Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 234707-2022

Submission deadline has been amended by:  304063-2022
04/05/2022    S87

Polska-Warszawa: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2022/S 087-234707

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Pomorska
E-mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl
Tel.: +48 126284373
Faks: +48 124301035
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wody.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.przetargi.wody.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Soły poprzez przebudowę oraz budowę przepławek w km rzeki 0+750 w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski oraz w km 16+200 w miejscowości

Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.33.2022
II.1.2)Główny kod CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie „Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Soły poprzez przebudowę oraz budowę przepławek w km rzeki 0+750 w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski oraz w km 16+200 w miejscowości Bielany, gm. Kęty, powiat oświęcimski", w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” składa się z następujących zadań:

a) Zadanie pn. „Przebudowa istniejącej przepławki komorowej przy jazie w km 0+750 biegu Soły w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie”

b) Zadanie pn. „Budowa przepławki w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany, gmina Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232452 Roboty odwadniające
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45243600 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych
45246000 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45262310 Zbrojenie
45262311 Betonowanie konstrukcji
45262350 Betonowanie bez zbrojenia
45262600 Różne specjalne roboty budowlane
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
77211400 Usługi wycinania drzew
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kaskada rzeki Soły w km rzeki 0+750 w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski oraz w km 16+200 w miejscowości Bielany, gm. Kęty, powiat oświęcimski

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie składa się z następujących zadań:

a) Zadanie pn. „Przebudowa istniejącej przepławki komorowej przy jazie w km 0+750 biegu Soły w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie” obejmuje:

• Przebudowę istniejącej przepławki dla ryb na nową przepławkę jednoszczelinową z wykorzystaniem elementów starej przepławki zlokalizowanej przy jazie i stopniu w km 0+750 biegu rzeki Soły w obrębie miejscowości Broszkowice.

Parametry przepławki:

szerokość przepławki „netto - 2,0 m,

długość komory „netto”- 3,4 m,

ilość szczelin - 1 szt.,

szerokość szczeliny- 0,35 m,

napełnienie w szczelinie - 1,0 m,

spad pomiędzy komorami- 0,10 m,

ilość komór- 19 szt.,

długość przepławki- 166 m.

Nowe przegrody będą wykonane w rozstawie 3,6 m osiowo w ilości 20 sztuk. Grubość ścian 20 cm, a wysokość 1,7 m. Ściany przegród posadowione bezpośrednio na istniejącym dnie przepławki, bądź na żelbetowej stopie w postaci prostopadłościanu o wymiarach w rzucie 105 x 200 cm. Przegrody na długości około 76 m. Przestrzeń pomiędzy przegrodami wypełniona żwirem.

• Monitoring.

Stanowisko do monitoringu zostanie zlokalizowane w centralnej części przepławki. Element ten będzie się składał z ramy umożliwiającej zamontowanie skanera, krat służących do naprowadzania ryb do wnętrza skanera oraz mechanizmu wyciągowego.

Rama do montażu skanera – będzie się składać z 4 ceowników C80 długości 262 cm, 2 kątowników 45x45x5 mm o długości 262 cm, połączonych na trzech poziomach płaskownikami 45,5 mm długości 169,5 cm i 52 cm. Rama będzie zabetonowana w żelbetowej stopie.

Kraty zabezpieczające – system krat będzie kierował ryby do wpłynięcia do światła skanera. Będą one zamontowane na wlocie i wylocie nad skanerem. Każda z krat będzie się składać z 2 elementów: kraty dolnej i kraty górnej.

Mechanizm wyciągowy - będzie służył do zakładania skanera. Przewidziano montaż dźwigu-żurawia (mechanizm wyciągowy) na ścianach przepławki.

• Pomosty dla kajaków

Do przeprowadzenia przepraw kajakowych, na lewym brzegu zaprojektowano montaż belek drewnianych powyżej i poniżej istniejącego jazu, po zakończeniu betonowych ubezpieczeń. Belki będą przykręcone w rozstawie co 35 cm do istniejącego betonowego umocnienia skarpy brzegowej za pomocą stalowych kotew.

• Zasilanie i sterowanie

Wykonanie i montaż elementów niezbędnych do zasilania i sterowania w związku z monitoringiem w przepławce wraz z przeprowadzeniem rozruchu systemu.

b) Zadanie pn. „Budowa przepławki w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany, gmina Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie” obejmuje:

• Budowę przepławki w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany.

Przepławka przewidziana do wykonania będzie w formie przepławki ryglowej quasi-naturalnej z głazów kamiennych. Głębokość przepławki ok. 2,5 m.

Parametry przepławki:

długość przepławki - 120 m,

odległość między pierwszym i ostatnim ryglem - 112 m,

szerokość dna - 2,0 m,

nachylenie skarp - 1:1,5

ilość rygli - 17 szt.,

odległość między ryglami - 7,0 m.

• Umocnienia techniczne brzegów

Koronę opaski będą budować kosze siatkowo-kamienne o wymiarach 50x150 cm. Kosze będą mocowane do podłoża palikami drewnianymi o średnicy 10-12 cm i długości 150 cm. Pozostała część opaski zostanie wykonana z narzutu kamiennego, z nachyleniem od strony wody 1:1,5 na 25 cm warstwie wyściółki faszynowej. Wysokość opaski od posadowienia do korony wyniesie 3,5 m. Długość opaski wyniesie ok. 45 m.

• Rozbudowa bystrza narzutem kamiennym

Na istniejącym bystrzu prace będą ograniczone do wyrównania narzutem kamiennym części pochyłej bystrza oraz umocnienia dna powyżej przelewu bystrza na odcinku 5,0 m i wydłużeniu części pochyłej o około 15 m.

W km 16+197 do wykonania dodatkowa poprzeczka z dwóch warstw koszy siatkowo-kamiennych ułożonych na 25cm warstwie wyściółki faszynowej. Dolną warstwę stanowić będzie kosz o wymiarach w przekroju 50x200 cm, a górną - 50x150 cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji na roboty budowlane / Waga: 30,00
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 270
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska (...) cd. w pkt 6.3

II.2.14)Informacje dodatkowe

Pełna nazwa zamówienia - pole II.1.1)

„Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Soły poprzez przebudowę oraz budowę przepławek w km rzeki 0+750 w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski oraz w km 16+200 w miejscowości Bielany, gm. Kęty, powiat oświęcimski", w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Uwagi:

1. W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja od podmiotu, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr.

2. W wypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia, w którym upływa termin na składanie ofert w postępowaniu, a w przypadku gdyby w dniu tym nie była publikowana informacja o kursie waluty – z ostatniego dnia przed upływem składania ofert, w którym ta informacja została opublikowana.

3. W przypadku łączenia zdolności finansowej przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie występujących w postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy suma potencjałów wszystkich podmiotów wyniesie min. 500 000,00 zł.

4. Potencjał finansowy jednego podmiotu może zostać wykazany poprzez łączną wartość środków zgromadzonych na koncie oraz zdolność finansową potwierdzoną przez podmiot (bank). Nie uznaje się za spełniony warunek zdolności finansowej wykazany poprzez sumę zdolności kredytowej potwierdzonej dla jednego wykonawcy przez różne podmioty, np. zaświadczeniem z 5 banków, w których Wykonawca mógłby uzyskać kredyt w wysokości po 100 000,00 zł. Powyższe zastrzeżenie jest zgodne ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym w wyroku z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 2/18. KIO podkreśliła, iż wskazane ograniczenie ma na celu rzetelne zbadanie rzeczywistej sytuacji wykonawcy. To bank jest instytucją uprawnioną do weryfikacji sytuacji faktycznej podmiotu w oparciu o pełną informację gospodarczą w celu określenia jego zdolności kredytowej. Zwielokrotnienie tej oceny przez zamawiającego, poprzez matematyczne zsumowanie informacji o zdolności kredytowej wykonawcy uzyskanej z różnych banków, nie oznaczałoby bowiem podniesienia wiarygodności prognoz dokonanych przez daną instytucję. Automatyczne sumowanie zdolności kredytowej doprowadziłoby wręcz do zaburzenia oceny dokonanej prze bank, poprzez wprowadzenie mechanizmu odbiegającego przyjętego przez instytucje finansowe – do czego nie jest uprawniony Zamawiający.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca - na wezwanie zamawiającego - składa:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

1. wykaże, że w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie urządzenia wodnego (w rozumieniu art. 16 p. 65 ustawy prawo wodne takiego jak zapora, jaz, budowla upustowa, śluza żeglugowa, elektrownia wodna, przepławka dla ryb, o wartości robót min. 250 000,00 zł. brutto każda, przy czym co najmniej jedna z wykazanych robót musi polegać na budowie, przebudowie lub remoncie przepławki.

oraz

2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji następujące osoby:

a) jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej zakończonej nie wcześniej niż 10 lat przed terminem składania ofert w postępowaniu, w ramach której wybudowano, przebudowano lub wyremontowano minimum jedno urządzenie służące migracji ryb (przepławki), a wartość tego urządzenia wynosiła minimum 250 000 zł brutto.

b) dwie osoby, które pełnić będą obowiązki Kierownika Robót (na poszczególnych obiektach na których prowadzone będą roboty budowlane) posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które posiadają doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej zakończonej nie wcześniej niż 10 lat przed terminem składania ofert w postępowaniu w ramach której wybudowano, przebudowano lub wyremontowano minimum jedną budowlę hydrotechniczną w rozumieniu § 3 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579) o wartość robót min. 2 500 000,00 zł brutto

c) jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Robót instalacji elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza łączenie pełnienia funkcji Kierownika Budowy z funkcją Kierownika Robót hydrotechnicznych na jednym obiekcie hydrotechnicznym.

Zamawiający dopuszcza łączenie pełnienia funkcji Kierownika Budowy z funkcją Kierownika Robót instalacji elektrycznych na jednym obiekcie hydrotechnicznym.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca - na wezwanie zamawiającego - składa:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (uzupełniony w zakresie informacji wymaganych dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu);

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (uzupełniony w zakresie informacji wymaganych dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowo określa projekt umowy stanowiący zał. nr 1 do SWZ.

Zamaiwiajacy przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacjach określonych w Ustawie pzp oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w par. 27 projektu umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie jednostki organizacyjnej Zamawiającego, tj. PGW WP, RZGW w Krakowie, ul. M. Pisłudskiego 22, Kraków

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający nie organizuje jawnej sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informację z otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Informacja o dofinansowaniu- uzupełnienie pkt II.2.13): (...) typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0002/19-00.

II. Wadium:

1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 40 000,00 PLN ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2-8.2.4 SWZ winien zostać złożony w formie oryginału, tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę dokumentu. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 pzp. Złożenie dokumentu wadialnego niespełniającego wskazanego wymogu lub zawierającego postanowienia uniemożliwiające zamawiającemu skuteczne zaspokojenie w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, będzie skutkowało uznaniem, iż wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, a tym samym oferta nie została prawidłowo zabezpieczona.

4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 27 1130 1017 0020 1510 6790 0004 . W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr KR.ROZ.2810.33.2022”.

5 Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

III. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców - przesłanki wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, Wykonawcę, na podstawie:

1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

2) art. 109 ust. 1 pkt. 1), 4, 8) i 9) ustawy Pzp

z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp

3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

1 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawar (..)

Pełen katalog w SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022