Usługi - 234470-2020

20/05/2020    S98

Polska-Kraków: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2020/S 098-234470

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750002236
Adres pocztowy: ul. Gołębia 24
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Rajczyk
E-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Tel.: +48 126631068
Faks: +48 126633914

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Dział Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Straszewskiego 25/2
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Rajczyk
E-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Tel.: +48 126631068
Faks: +48 126633914

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyłonienie wykonawcy w zakresie usług utrzymania zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla UJ w Krakowie

Numer referencyjny: 80.272.154.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie usług utrzymania zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dalej jako: „system”).

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

2.1. usługi utrzymania, to jest pielęgnację (maintenance) oraz usuwanie usterek (serwis) zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP oraz uczestnictwa w przekazaniu wiedzy przez poprzedniego wykonawcę, oraz świadczenie świadczył usługę przekazania wiedzy na rzecz kolejnego wykonawcy,

2.2. świadczenie usług dodatkowych, tj. rozwojowych oraz edukacyjnych,

2.3. wykonanie rozdzielnika kosztów – raportu „Lista płac” – usługi opcjonalnej na żądanie zamawiającego złożonego w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72514300 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie usług utrzymania zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dalej jako: „system”).

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

2.1. usługi utrzymania, to jest pielęgnację (maintenance) oraz usuwanie usterek (serwis) zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP w celu zapewnienia ciągłości poprawnej i bezawaryjnej pracy systemu oraz niezakłóconego korzystania z systemu przez użytkowników; przy czym w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 18 października 2020 r. wykonawca będzie uczestniczył w przekazaniu wiedzy przez poprzedniego wykonawcę, wskazanego przez zamawiającego oraz zaznajamiał się z systemem, a w terminie dwóch miesięcy przed zakończeniem umowy będzie świadczył usługę przekazania wiedzy na rzecz kolejnego wykonawcy w przypadku zamówienia takiej usługi przez zamawiającego;

2.2. świadczenie usług dodatkowych, tj. rozwojowych oraz edukacyjnych w łącznej liczbie do 420 osobodni w przypadku ich zamówienia przez zamawiającego, w tym 70 osobodni przeznaczonych na świadczenie usług edukacyjnych oraz 350 osobodni na świadczenie usług rozwojowych;

2.3. wykonanie rozdzielnika kosztów – raportu „Lista płac” – usługi opcjonalnej na żądanie zamawiającego złożonego w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

3. Do wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest, aby wykonawca posiadał i złożył nie później niż w dniu zawarcia umowy aktualne certyfikaty uprawniające do świadczenia usług objętym zamówieniem, tj.:

3.1. certyfikat „Partner Center of Expertise” (PCOE),

3.2. certyfikat „Support Authorization-SAP Analytics” lub „Support Authorization-SAP BAiO”,

3.3. certyfikat „Support Authorization-SAP HANA”.

4. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do zachowania aktualności i ciągłości wszystkich certyfikatów wskazanych w SIWZ w całym okresie realizacji zamówienia.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, ilości, jak i inne istotne dla wykonania zamówienia informacje zawierają następujące załączniki do Wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) będące jej integralną częścią:

5.1. załącznik nr 3 do wzoru umowy – opis zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią funkcjonującego u zamawiającego,

5.2. załącznik nr 4 do wzoru umowy – szczegółowy zakres czynności wykonawcy wykonywanych w ramach usługi utrzymania zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP,

5.3. załącznik nr 5 do wzoru umowy – szczegółowe zasady zamawiania, wykonywania, odbioru oraz ustalania podstaw wynagrodzenia wykonawcy za świadczenie usług dodatkowych,

5.4. załącznik nr 6 do wzoru umowy – specyfikacja rozdzielnika kosztów – raportu „Lista płac”.

6. Na wniosek wykonawcy zamawiający udzieli bardziej szczegółowych informacji w swojej siedzibie, w tym umożliwi zapoznanie się z systemem wdrożonym u zamawiającego – instalacjami systemu deweloperskiego (ERP, Portal, BW, PI, GW, BO) o konfiguracji zgodnej z systemem produkcyjnym, obejrzenie dokumentacji i przekaże bardziej szczegółowe informacje w szczególności: architekturę systemów objętych utrzymaniem (powiązania, rodzaje serwerów, systemy operacyjne), wersje komponentów, liczbę transakcji Z-towych, liczbę użytkowników, wolumeny danych na systemach produkcyjnych, przy czym dostęp do systemów ograniczony jest tylko do odczytu bez możliwości kopiowania danych, a całość sesji będzie nagrywana przy pomocy dedykowanego oprogramowania. W celu skorzystania z możliwości opisanej wyżej, wykonawca powinien ustalić taką możliwość dostępu składając wniosek do przedstawiciela zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2020
Koniec: 31/08/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje, iż realizacja następujących usług nastąpi w przypadku zamówienia ich przez zamawiającego w ramach prawa opcji:

1. uczestnictwo w przekazaniu wiedzy przez poprzedniego wykonawcę, wskazanego przez zamawiającego, oraz zaznajamianie się z systemem okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 18 października 2020 r.;

2. świadczenie usługi przekazania wiedzy na rzecz kolejnego wykonawcy w terminie dwóch miesięcy przed zakończeniem umowy;

3. wykonanie rozdzielnika kosztów – raportu „Lista płac” – usługi opcjonalnej na żądanie zamawiającego złożonej w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100 PLN).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

1.1. co najmniej jednego kierownika utrzymania posiadającego:

1.1.1. co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP,

1.1.2. aktualny certyfikat potwierdzający znajomość metodyki zarządzania projektem;

1.2. co najmniej 2 osoby posiadające:

1.2.1. co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego co najmniej 3 Moduły z grupy Finanse i Księgowość,

1.2.2. aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP (zwanym dalej: MEC SAP) dotyczącego Modułu Finanse i Księgowość (FI) lub Controling (CO);

1.3. co najmniej 1 osobę posiadającą:

1.3.1. co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego co najmniej 1 Moduł z grupy Badania Naukowe,

1.3.2. aktualny certyfikat potwierdzający zdanie MEC SAP dotyczącego Modułu Zarządzania projektem (PS);

1.4. co najmniej 1 osobę posiadającą:

1.4.1. co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego Moduł Kadry,

1.4.2. aktualny certyfikat potwierdzający zdanie MEC SAP dotyczącego Modułu Administrowania kadrami (HR-PA);

1.5. co najmniej 1 osobę posiadającą:

1.5.1. co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego Moduł Płace,

1.5.2. aktualny certyfikat potwierdzający zdanie MEC SAP dotyczącego Modułu Lista płac (HR-PY);

1.6. co najmniej 1 osobę posiadającą:

1.6.1. co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP w Module BASIS SAP,

1.6.2. aktualny certyfikat potwierdzający zdanie MEC SAP dotyczącego Modułu BASIS;

1.7. co najmniej 1 osobę posiadającą:

1.7.1. co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego co najmniej 1 Moduł z grupy Pozostałe obszary ERP,

1.7.2. aktualny certyfikat potwierdzający zdanie MEC SAP dotyczącego Modułu Zarządzanie nieruchomościami (RE) lub Inwestycje (IM) lub Gospodarka materiałowa (Zakupy) (MM) lub Podróże służbowe (FI-TV);

1.8. co najmniej 1 osobę posiadającą:

1.8.1. co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego co najmniej 1 Moduł z grupy Business Object,

1.8.2. aktualny certyfikat potwierdzający zdanie MEC SAP dotyczącego Modułu Business Object (BOBJ) lub Hurtownia danych (BW);

1.9. co najmniej 1 osobę posiadającą:

1.9.1. co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie programowania w języku ABAP,

1.9.2. aktualny certyfikat potwierdzający zdanie MEC SAP dotyczącego języka ABAP;

1.10. co najmniej 1 osobę posiadającą:

1.10.1. co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie SAP Fiori,

1.10.2. aktualny certyfikat potwierdzający zdanie MEC SAP dotyczącego SAP Fiori;

1.11. co najmniej 1 osobę posiadającą:

1.11.1. co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie SAP Workflow,

1.11.2. aktualny certyfikat potwierdzający zdanie MEC SAP dotyczącego SAP Workflow;

1.12. co najmniej 1 osobę posiadającą:

1.12.1. co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie SAP HANA,

1.12.2. aktualny certyfikat potwierdzający zdanie MEC SAP dotyczącego SAP HANA;

2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto, której przedmiotem jest utrzymanie wdrożonego systemu SAP ERP 6.0 w wersji nie niższej niż EHP 7 dla minimum 50 nazwanych użytkowników systemu produkcyjnego, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy są zawarte we wzorze umowy generalnej, stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Dział Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Składanie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) na zasadach określonych w SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: (https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx) za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w kwocie 100 000,00 PLN.

Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2016, poz. 359 ze zm.).

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie zamawiającego (dzień, godzina).

W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do 1 pliku archiwum w formacie *zip.

Przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

1. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.); lub

1.2. którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.);

1.3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

1.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

1.5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SIWZ.

Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ z załącznikami.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy zamówień na dodatkowe usługi.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, dział VI, art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2020