Leveringen - 234549-2019

21/05/2019    S97    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Jelenia Góra: Injecteerbare oplossingen

2019/S 097-234549

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 081-193121)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Postadres: ul. Ogińskiego 6
Plaats: Jelenia Góra
NUTS-code: PL515
Postcode: 58-506
Land: Polen
Contactpersoon: Karol Orkiszewski, Jerzy Świątkowski
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl
Telefoon: +48 757537286
Fax: +48 757543883

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spzoz.jgora.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa płynów infuzyjnych i płynów do irygacji dla potrzeb WCSKJ

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33692500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa płynów infuzyjnych i płynów do irygacji dla potrzeb WCSKJ:

1. Płyny infuzyjne (zawiera 14 pozycji),

2. Płyny infuzyjne (zawiera 2 pozycje),

3. Płyny infuzyjne (zawiera 2 pozycje),

4. Płyny infuzyjne (zawiera 7 pozycji),

5. Płyny infuzyjne (zawiera 2 pozycje),

6. Płyny infuzyjne (zawiera 1 pozycję),

7. Płyny infuzyjne (zawiera 1 pozycję),

8. Płyny infuzyjne (zawiera 1 pozycję),

9. Płyny infuzyjne (zawiera 3 pozycje),

10. Płyny do irygacji (zawiera 2 pozycje),

11. Płyny do irygacji (zawiera 1 pozycję),

12. Płyny do irygacji (zawiera 1 pozycję),

13. Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 2 pozycje),

14. Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 2 pozycje),

15. Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 1 pozycję),

16. Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 1 pozycję),

17. Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 1 pozycję).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-193121

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert, Miejsce:
In plaats van:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, POLSKA.

Te lezen:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, POLSKA.

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: