Usługi - 234686-2020

Submission deadline has been amended by:  306915-2020
20/05/2020    S98

Polska-Stalowa Wola: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

2020/S 098-234686

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Sandomierska 1
Miejscowość: Stalowa Wola
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 37-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Młynarski
E-mail: zamowieniapoiis@muzeum.stalowawola.pl
Tel.: +15 8448556
Faks: +15 8448557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.muzeum.stalowawola.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.muzeum.stalowawola.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa aranżacji wystawy stałej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

Numer referencyjny: MR – AG – 3121 – 2/20
II.1.2)Główny kod CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa aranżacji wystawy stałej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
39154000 Sprzęt wystawowy
79930000 Specjalne usługi projektowe
79822500 Usługi projektów graficznych
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
72212783 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
92110000 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92312000 Usługi artystyczne
45324000 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100 Roboty malarskie
45442000 Nakładanie powierzchni kryjących
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000 Inne instalacje elektryczne
30200000 Urządzenia komputerowe
32322000 Urządzenia multimedialne
39150000 Różne meble i wyposażenie
32417000 Sieci multimedialne
31611000 Zestawy instalacji elektrycznej
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
32321300 Materiały audiowizualne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
71314100 Usługi elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej pn. „Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce”. Wystawa stała składa się z 3 części:

— część I: wystawa główna pn. „Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce”,

— część II: wystawa dla dzieci „Miasto”,

— cześć III: pokój zagadek pn. „Zgaszona gwiazda COP-u – okupacja”.

Działania przewidziane w ramach niniejszego zamówienia obejmą powierzchnię 2 091,61 m2.

W zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego zaprojektowania i wykonania wystawy stałej wchodzi w szczególności:

I. wystawa główna:

1) opracowanie:

a) szczegółowej treści i narracji oraz rozmieszczenia eksponatów, replik i pozostałych elementów aranżacyjnych i ilustracyjnych,

b) szczegółowego scenariusza: filmów, animacji, prezentacji, nagrań dźwiękowych, gier edukacyjnych,

c) projektów graficznych: filmów, animacji, prezentacji, gier edukacyjnych,

d) projektu systemu informacji i identyfikacji wizualnej,

e) projektu systemu sterowania multimediami, oświetleniem i zarządzania treścią (kontentem multimedialnym),

f) projektu budowlanego: zasilania opraw oświetleniowych ogólnych, efektowych, zasilania multimediów, instalacji sygnałowej dla multimediów, instalacji nagłośnienia, ewentualnej ingerencji w strukturę i elementy budowlane budynku – w zakresie niezbędnym dla ekspozycji, a wynikającym z wymagań Prawa budowlanego i wpisu budynku do rejestru zabytków,

g) projektów wykonawczych i rysunków warsztatowych;

2) wykonanie kontent multimedialnego;

3) wykonanie, dostawa i montaż elementów scenografii i aranżacji wnętrz;

4) doprecyzowanie parametrów sprzętu multimedialnego pod kątem zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych i przestrzennych;

5) montaż oraz wdrożenie do eksploatacji kompletu sprzętu multimedialnego (stanowiącego przedmiot odrębnego zamówienia);

6) transport zabytków;

7) opracowanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego wystawą;

8) opracowanie dokumentacji powykonawczej;

II. wystawa dla dzieci „Miasto”:

1) opracowanie:

a) szczegółowej treści i narracji oraz rozmieszczenia modeli, replik i pozostałych elementów aranżacyjnych i ilustracyjnych,

b) projektu systemu informacji i identyfikacji wizualnej,

c) projektów wykonawczych i rysunków warsztatowych;

2) wykonanie, dostawa i montaż elementów scenografii i aranżacji Wnętrz, modeli, stanowisk i instalacji artystycznych;

3) opracowanie dokumentacji powykonawczej;

III. pokój zagadek „Zgaszona gwiazda COP-u – okupacja”:

1) opracowanie:

a) szczegółowej treści i narracji oraz rozmieszczenia eksponatów i pozostałych elementów aranżacyjnych,

b) szczegółowego scenariusza gry, w tym zagadek, zadań, podpowiedzi i zastosowanych rozwiązań mechanicznych i elektronicznych,

c) niezbędnych projektów budowlanych,

d) centralnego systemu zarządzania grą i sterowania oświetleniem,

e) systemu nagłośnienia gry,

f) systemu komunikacji awaryjnej graczy z obsługą,

g) projektów wykonawczych i rysunków warsztatowych;

2) wykonanie szczegółowych scenariuszy i projektów: zagadek, nagrań dźwiękowych, systemu informacji i szaty graficznej;

3) wykonanie, dostawa i montaż elementów scenografii i aranżacji wnętrz, modeli, stanowisk i instalacji artystycznych;

4) opracowanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego grą;

5) zakup wraz z dostawą i instalacja urządzeń: do zarządzania grą, do zarządzania oświetleniem, systemu monitoringu, systemu nagłośnienia;

6) opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje zawarto w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/08/2020
Koniec: 31/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Nr projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin początkowy wskazany w sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów jest terminem orientacyjnym, zależnym od przebiegu postępowania przetargowego i wynikającego z tego faktycznego terminu zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej poniżej wysokości.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN. (dwieście tysięcy złotych).

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP dla tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług o określonych poniżej parametrach;

b) osób: Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (formularz 3.4).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawcy:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (ukończył) co najmniej dwa zadania – każde polegające na wykonaniu wystawy o wartości zadania nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych brutto).

2. Osoby:

1) kierownik projektu – 1 osoba – doświadczenie zawodowe określone w SIWZ;

2) scenograf – 1 osoba – doświadczenie zawodowe określone w SIWZ;

3) projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba – doświadczenie zawodowe określone w SIWZ;

4) projektant instalacji elektrycznych – 1 osoba – doświadczenie zawodowe określone w SIWZ;

5) projektant instalacji teletechnicznych – 1 osoba – doświadczenie zawodowe określone w SIWZ;

6) grafik komputerowy do zasobów multimedialnych – 2 osoby – doświadczenie zawodowe określone w SIWZ;

7) informatyk – 1 osoba – doświadczenie zawodowe określone w SIWZ;

8) specjalista ds. systemów ppoż. – 1 osoba – doświadczenie zawodowe określone w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3) Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w tomie II Warunki umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego przy Sandomierska 1; 37-450 Stalowa Wola, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

9. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

10. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

13. Pozostałe dodatkowe kody CPV (z uwagi na techniczne ograniczenia formularza): 92110000-5 produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi; 92312000-1 usługi artystyczne; 79822500-7 usługi projektów graficznych; 79823000-9 usługi drukowania i dostawy; 79820000-8 usługi związane z drukowaniem; 79810000-5 usługi drukowania 79811000-2; usługi drukowania cyfrowego; 79822000-2 usługi składu; 79930000-2 specjalne usługi projektowe; 72413000-8 usługi w zakresie projektowania stron www.

14. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

23 9430 0006 0023 2368 2000 0001 prowadzony w SANBank Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu MR-AG-3121-2/20);

b) poręczeniach bankowych;

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

Pozostałe informacje zawarto w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,b przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2020