Tjenesteydelser - 234695-2019

21/05/2019    S97    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Hillerød: Tjenester på miljøområdet

2019/S 097-234695

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Anita Ballisager
Telefon: +45 38665000
E-mail: anita.ballisager@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=240886&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=240886&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Prøvetagning på driftsanlæg og monitringslokaliteter

Sagsnr.: 19015230
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter overordnet totalrådgivning og bistand til: Udtagning af vandprøver på regionens igangværende driftsanlæg, samt udtagning af vandprøver fra udpegede monitringslokaliteter. Udtagning af luftprøver på regionens igangværende driftsanlæg, samt udtagning af luftprøver på udpegede moniteringslokaliteter. Pejling af boringer Indlevering af vand- og luftprøver til analyse på et af Region Hovedstaden anvist laboratorium. Håndtering og kvalitetssikring af felt- og analysedata. Gennemgang af resultaterne fra prøvetagning og tilbagemelding til regionen, hvis der er overskridelser på udledningstilladelserne eller overskridelser af aktionsværdier for luft og/eller vand samt ved gennemslag på kulfiltre. Afrapportering af moniteringsresultater fra moniteringslokaliteterne (moniteringsnotat).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter overordnet totalrådgivning og bistand til: Udtagning af vandprøver på regionens igangværende driftsanlæg, samt udtagning af vandprøver fra udpegede moniteringslokaliteter. Udtagning af luftprøver på regionens igangværende driftsanlæg, samt udtagning af luftprøver på udpegede moniteringslokaliteter. Pejling af boringer Indlevering af vand- og luftprøver til analyse på et af Region Hovedstaden anvist laboratorium. Håndtering og kvalitetssikring af felt- og analysedata. Gennemgang af resultaterne fra prøvetagning og tilbagemelding til regionen, hvis der er overskridelser på udledningstilladelserne eller overskridelser af aktionsværdier for luft og/eller vand samt ved gennemslag på kulfiltre. Afrapportering af moniteringsresultater fra moniteringslokaliteterne (moniteringsnotat).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i form af bemandingsplan / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på ydelser angivet i Kontraktbilag 3, TBL (Tilbudsliste), hovedpost 6 og 7.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Egenkapital for de sidste 2 regnskabsår,

- Soliditetsgrad for de sidste 2 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Egenkapitalen skal være positiv, i gennemsnit over de sidste 2 regnskabsår,

- Soliditetsgraden skal være mindst 10% i gennemsnit over de sidste 2 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal angive referencer for tilsvarende opgaver, indenfor de seneste 3 år.

Referencerne skal angive oplysninger om den udførte udgave, kontraktsum, varighed og angivelse af kunden.

- Ansøger skal angive Ansøger årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og ledere på prøvetagnings- og datahåndteringsområdet for hver af årene 2016, 2017 og 2018.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøger skal angive mindst 1 reference og må maksimalt angive 5 referencer,

- Ansøger skal have mindst 3 ansatte prøvetagere,

- Ansøger skal have mindst én medarbejder der har stor erfaring, dvs. mindst 3 års erfaring i brug af GeoGIS, i forhold til jordforureningsopgaver for danske regioner (dokumenteres).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Vejledning (slettes inden offentliggørelse); Angiv om der i kontraktudkastet er vilkår om sikkerhedsstillelse, virksomhedsoverdragelse, databehandleraftale eller andre indgribende vilkår.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 08/02/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

4 år

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
x
x
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Vejledning (slettes inden offentliggørelse): Du skal slette den tekst, der ikke passer på udbuddet.

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Tildeling af ordre efter miniudbud baseret på rammeaftale: 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

Tildeling af rammeaftale) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019