Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 234722-2022

Submission deadline has been amended by:  329232-2022
04/05/2022    S87

Polen-Leszno: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten

2022/S 087-234722

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Leszno
Postanschrift: ul. Kazimierza Karasia 15
Ort: Leszno
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 64-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Celina Pilżys-Kosmatka
E-Mail: bpw@leszno.pl
Telefon: +48 655206216
Fax: +48 655206216
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.leszno.pl/
Adresse des Beschafferprofils: www.bip.leszno.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji miasta Leszna (II)

Referenznummer der Bekanntmachung: IN.271.12.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami

i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji miasta Leszna

w podziale na dwie części:

1) Część I – „Przebudowa placu Nowy Rynek wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną”,

2) Część II – „Przebudowa placu Jana Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną”.

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia!

Na realizację Projektu pn.: „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Miasta Leszna” - Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa placu Nowy Rynek wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34922100 Straßenmarkierungen
45111100 Abbrucharbeiten
45111291 Erschließungsarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45223000 Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen
45232300 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Fernsprech- und Fernmeldeleitungen
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233129 Bau von Querstraßen
45233140 Straßenarbeiten
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45233252 Oberbauarbeiten für Straßen
45261000 Errichtung von Dachstühlen sowie Dachdeckarbeiten und zugehörige Arbeiten
45262650 Verblendungsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
45315700 Installation von Schaltanlagen
45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
45330000 Installateurarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
45312310 Blitzschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

Miasto Leszno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Celem przedmiotowej Inwestycji jest modernizacja istniejącego placu targowego i przyległych ulic. W ramach nowego targowiska funkcjonować będą miejsca handlu całorocznego (pawilony), handlu sezonowego pod zadaszeniem i handlu sezonowego niezadaszonego. Planowane do wybudowania pawilony to dwa budynki jednokondygnacyjne o konstrukcji szkieletowej przykryte dachem płaskim. Powierzchnia zabudowy zgodnie z projektem budowlanym wynosi 223,62 m2. Jako posadowienie pawilonów zaprojektowano stopy fundamentowe. Ściany zewnętrzne, konstrukcja nośna zaprojektowana została z konstrukcji stalowej obłożonej płytą warstwową z ukrytym mocowaniem. Konstrukcję nośną stanowić będzie konstrukcja z ram z profili stalowych. Zadaszenie zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej wspartej na stalowych słupach. Zadaszenie wyposażone mają być w instalację kanalizacji deszczowej oraz instalację elektryczną i odgromową. Pawilon wyposażony ma być w instalacje wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną oraz wentylację mechaniczną i klimatyzację z funkcją grzania i chłodzenia.

Drugim ważnym elementem przy planowanej inwestycji jest budowa nawierzchni placu handlowego wykonana z płyt granitowych. Centralna i zachodnia część placu wykonana ma być z płyt granitowych fakturowanych o wymiarach 41x41x10 cm oraz 82,5x82,5,10 cm. Płyty ułożone na gruncie rodzimym wyłożonym geosiatką o sztywnych węzłach. Grunt wzmocniony stabilizowanym cementem. Podbudowa zaprojektowana została z kruszywa łamanego oraz podsypce piaskowo cementowej. Wypełnienie spoin przewidziano z żywicy epoksydowej, dwuskładnikowej.

Ciągi piesze po zewnętrznym obrysie placu oraz zachodnia część placu zaprojektowana jest z kostki granitowej fakturowanej o wymiarach 28x14x10 cm. Kostka ułożona na gruncie rodzimym wyłożonym geosiatką o sztywnych węzłach. Grunt wzmocniony stabilizowanym cementem. Podbudowa zaprojektowana została z kruszywa łamanego oraz podsypce piaskowo cementowej. Wypełnienie spoin przewidziano z żywicy epoksydowej, dwuskładnikowej.

Kolejnym elementem jest przebudowa dróg przyległych do placu Nowy Rynek. Ze względu na ekstensywną przebudowę placu, rozbiórce ulegnie większość nawierzchni drogowych. Odtworzenie nawierzchni jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego o grubości 5 cm.

W ramach inwestycji zaprojektowano również budowę instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej

i kanalizacji deszczowej oraz instalacji wewnętrznych: wentylacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Podczas przebudowy Nowego Rynku konieczne jest również usunięcie kolizji elektroenergetycznych.

Nowe przyłącze zapewniające zapotrzebowanie na wodę dla toalety przewidzianej w budynku usługowym oraz wykorzystywane również do zasilania zraszaczy miejskich, dystrybutorów wody pitnej oraz punktu poboru wody wybudowane będzie z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w północnej części Nowego Rynki. Przyłącze zakończone będzie studzienką wodomierzową wykonaną z kręgów betonowych o średnicy DN1000.

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych w projektowanej toalety publicznej przewidziano włączenie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN500. Przyłącze zaprojektowano z rur PVC 160. Natomiast do odprowadzenia ścieków sanitarnych z projektowanych pawilonów przewidziano włączenie do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) dla Części I przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium - Rozdział 10 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa placu Jana Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34922100 Straßenmarkierungen
45111100 Abbrucharbeiten
45111291 Erschließungsarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45223000 Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen
45232300 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Fernsprech- und Fernmeldeleitungen
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233129 Bau von Querstraßen
45233140 Straßenarbeiten
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45233252 Oberbauarbeiten für Straßen
45261000 Errichtung von Dachstühlen sowie Dachdeckarbeiten und zugehörige Arbeiten
45262650 Verblendungsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
45315700 Installation von Schaltanlagen
45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
45330000 Installateurarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
45312310 Blitzschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

Miasto Leszno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2) Celem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa placu Jana Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane:

a) Prace branży drogowej polegające na:

- roboty ziemne ( w tym roboty pomiarowe, dokumentacja powykonawczą z pomiarami), rozbiórce nawierzchni ścieralnej i podbudowy z mas mineralnych, rozbiórce chodników, mechanicznej rozbiórce podbudowy ulic, chodników i miejsc postojowych, rozbiórce krawężników kamiennych, obrzeży trawnikowych, rozbiórce ław pod krawężniki z betonu, Załadowanie i wywiezienie gruzu, mechanicznym wykonaniu koryta, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod chodniki i plac, wzmacnianiu podłoża gruntowego geosiatkami – geosiatka do wykonania „materaców” pod drogi, miejsca postojowe, pieszojezdnie, wypełnieniu materacy kruszywem łamanym, wykonaniu podbudowy chodników, placu, pieszojezdni i miejsc postojowych, wykonaniu podbudowy z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wiążącej, montażu krawężników kamiennych, montażu list aluminiowych rozdzielających płyty granitowe, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 28x14x10, 41x41x7, wykonanie nawierzchni chodnika i placu z betonu dekoracyjnego, oznakowaniu pionowym i poziomym.

b) Prace branży budowlanej , sanitarnej polegające na:

- branża budowlana: wykonaniu konstrukcji Pergoli, metalizacji natryskowa Pergoli, malowaniu natryskowym Pergoli (powłoka wykończeniowa), wykonaniu konstrukcji wieńczących pergoli i trejaży – oczepy z krawędziaków z modrzewia, wykopach pod fontannę, wykonaniu podkładu betonowego, wykonaniu płyty fundamentowej żelbetowej, wykonaniu ścian żelbetowych i płyty stropowej o gr. 25 cm, położeniu okładziny słupów pergoli deską modrzewiową, okładziny poprzeczek deską modrzewiową, wykonaniu ślepej podłogi z desek kompozytowych na legarach ułożonych krzywo, montażu żagla tarasowego, wykonaniu izolacji pionowej i poziomej z reaktywnej żywicy uszczelniającej, ułożeniu folii ochronnej kubełkowej- izolacja zbiornika, wykonaniu postumentu pod pompy, montażu drabin stalowych ze stali nierdzewnej, montażu krat typu WOS, wykonanie nawierzchni z płytek kamionkowych GRES 30x30, wykonaniu tynków, malowaniu ścian i sufitu komory, osadzeniu włazów w studzienkach i komorach, plac przy fontannie- mechaniczne wykonanie koryta, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej z betonu architektonicznego, rozbiórce małej architektury, dostawie i montażu małej architektury m.in. ławek, siedzisk, koszy itd.,

- branża sanitarna: wykonaniu przyłączy wodociągowych W1-W2- montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000mm, montażu wodomierzy, montażu zaworu zwrotnego antyskażeniowego, wykonaniu przyłącza wodociągowego W3-W4 – montażu rurociągu o śr. 40mm, wcięciu w istniejącą sieć wodociągową, montażu zasuwy, montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000mm, montażu wodociągu i zaworu zwrotnego antyskażeniowego, wykonaniu badań wody, wykonaniu instalacji sanitarnej fontanny, wykonaniu kanalizacji tłocznej fontanny, montażu pomp zatapialnych, wykonaniu kanalizacji awaryjnej fontanny, wykonaniu kanalizacji spustowej fontanny, wykonaniu kanalizacji deszczowo/przelewowej fontanny, wykonaniu instalacji wentylacji, wykonaniu instalacji grzewczej, wykonaniu dezynfekcji i prób szczelności, montażu wyposażenia, urządzeń i materiałów fontanny,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) dla Części II przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium - Rozdział 10 SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

PODSTAWY WYKLUCZENIA:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7) ustawy Pzp .Ponadto, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SWZ),

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

- art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy (Załącznik nr 8 do SWZ),

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dla Części I przedmiotu zamówienia dotyczący sytuacji ekonomicznej jeżeli wykaże, że:

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych 00/100).

b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dla Części II przedmiotu zamówienia dotyczący sytuacji ekonomicznej jeżeli wykaże, że:

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych 00/100).

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez grupę Wykonawców (Konsorcjum), Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców (Konsorcjantów), który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu które wymaga Zamawiający tj.:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej określonego

a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA JEDNOLITYEGO EUROPEIJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem” lub JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

2. Wykonawca składa „jednolity dokument”, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1173).

3. Wykonawca składa „jednolity dokument” za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno Zamawiający, w sytuacjach awaryjnych Systemu, dopuszcza złożenie przez Wykonawcę „jednolitego dokumentu” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bpw@leszno.pl.

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Zalecane jest korzystać z Elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 6 pkt 3) lit. a) SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem;

b) zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 6 pkt 3) lit. b) SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 7 pkt 2) lit. b) SWZ.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,

o których mowa w ust. 13 pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 15 pkt. 1) lit. a) Rozdziału SWZ.

2. Dokumenty podmiotów trzecich:

1. Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu,

o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

2. W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 17 stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dla Części I przedmiotu zamówienia Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:

1. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

− co najmniej jedno zamówienia związane z budową chodników, placów lub dróg o nawierzchni

z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych, kostki betonowej lub kostki kamiennej lub kostki granitowej o powierzchni nie mniejszej nie 2000 m2,

− co najmniej jedno zamówienie związane z budową/przebudową dróg o nawierzchni asfaltowej

o długości 300 m,

Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość łączenia w ramach jednej Inwestycji zrealizowania ww. robót budowlanych.

2. dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

A. osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:

− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

− minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budowami,

B. Osobami pełniącymi funkcje Kierowników Robót, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:

− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcjo – budowlanej bez ograniczeń,

− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 3 do SWZ).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dla Części II przedmiotu zamówienia Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:

1. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

− co najmniej jedno zamówienia związane z budową chodników, placów lub dróg o nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych, kostki betonowej lub kostki kamiennej lub kostki granitowej o powierzchni nie mniejszej nie 2000 m2,

2. dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

A. osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:

− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

− minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budowami,

B. Osobami pełniącymi funkcje Kierowników Robót, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:

− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcjo – budowlanej bez ograniczeń,

− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

C. Osobą pełniącą funkcje Projektanta, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe:

− min. 1 osoba z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które wymaga Zamawiający tj.:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 4) lit. a) i b) SWZ:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (Załącznik nr 5 do SWZ);

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SWZ).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 10a i 10b do SWZ.

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w zamówienia w § 18 projektu umowy.

Wybrany Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego tj. Miasta Leszna w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto dla każdej części przedmiotu zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1) Celina Pilżys- Kosmatka - cpilzys-kosmatka@leszno.pl

3) Katarzyna Kordala –kkordala@leszno.pl

2) Honorata Kapica-Chudak - kapica-chudak@leszno.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przetargowego nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.

10.Dokumenty, które należy złożyć:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ,

2) Wypełnione kosztorysy ofertowe, sporządzone z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załącznik nr 9a i 9b do SWZ.

11.Dokumenty składane wraz z ofertą:

1)Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ,

2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ, (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ.

4) Oświadczenie dot. rodzajów robót wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców) – Załącznik nr 3 do SWZ,

5) oświadczenie dotyczące wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych, używanych przy wykonywaniu tego zadania–Załącznik nr 12 do SWZ.

6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie,

w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub z zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2022