и трябва да бъде представена обосновка. Възлагащият орган си запазва правото да изисква всякакъв друг документ, за да може да провери икономическите и финансови възможности на икономическия оператор или да поиска допълнителна информация и/или разяснения чрез всички подходящи средства (интернет страници, официални органи и др.).
Възлагащият орган може да отмени задължението на даден икономически оператор да подаде удостоверяващите документи, посочени по-горе, ако такова доказателство вече му е представено за целите на друга процедура по възлагане на поръчки и при условие че то отговаря на изискванията на настоящата покана за участие в търг. В този случай икономическият оператор трябва да предостави референция към поръчката и службата на Комисията, за която е предоставено доказателството.
Възлагащият орган си запазва правото да не избере оферент, когато предоставените доказателства пораждат сериозни опасения относно неговата финансова жизнеспособност за изпълнението на поръчката и оферентът не е смекчил тези опасения чрез представяне на възражения или друго доказателство за финансова жизнеспособност.
Минималните нива на възможностите ще бъдат оценени по отношение на оферента като цяло, включително обединените възможности на всички партньори в случай на консорциум и на всички подизпълнители.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Годишният оборот за всяка от последните 2 финансови години трябва да бъде поне 150 000 EUR.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Оферентите трябва да отговарят на следните критерии:
1) опит в областта на транспортирането на документи и стоки, доказан с извлечение от търговски или професионален регистър, или еквивалентно доказателство за учреждение, както и списък с подобни (по отношение на стойност, обхват и сложност) поръчки, завършени през последните 2 години преди крайния срок на търга. Списъкът с предишни поръчки трябва да включва подробности за техните начални и крайни дати, общата сума и обхвата на поръчката, ролята и фактурираната сума от икономическия оператор. В случай на поръчки, които все още са в процес на изпълнение, само частта, изпълнени по време на референтния период, ще бъде взета под внимание.
Поръчките, представени като доказателство за изпълнение на минималните нива на възможности, трябва да бъдат придружени от сертификати за задоволително изпълнение, издадени от клиенти, посочващи, че те са били изцяло изпълнени по професионален начин. В случай че услугите са били извършени за възлагащи органи от ЕС, сертификатите трябва да са издадени или ответно подписани от компетентния орган;
2) оферентът трябва да представи автобиографията (за предпочитане във формат Europass) за административен координатор, отговарящ на минималните нива на възможности за този критерий. Точната договорна връзка с оферента трябва да бъде уточнена. Припомня се, че възлагането на външни лица се приема като възлагане на подизпълнители (вж. точка III.1.3);
3) оферентът трябва да опише структурата и ресурсите, с които разполага, за транспортирането на стоки. За да докаже, че отговаря на този критерий, оферентът трябва да предостави списък на оборудването, инструментите и съоръженията, с които разполага за изпълнението на поръчката и, където е приложимо, да посочи името на икономическия оператор, който ги предоставя на негово разположение.
В случай на консорциум или възлагане на подизпълнители, изисканото доказателство трябва да бъде представено от онези партньори в консорциум/подизпълнители, на чиито възможности разчита оферентът, за да отговори на минималните нива на възможностите.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Минималните нива на възможностите ще бъдат оценени по отношение на оферента като цяло, включително обединените възможности на всички партньори в случай на консорциум и на всички подизпълнители.
1) Най-малко 2 години опит и поне 2 подобни поръчки, със следните характеристики:
а) административният координатор трябва да има поне 5 години опит в областта на услугите, описани в тази поръчка;
б) минимални изисквания за техническите ресурси трябва да бъдат осигурени за транспортирането на стоки:
— със сух лед,
— лабораторни проби,
— с контролирана система за температура, и
— съгласно регламентите за ADR.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
JRC/IPR/2015/C.3/0024/OC.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Други предишни публикации

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 123-218299 от 1.7.2014

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 233-409929 от 3.12.2014

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 25.9.2015
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25.9.2015
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 7.10.2015 - 15:00

Място:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Испра VA, ИТАЛИЯ (IPR зала 7 на първия етаж на главния вход на обекта на JRC в Испра).

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Членове на вътрешния комитет и най-много 2-ма упълномощени представители на дружество могат да присъстват на отварянето (предмет на предварителна потвърждение по електронна поща до: jrc-ism-c03-procurement@ec.europa.eu изпратено най-малко 3 дни преди отварянето, заедно с копие от лична карта/паспорт. Използвайте референция: JRC/IPR/2015/C.3/0024/OC).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
1) По молба от оферента, възлагащият орган може да предостави допълнителна информация, единствено с цел изясняване на естеството на поръчката.

Всички молби за допълнителна информация трябва да бъдат отправени писмено единствено посредством интернет страницата за e-tendering на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=918 в раздел „въпроси и отговори“, като щракнете върху „изготвяне на въпрос“.

Възлагащият орган не е задължен да отговаря на искания за допълнителна информация, получени по-малко от 5 работни дни преди крайната дата за подаване на оферти.
Възлагащият орган може по собствена инициатива да информира заинтересованите страни за всяка грешка, неточност, пропуск или друг вид печатна грешка в текста на поканата за участие в търг.
Всяка допълнителна информация, включително тази, упомената по-горе, ще бъде публикувана на страницата за e-tendering, посочена по-горе. Интернет страницата ще се обновява редовно и е Ваша отговорност да проверявате за нова информация и изменения по време на тръжния период.
2) На основание член 134, параграф 1, буква е) от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29.10.2012 г., през 3-те години след сключването на първоначалния договор възлагащият орган може да използва процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка за възлагане на допълнителни услуги, състоящи се в повторението на подобни услуги (най-много до 50 % от стойността на първоначалната поръчка) от икономическия оператор, на когото е възложена поръчката.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Можете да подадете всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1.

Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби.

В рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25.6.2015