W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 234552-2021

11/05/2021    S91

Niemcy-Kolonia: Usługi internetowe — dostęp do internetu i usługi telefonii stacjonarnej

2021/S 091-234552

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 086-221270)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Adres pocztowy: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Miejscowość: Cologne
Kod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 50668
Państwo: Niemcy
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adres profilu nabywcy: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi internetowe — dostęp do internetu i usługi telefonii stacjonarnej

Numer referencyjny: EASA.2021.HVP.08
II.1.2)Główny kod CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie na usługi telekomunikacyjne, takie jak dostęp do internetu i usługi telefonii stacjonarnej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 086-221270

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 02/06/2021
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 04/06/2021
Czas lokalny: 16:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: