Dostawy - 234773-2017

21/06/2017    S117

Polska-Poznań: Tabor kolejowy

2017/S 117-234773

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 109-219097)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: agnieszka.olenderek@umww.pl
Tel.: +48 616267092
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa spalinowych zespołów trakcyjnych.

Numer referencyjny: DT-II.272.3.2017
II.1.2)Główny kod CPV
34620000 Tabor kolejowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego 2 (słownie: dwa) dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych (SZT) wyprodukowanych i dopuszczonych do eksploatacji po 1.1.2015 r., wraz z:

1) udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów osobom wskazanym przez Zamawiającego;

2) udzieleniem gwarancji na dostarczone pojazdy;

3) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej

4) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

2. Miejscem dostawy pojazdów jest Punkt Utrzymania Taboru (PUT) Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. zlokalizowany w Poznaniu Koszty związane z dostawą pojazdów do miejsca dostawy ponosi Wykonawca.

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 109-219097

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

Wykaz i krótki opis warunków:

....

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, 2) spełniająwarunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej opisanej szczegółowo w sekcji III pkt 1.2) niniejszego ogłoszenia; b)zdolności technicznej lub zawodowej opisanej szczegółowo w sekcji III pkt 1.3) niniejszego ogłoszenia;

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw dowykluczenia, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: Jednolityeuropejski dokument zamówienia (JEDZ) – stanowiący załącznik nr 1A do SIWZ.

3. Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w Rozdziale V SIWZ dostępnej na stronieinternetowej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia: www.umww.pl

4. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożeniaoświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

4.1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. – Wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw -zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, – informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy

4.2) brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1ustawy Pzp, tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;

f) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; wprzypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniemdokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu. Szczegółowe inf. zawarto w Rozdziale VI SIWZ.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis warunków:

....

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 5), 6),7) i 8) ustawy Pzp,

Pozostawia się powyższe zapisy pkt 4.2) a) – f) oraz dodaje się do pkt 4.2) następujące podpunkty:

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe, pkt 8, 9, 10
Zamiast:

8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadachokreślonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt

4.2) lit. a) – e), określonych w sekcji III.1.1) niniejszego ogłoszenia.

9. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 4.2) lit. a) – e),określonych w sekcji III.1.1) niniejszego ogłoszenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyćwykonanie części zamówienia, a który nie jest

podmiotem, na którego zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej wykonawca polega na zasadachokreślonych w art. 22a ustawy.

Punkty od 1 – 7, 10 pozostają bez zmian.

Powinno być:

8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt

4.2) lit. a) – e) oraz g) i h) określonych w sekcji III.1.1) niniejszego ogłoszenia.

9. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 4.2) lit. a) – e) oraz g) i h) określonych w sekcji III.1.1) niniejszego ogłoszenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest

podmiotem, na którego zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

Punkty od 1–7, 10 pozostają bez zmian.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: