Servicios - 234833-2020

Submission deadline has been amended by:  292916-2020
20/05/2020    S98

Polonia-Wejherowo: Supervisión del trabajo de construcción

2020/S 098-234833

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasta Wejherowa
Dirección postal: pl. Jakuba Wejhera 8
Localidad: Wejherowo
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Código postal: 84-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Szulakowska
Correo electrónico: wzpifz@um.wejherowo.pl
Teléfono: +48 586777115
Fax: +48 586777123
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.wejherowo.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://wejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://wejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego z podziałem na dwie części.

Número de referencia: ZZP.271.10.2020.BJ
II.1.2)Código CPV principal
71247000 Supervisión del trabajo de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest część 1 – pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejherowie”; część 2 – pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie”.

2. Przedmiot zamówienia dla części 1 i części 2 został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ).

3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejherowie”

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71247000 Supervisión del trabajo de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejherowie” w branżach:

a) teletechnicznej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych i budowy kanału technologicznego;

b) elektroenergetycznej w zakresie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, budowy oświetlenia;

c) mostowej w zakresie budowy przejść dla zwierząt z rur stalowych karbowanych o przekroju kołowo-łukowym;

d) sanitarnej w zakresie przebudowy gazociągu i budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym;

e) geotechnicznej w zakresie wzmocnienia skarp wykopów i nasypów korpusu drogowego.

Uwaga:

a) inwestor zapewni nadzór inwestorski w branży drogowej oraz branży sanitarnej dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej;

b) zadanie otrzymało dofinansowanie z „Funduszu Dróg Samorządowych”;

c) nadzór spośród swojego zespołu inżynierów wyznaczy osobę do koordynacji powierzonych zadań.

Zamawiający powierzy inspektorowi nadzoru:

— zarządzanie terminową realizacją umowy na roboty budowlane w branżach jak wyżej,

— nadzorowanie wykonywanych robót branżowych poprzez egzekwowanie od Wykonawcy wymaganej jakości robót i stosowanych materiałów, zgodności z dokumentacją projektową,

— kontrolę rozliczenia kosztów robót branżowych,

— obsługę w okresie gwarancyjnym.

2. Cel zamówienia

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach jak wyżej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku inspektor nadzoru / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 14/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji poszczególnych zadań.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie"

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71247000 Supervisión del trabajo de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robot budowlanych dla zadania pod nazwą „Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie” w branżach:

1. teletechnicznej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych i budowy kanału technologicznego;

2. elektroenergetycznej w zakresie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, budowy oświetlenia;

3. sanitarnej w zakresie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej.

Uwaga:

1. Inwestor zapewni nadzór inwestorski w branży drogowej i branży sanitarnej dla kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej.

2. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

3. Nadzór spośród swojego zespołu inżynierów wyznaczy osobę do koordynacji powierzonych zadań.

4. Obszar inwestycji objęty jest archeologiem oraz konserwatorem zabytków.

Zamawiający powierzy inspektorowi nadzoru:

— zarządzanie terminową realizacją umowy na roboty budowlane,

— nadzorowanie wykonywanych robót branżowych poprzez egzekwowanie od Wykonawcy wymaganej jakości robót i stosowanych materiałów, zgodności z dokumentacją projektową,

— kontrolę rozliczenia kosztów robót branżowych,

— obsługę w okresie gwarancyjnym.

2. Cel zamówienia

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach jak wyżej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku inspektor nadzoru / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 14/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji poszczególnych zadań.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:

— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia: dla części I:

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru branży teletechnicznej przy realizacji dwóch zamówień doprowadzonych do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie infrastruktury teletechnicznej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych i budowy kanału technologicznego,

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru branży elektroenergetycznej przy realizacji dwóch zamówień doprowadzonych do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń i sieci elektroenergetycznych oraz budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego,

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru branży mostowej przy realizacji dwóch zamówień doprowadzonych do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektu mostowego,

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru branży sanitarnej przy realizacji dwóch zamówień doprowadzonych do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej,

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o specjalizacji geotechnika oraz posiadającą doświadczenie zawodowe przy realizacji dwóch zamówień przy wykonywaniu robót geotechnicznych w zakresie wzmacniania skarp wykopów i nasypów korpusu drogowego w ramach budowy lub przebudowy drogi.

Dla części II:

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru branży teletechnicznej przy realizacji dwóch zamówień doprowadzonych do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie infrastruktury teletechnicznej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych i budowy kanału technologicznego,

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru branży elektroenergetycznej przy realizacji dwóch zamówień doprowadzonych do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń i sieci elektroenergetycznych oraz budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego,

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru branży sanitarnej przy realizacji dwóch zamówień doprowadzonych do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej.

Uwaga 1!

Za budowę lub przebudowę Zamawiający uzna budowę lub przebudowę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów tej ustawy, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).

Uwaga 2!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na doświadczeniu innych podmiotów w myśl art. 22a ustawy Pzp, spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawca wraz z innym podmiotem mogą wykazać łącznie.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ i w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/06/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/06/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w formie transmisji online. Transmisja online z otwarcia ofert będzie udostępniona pod adresem (http://www.wejherowo.pl/poo.html).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z wskazanych poniżej okoliczności, spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp; art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp; art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp; art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp; art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

3. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.

5. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: dla części 1 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); dla części 2 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SIWZ.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy: (https://wejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet).

8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

9. Oferta winna być sporządzona pod rygorem nieważności w języku polskim w postaci elektronicznej oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy wraz ofertą winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w nin. punkcie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. L 3/16 z 6.1.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia JEDZ.

W zakresie IV części JEDZ Wykonawca może złożyć ogólne oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikacji, rozumianych jako warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ. Po sporządzeniu JEDZ należy go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób uprawnionych.

11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

2) brak podstaw wykluczenia, tj.:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

11. Pozostałe informacje dotycząc „Wykazu oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawców” zostały określone w rozdz. X SIWZ.

12. Klauzula informacyjna

1) Zamawiający informuje, iż w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności:

dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy Pzp.

Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (Formularz

oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ).

2) Zamawiający informuje, że Gmina Miasta Wejherowa, pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, POLSKA jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

3) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: iod@um.wejherowo.pl i telefon: +48 586777137.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyboru Wykonawcy, przygotowania i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, dokonania rozliczeń oraz w celu archiwizacji na potrzeby dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Zamawiającego lub przeciwko niemu.

5) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Pzp.

6) Dane osobowe Wykonawcy oraz inne dane osobowe uzyskane przez Zamawiającego w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez administratora danych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

13. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy znajdującej się pod adresem: https://wejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

14. SIWZ dostępna jest na Platformie - https://wejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

15. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ;

3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 nin. rozdziału składa każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej);

5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani – każdy z Wykonawców (każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej) – na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 nin. rozdziału, natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 nin. rozdziału składa odpowiednio każdy Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.

16. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

17. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie (zgodnie z art. 180 i nast. ustawy Pzp);

2) skarga do sądu (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp).

4. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/05/2020