Teenused - 234449-2015

Kuva koondatud vaade

07/07/2015    S128

Itaalia-Ispra: JRC Ispra tegevuskohta (VA) Itaalias ning sealt saadetavate dokumentide ja kaupade vedu – tsoonid 2, 3 ja 4

2015/S 128-234449

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC), Ispra tegevuskoht
Postiaadress: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Linn: Ispra VA
Sihtnumber: 21027
Riik: Itaalia
Kontaktisik: B.5 – rahanduse ja hangete üksus – Ispra
Kontaktisik: JRC/BRU/2015/C.3/0024/OC
E-post: jrc-ism-c03-procurement@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: https://ec.europa.eu/jrc/

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=918

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
JRC Ispra tegevuskohta (VA) Itaalias ning sealt saadetavate dokumentide ja kaupade vedu – tsoonid 2, 3 ja 4
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 4: Postivedu: maismaa- [3] ja õhutransport
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: JRC Ispra tegevuskoht (VA) Itaalias ning tsoonid 2, 3 ja 4, nagu tehnilises kirjelduses määratletud.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus kuudes: 48

Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 300 000 EUR
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Teenused JRC Ispra tegevuskohta (VA) Itaalias ja sealt saadetavate dokumentide ning kaupade kokkukogumiseks ja veoks (tsoonid 2, 3 ja 4), nagu tehnilises kirjelduses määratletud (raamlepingu lisa I).
Sõlmitakse teenuste raamleping.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

64120000 Kulleriteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Hinnangulised kogused on esitatud hindamistabelites (halduslisa lisa 2) ning need on nõutud teenuse hinnangulised aastased kogused.
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 300 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Vt hankedokumente.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt hankedokumente.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Ettevõtjad võivad esitada pakkumise kas üksikpakkujana või partneritena konsortsiumis, mis on või ei ole juriidiline isik. Mõlemal juhul on lubatud sõlmida alltöövõtulepinguid. Pakkuja peab nimetama sõnaselgelt iga ettevõtja rolli, st kas ettevõtja on üksikpakkuja, konsortsiumi partner või alltöövõtja. Nimetatut kohaldatakse ka juhul, kui osalevad ettevõtjad kuuluvad samasse majandusrühma.
Konsortsiumi iga partner vastutab hankija ees solidaarselt lepingu täitmise eest ja temast saab lepinguosaline, kui konsortsiumi pakkumine on edukas. Konsortsium peab nimetama 1 juriidilise isiku ("juhtpartneri"), kellel on kõik õigused lepingu täitmise käigus konsortsiumi ja iga selle liikme nimel kohustusi võtta ning kes vastutab kõikide muude partnerite nimel lepingu haldusjuhtimise (arvete esitamine, maksete laekumine jne) eest.
Alltöövõtt on olukord, kus töövõtja sõlmib juriidilised kokkulepped muude juriidiliste isikutega, kes täidavad osa lepingust töövõtja nimel. Töövõtja vastutab ikkagi täiel määral hankija ees lepingu täitmise eest. Vabakutselis(t)e füüsilis(t)e isiku(te) rakendamist, töövõtjast täiesti erineva juriidilise isiku tegevustele või töötajatele tuginemist peetakse alltöövõtu kasutamiseks olenemata kohaldatavatest riiklikest õigusaktidest.
Pakkujad peavad viitama kavandatava alltöövõtu osakaalule lepingust. Nad peavad nimetama ka kõik alltöövõtjad,
— kelle suutlikkusele nad punktides III.2.2 ja III.2.3 nõutud minimaalse suutlikkuse tasemetele vastamiseks tuginevad;
— kelle individuaalne osakaal lepingust on suurem kui 20 % või
— nad peavad nimetama kõik alltöövõtjad, kui alltöövõtu kogumaksumus on suurem kui 50 % lepingu kogumaksumusest.
Alltöövõtjad peavad esitama eellepingu, milles kinnitavad tahet osaleda lepingu täitmisel pakkumises täpsustatud viisil.
Lepingu täitmise käigus alltöövõtjate muutmiseks tuleb saada enne seda hankija kirjalik heakskiit.
Üksikpakkuja või konsortsium võib tugineda punktides III.2.2 ja III.2.3 nõutud minimaalse suutlikkuse tasemetele vastamiseks ka muude ettevõtjate suutlikkusele, olenemata nendevaheliste sidemete õiguslikust laadist. Sel juhul peab ta tõendama hankijale, et tema käsutuses on lepingu täitmiseks vajalikud töötajad/vahendid, esitades näiteks asjaomaste ettevõtjate võetud kirjaliku kohustuse. Sellise kolmanda poole suutlikkusele tuginemist, kes on üksikpakkujast või konsortsiumi liikmetest erinev juriidiline isik, isegi kui ta on sama majandusrühma osa, peetakse menetluse mõistes alltöövõtuks. Juhul kui leping sõlmitakse pakkujaga, kes tugineb kolmandale poolele punktis III.2.2 esitatud majandus- ja finantssuutlikkuse miinimumnõuetest enam kui 70 % täitmiseks, nõuab hankija, et kolmas pool allkirjastaks lepingu ja vastutaks pakkujaga solidaarselt lepingu täitmise eest.
Konsortsiumi iga partneri ja iga nimetatud alltöövõtja funktsioon ja ülesanded tuleb pakkumises sõnaselgelt esitada. Kaaskirjas tuleb esitada pakkuja nimi (sh konsortsiumi korral kõikide partnerite nimed) ja alltöövõtja(te) nimi (nimed), sh kolmandate poolte nimed, kelle suutlikkusele pakkuja tugineb, samuti käesoleva menetlusega tegeleva ainsa kontaktisiku nimi. Konsortsiumide korral peab kaaskirja allkirjastama iga partner või partner, kelle kõik partnerid on korrakohaselt volitatud pakkumist ja lepingut allkirjastama. Viimasel juhul võidakse volitada näiteks volikirjaga, eellepinguga või konsortsiumi lepinguga.
III.1.4)Muud eritingimused
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: 1. kõrvalejätmiskriteeriumid:
käesolevas menetluses osalemiseks ei tohi pakkujad olla üheski Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25.10.2012 määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklites 106 ja 107 sätestatud menetlusest kõrvalejätmist põhjustavas olukorras. Pakkujad (sh konsortsiumi partnerid) ja punkti III.1.3 kohaselt nimetatud alltöövõtjad peavad allkirjastama kinnituse (avaldatud punktis I.1 esitatud hankija veebisaidil) selle kohta, et nad ei ole üheski nimetatud olukorras.
Hankija nõudmise korral peab edukas pakkuja (sh konsortsiumi korral iga partner) ja punkti III.1.3 kohaselt nimetatud iga alltöövõtja esitama komisjoni 29.10.2012 delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 artikli 143 lõikes 3 loetletud alusdokumendid.
Hankija võib loobuda nõudmast nimetatud dokumentaalsete tõendite esitamise kohustuse täitmist, kui sellised tõendid on talle juba esitatud mõne muu hankemenetluse jaoks, tingimusel et dokumentide väljastamise kuupäevast ei ole möödunud üle 1 aasta ja et need on endiselt kehtivad. Sellisel juhul peab pakkuja kinnitama, et tõendavad dokumendid on juba esitatud eelneva hankemenetluse käigus ning et tema olukorras ei ole vahepeal muutusi toimunud;
2. valikukriteeriumid:
õigussuutlikkus:
pakkujad (konsortsiumi korral kõik partnerid) peavad tõendama, et neil on õigusvõime lepingut täita, esitades asukoha- või asutamisriigis asjaomasesse äri- või kutseregistrisse kandmise tunnistuse. Juhul kui pakkujal ei ole kohustust nimetatud registrisse kuuluda või kui tal ei ole lubatud sinna kuuluda oma põhikirja või õigusliku seisundi tõttu, võib hankija aktsepteerida piisava tõendina kinnitust või tunnistust, eriorganisatsiooni kuulumist, tegevusluba või käibemaksukohustuslaste registrisse kuulumist.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkujad peavad vastama järgmistele kriteeriumidele:
— suutlikkuse miinimumtasemele vastav aastakäive;
— lepinguliste kohustuste täitmiseks ja lepingu lõpuleviimiseks piisav rahaline elujõulisus.
Iga pakkuja (konsortsiumi korral iga partner) ja iga alltöövõtja, kelle suutlikkusele pakkuja majandus- ja finantssuutlikkuse minimaalsele tasemele vastamiseks tugineb, peab esitama järgmise tõendi:
1) koopiad viimase 2 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta finantsaruannetest (bilanss, kasumiaruanded ja mis tahes muu seonduv finantsteave), mis on avaldatud ja/või auditeeritud või juhul, kui ettevõtja asutamise riigi seadustes ei ole avaldamist/auditeerimist nõutud, mis on korrakohaselt volitatud esindaja enda poolt täpseks ja õigeks tunnistatud. Kui esitatud dokumentidest ilmneb mis tahes nõutava aasta netokahjum, peab ettevõtja esitama oma finants- ja majandussuutlikkuse tõendamiseks muu(d) dokumendi(d), nt nõuetekohased pangaõiendid või ettevõtja finantsstabiilsust kinnitavate sertifitseeritud audiitorite kirja/kinnituse, ametialase vastutuskindlustuse või nõuetekohase tagatise, mille on andnud kolmas pool (nt emaettevõte);
2) kinnitus ettevõtja viimase 2 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta aastakäibe ja lepinguga hõlmatud valdkonna aastakäibe kohta.
Kui mõnel erandlikul põhjusel, mida hankija loeb õigustatuks, ei ole ettevõtjal võimalik mõnda eespool nõutud dokumenti esitada, võib ta oma majandus- ja finantssuutlikkust tõendada mõnel muul moel, mida hankija peab sobivaks. Igal juhul tuleb pakkumises hankijat vähemalt teavitada erandlikust põhjusest ja selle põhjendusest. Hankija jätab enesele õiguse nõuda mis tahes muud dokumenti, mis võimaldaks tal kontrollida pakkuja majandus- ja finantssuutlikkust, või nõuda lisateavet ja/või selgitusi mis tahes sobival viisil (kasutades selleks veebisaite, pöördudes ametiasutuste poole jne).
Hankija võib loobuda nõudmast nimetatud dokumentaalsete tõendite esitamise kohustuse täitmist, kui sellised tõendid on talle juba esitatud mõne muu hankemenetluse jaoks, tingimusel et need vastavad käesoleva pakkumiskutse nõuetele. Sellisel juhul peab ettevõtja esitama lepingu viite ja teabe komisjoni talituse kohta, kellele nimetatud tõendid esitati.
Hankija jätab endale õiguse mitte valida välja pakkujat, kelle esitatud tõendid tekitavad põhjendatud kahtlusi, kas pakkujal on lepingu täitmiseks vajalik rahaline elujõulisus, ja kes ei ole suutnud tähelepanekuid või muid rahalise elujõulisuse tõendeid esitades nimetatud kahtlusi hajutada.
hinnatakse, kas suutlikkuse miinimumtasemetele vastab pakkuja tervikuna, arvestades kõikide alltöövõtjate ja konsortsiumi korral kõikide partnerite summaarset suutlikkust.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: iga viimase 2 majandusaasta aastakäive peab olema vähemalt 150 000 EUR.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
pakkujad peavad vastama järgmistele kriteeriumidele:
1) kogemused dokumentide ja kaupade veo valdkonnas, mida tõendatakse äri- või kutseregistri väljavõttega või samaväärsete tõenditega asutamise kohta, ning loetelu (maksumuselt, ulatuselt ja keerukuselt) samalaadsetest 2 aasta jooksul enne pakkumiste esitamise tähtpäeva täidetud lepingutest. Täidetud lepingute loetelu peab sisaldama teavet lepingute alguse ja lõpu kuupäeva üksikasjade, lepingu kogumaksumuse ja mahu, ettevõtja rolli ja arvel märgitud kogumaksumuse kohta. Juhul kui lepinguid veel täidetakse, võetakse arvesse üksnes viiteperioodil lõpule viidud osa.
Koos suutlikkuse miinimumtasemete tõenduseks esitatud lepingutega tuleb esitada klientide väljastatud ja allkirjastatud rahuldava täitmise tunnistused, milles kinnitatakse, et lepingud täideti professionaalselt. Kui teenuseid osutati ELi hankijatele, peab pädev amet tunnistuse ise väljastama või selle kaasallkirjastama;
2) pakkuja peab esitama kõnealuse kriteeriumi suutlikkuse miinimumtasemetele vastava halduskoordineerija elulookirjelduse (eelistatavalt Europassi vormingus). Täpsustada tuleb lepingulisi sidemeid pakkujaga. Tuletame meelde, et vabakutselis(t)e füüsilis(t)e isiku(te) rakendamist peetakse alltöövõtu kasutamiseks (vt punkti III.1.3);
3) pakkuja peab kirjeldama kaupade veoks tema käsutuses olevat (olevaid) struktuuri ja ressursse. Pakkuja peab esitama käesoleva kriteeriumi täitmise tõendamiseks lepingu täitmiseks tema käsutuses olevate seadmete, vahendite ja rajatiste loetelu ja märkima vajaduse korral selle ettevõtja nime, kes need tema käsutusse annab;
Alltöövõtu kasutamise või konsortsiumi korral peavad nõutud tõendid esitama need konsortsiumi partnerid / alltöövõtjad, kelle suutlikkusele pakkuja minimaalse suutlikkuse/võimsuse taseme täitmiseks tugineb.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
hinnatakse, kas suutlikkuse miinimumtasemetele vastab pakkuja tervikuna, arvestades kõikide alltöövõtjate ja konsortsiumi korral kõikide partnerite summaarset suutlikkust.
1) vähemalt 2 aastat kogemusi ja vähemalt 2 samalaadset lepingut, mis vastavad järgmistele tingimustele:
a) halduskoordineerijal peab kõnealuses lepingus viidatud valdkonnas olema vähemalt 5 aastat kogemusi;
b) kaupade veol tuli tagada tehniliste ressursside miinimumnõuete täitmine:
— kuiva jääga;
— laboriproovide puhul;
— kontrollitud temperatuuri süsteemiga ja
— kooskõlas ADR-määrustega.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
JRC/IPR/2015/C.3/0024/OC.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Muud varasemad teated

Teate number ELTs: 2014/S 123-218299 , 1.7.2014

Teate number ELTs: 2014/S 233-409929 , 3.12.2014

IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumentide taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg: 25.9.2015
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
25.9.2015
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 7.10.2015 - 15:00

Pakkumuste avamise koht:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITAALIA (IPRi ruum 7 JRC Ispra tegevuskoha peasissepääsu 1. korrusel).

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: avamisel võivad osaleda sisekomitee liikmed ja ettevõtte kohta 2 maksimaalselt volitatud esindajat (olenevalt eelnevast kinnitusest, milleks saadetakse e-kiri koos ID-kaardi/passi koopiaga aadressil jrc-ism-c03-procurement@ec.europa.eu vähemalt 3 päeva enne avamist. Kasutada viidet JRC/IPR/2015/C.3/0024/OC).

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
1) Hankija võib pakkuja taotluse korral anda lisateavet ainult lepingu laadi selgitamiseks.

Kõik lisateabe päringud tuleb esitada kirja teel ainult elektroonilise pakkumise (e-tendering) veebisaidil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=918 küsimuste ja vastuste sakis, klõpsates küsimuse esitamise valikul.

Hankijal ei ole mingit kohustust vastata lisateabe päringutele, mis on laekunud vähem kui 5 tööpäeva enne pakkumiste esitamise lõppkuupäeva.
Hankija võib omal algatusel teavitada huvitatud pooli pakkumiskutse mis tahes veast, ebatäpsusest, välja jäänud teabest või mis tahes muust trükiveast pakkumiskutse tekstis.
Mis tahes lisateave (sh eespool nimetatud teave) avaldatakse eespool nimetatud elektroonilise pakkumise veebisaidil. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
2) Hankija võib komisjoni 29.10.2012 delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 artikli 134 lõike 1 punkti f kohaselt kasutada 3 aasta jooksul pärast algse lepingu sõlmimist hanketeate eelneva avaldamiseta läbirääkimistega menetlust, et hankida lisateenuseid (kuni 50 % ulatuses algse lepingu maksumusest), mis koosnevad samalaadsete selliste teenuste kordamisest, mida osutab ettevõtja, kellega sõlmiti algne leping.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1 nimetatud hankijale.

Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Selline kaebus ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1 nimetatud organile võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
25.6.2015