Bygge og anlæg - 234533-2015

Vis forkortet udgave

07/07/2015    S128

Danmark-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder

2015/S 128-234533

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Asmildkloster Landbrugsskole
Postadresse: Asmild Klostervej 1
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Asmildkloster Landbrugsskole

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: Skala Arkitekter A/S
Postadresse: Rædersgade 3, 3. Sal
By: Horsens
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Arkitekt/ Projektleder
Att: Emil Simonsen
Mailadresse: es@skala-ark.dk
Telefon: +45 25519983
Internetadresse: http://www.skala-ark.dk/

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: Skala Arkitekter A/S
Postadresse: Rædersgade 3, 3. Sal
By: Horsens
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Arkitekt/ Projektleder
Att: Emil Simonsen
Mailadresse: es@skala-ark.dk
Telefon: +45 25519983
Internetadresse: http://www.skala-ark.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Skala Arkitekter A/S
Postadresse: Rædersgade 3, 3. Sal
By: Horsens
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Arkitekt/ Projektleder
Att: Emil Simonsen
Mailadresse: es@skala-ark.dk
Telefon: +45 25519983
Internetadresse: http://www.skala-ark.dk/

I.2)Type ordregivende myndighed
Andet: Landbrugsskole
I.3)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Asmild Kloster Landbrugsskole — nye kollegieboliger og undervisningslokaler.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Asmild Klostervej 1, 8800 Viborg.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Projektet omfatter:
Opførelse af i alt 70 nye ungdomsboliger samt nye faciliteter for undervisning, administration og idræt. Samlet bebygget areal er ca. 4 400 m², opført i forbindelse med Asmild Kloster Landbrugsskoles eksisterende bygningsmasse, beliggende Asmild Klostervej 1, 8800 Viborg.
Projektet udføres på skrånende terræn mod mod Nørresø og Viborg by.
Ungdomsboligerne
Bebyggelsen udføres i 3 etager, med adgang via lukkede svalegange og med udsigt til Viborg by og Nørresø.
Alle boligerne sikres optimalt dagslysindfald via egne franske altaner eller direkte udgang til terræn.
Bebyggelsen opføres som elementbyggeri med murede skalmure, samt andele af let beklædning på facaden.
Tagkonstruktion udføres som fladt tag varmttagskonstruktion og tagpap, på betondækskonstruktion.
Administration, undervisning og idræt
Bebyggelsen udføres i 3 etager, med administration på øverste etage. Undervisning på mellemetagen og idræt i underste etage.
Bebyggelsen opføres som elementbyggeri med murede skalmure, samt andele af let beklædning på facaden.
Tagkonstruktion udføres som fladt tag varmttagskonstruktion og tagpap, på betondækskonstruktion.
Der opføres en ny idrætshal i direkte forbindelse med det resterende byggeri opført som let konstruktion.
Fællesarealer.
Projektet udføres på skrånende terræn, hvilket forudsætter en væsentlig andel af jordarbejde i forbindelse med anlægsarbejdet. Der etableres flisebelagte terrasser i forskellige niveauer i direkte forbindelse til de tre etageniveauer, samt befæstet brandvej i terrænniveau.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000 Bygge- og anlægsarbejder

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Samlet bebygget areal er ca. 4 400 m².
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 21 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Iht AB92.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Iht AB92.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Storentrepriseopdeling
Entreprise A Råhus (Jord, kloak, beton, elementer, trapper, murer, gartner, belægninger, bygningsstål)
Entreprise B Tømrer (Tømrer, snedker, lukning, værn, gulv, inventar, altaner, tag)
Entreprise C Maler (Malerarbejdet)
Entreprise D VVS-installationer (Blik, vand, varme, ventilation)
Entreprise E El –installationer (Elinstallationer, hårdehvidevarer, elevator).
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — Oplysninger om storentreprenørens organisation. Der skal oplyses fuldstændigt firmanavn, cvr-nummer, adresse, telefonnummer, telefaxnummer, e-mail adresse og kontaktperson.
— Der skal vedlægges tro og love-erklæring om at ansøger ikke befinder sig i nogen af de i udbudsdirektivets art 45 stk. 2 nævnte situationer.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — Oplysninger om virksomhedens samlede omsætning, resultat før skat og egenkapital i de seneste 3 års regnskaber. For nystartet virksomheder kan der vedlægges nøgletal fra virksomhedens etablering suppleret med en finansiel vurdering fra revisor.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
— Referencer fra tidligere gennemførte opgaver af samme art gennem de seneste 5 år med angivelse projektnavn, lokalisering og værdi.
— Gennemsnitligt antal medarbejdere, herunder funktionærer, beskæftiget de seneste 3 år.
— Der skal vedlægges Nøgletal: Entreprenøren skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for maksimalt 3 tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 9 i bekendtgørelse nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v. (dvs. alle gyldige »faktablade«, dog maksimalt 3).
Hvis entreprenøren har fået beregnet nøgletal for mindst 3 tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal entreprenøren desuden aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en »karakterbog«).
Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de fire områder.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 4: og største antal 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ansøgers tekniske og økonomiske kapacitet med henblik på at vurdere ansøgers evne til at gennemføre opgaven. Det vurderes tillige på fremsendte nøgletal.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 31.8.2015 - 12:00
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
30.10.2015 - 14:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Prækvalifikationsmaterialet skal indsendes/ afleveres i 2 skriftlige eksemplarer til Skala Arkitekter A/S, Rædersgade 3, 3. sal, 8700 Horsens.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Postadresse: Kampmannsgade 2
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgeren. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, om skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrencestyrelsen, Center for Jura og Udbud
Postadresse: Nyropsgade 30
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Telefon: +45 72268000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.ks.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
2.7.2015