Diensten - 234552-2021

11/05/2021    S91

Duitsland-Keulen: Online — diensten voor internettoegang en vaste telefonie

2021/S 091-234552

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 086-221270)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Postadres: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Plaats: Cologne
NUTS-code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postcode: 50668
Land: Duitsland
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adres van het kopersprofiel: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Online — diensten voor internettoegang en vaste telefonie

Referentienummer: EASA.2021.HVP.08
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aankoop van telecommunicatiediensten, zoals internettoegang en vaste telefonie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/05/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 086-221270

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 02/06/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 04/06/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: