Usługi - 234839-2020

Submission deadline has been amended by:  314237-2020
20/05/2020    S98

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

2020/S 098-234839

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd m.st. Warszawy
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Kotowicz
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://umw.ezamawiajacy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umw.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Doradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Program Funkcjonalny” (Virtual WOF), współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014–2020

Numer referencyjny: ZP/JK/271/III-71/20
II.1.2)Główny kod CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w oparciu o stworzoną w ramach zamówienia mapę interakcji z użytkownikiem, cyfrowego rozwiązania mikronawigacji na terenie m.st. Warszawy oraz 16 gmin WOF dla dwóch grup użytkowników: osób niewidomych i słabowidzących oraz mieszkańców i turystów bez niepełnosprawności wzroku. System ma objąć dwa różne wymiary mikronawigacji:

a) poruszanie się (nawigacja) po wskazanych budynkach użyteczności publicznej,

b) poruszanie się (nawigacja) w budynkach/stacjach metra i na terenie węzłów komunikacyjnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w oparciu o stworzoną w ramach zamówienia mapę interakcji z użytkownikiem, cyfrowego rozwiązania mikronawigacji na terenie m.st. Warszawy oraz 16 gmin WOF dla dwóch grup użytkowników: osób niewidomych i słabowidzących oraz mieszkańców i turystów bez niepełnosprawności wzroku. System ma objąć dwa różne wymiary mikronawigacji:

a) poruszanie się (nawigacja) po wskazanych budynkach użyteczności publicznej,

b) poruszanie się (nawigacja) w budynkach/stacjach metra i na terenie węzłów komunikacyjnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe kwalifikacje osób wchodzących w skład zespołu ekspertów / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Opis organizacji pracy zespołu ekspertów / Waga: 15.00
Kryterium jakości - Nazwa: Opis koncepcji współpracy i zaangażowania interesariuszy komponentu e-dostepność podczas realizacji zamówienia / Waga: 15.00
Cena - Waga: 50.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Wirtualny Warszawski Program Funkcjonalny” (Virtual WOF), współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Doradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Program Funkcjonalny” (Virtual WOF), współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014–2020:

1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej:

a) jedną usługę o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto, której przedmiotem było zaprojektowanie lub/i wdrożenie aplikacji mobilnych na systemy Android oraz iOS;

b) jedną usługę, której przedmiotem było doradztwo technologiczne w zakresie asysty podczas wdrażania aplikacji mobilnych na systemy Android oraz iOS.

Uwaga:

Dotyczy lit. a i b – Wykonawca może wykazać należyte zrealizowanie jednej usługi dla spełniania obu przedmiotowych warunków, o ile spełnia ona opisane powyżej wymagania dla obu punktów;

2. wykażą, że dysponują lub będą dysponować zespołem osób, które będą realizować zamówienie jako osoby wchodzące w skład zespołu ekspertów tj.:

a) Product Manager (menedżer produktu), który będzie odpowiedzialny za zrealizowanie czynności opisanych w pkt 12.2.2. lit. a SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby wskazana osoba, wykazała minimum 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku oraz udokumentowała doświadczenie w rozwoju nowych produktów;

b) Product Owner (właściciel produktu), który będzie odpowiedzialny za zrealizowanie czynności opisanych w pkt 12.2.2. lit. b SIWZ.

Zamawiający wymaga aby wskazana osoba wykazała minimum 3 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;

c) IT Architect (Architekt IT), który będzie odpowiedzialny za zrealizowanie czynności opisanych w pkt 12.2.2. lit. c SIWZ.

Zamawiający wymaga aby wskazana osoba wykazała minimum 3 lat doświadczenia w pracy nad rozwojem innowacji technologicznych;

d) UX Designer/Product Designer (projektant doświadczeń użytkownika/projektant produktu), który będzie odpowiedzialny za zrealizowanie czynności opisanych w pkt 12.2.2. lit. d) SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby wskazana osoba wykazała minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku UX Designer/Product Designer w obszarze projektowania na urządzenia mobilne;

e) Program Manager, który będzie odpowiedzialny za zrealizowanie czynności opisanych w pkt 12.2.2. lit. e) SIWZ.

Zamawiający wymaga aby wskazana osoba wykazała minimum 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia wymienionych w lit. a–e funkcji przez żadną z osób wymienionych powyżej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy i zmiany umowy zostały opisane we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w formie bezpośredniej transmisji internetowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający w zakresie usług objętych przedmiotowym zamówieniem przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 30 % zamówienia podstawowego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy.

4. Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

a) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie tj.:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;

b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.3.2. lit. a SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt 13.1.2 lit. d SIWZ;

d) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. Wadium przetargowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 50 000,00 PLN.

6. Publiczne otwarcie ofert.

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w formie bezpośredniej transmisji internetowej. W celu obejrzenia sesji otwarcia Wykonawca musi w karcie postępowania (dostępnej w strefie publicznej systemu https://umw.ezamawiajacy.pl lub po zalogowaniu do systemu) uruchomić podgląd sesji poprzez przycisk „Obejrzyj publiczną sesję otwarcia ofert”. Po uruchomieniu przycisku Wykonawca musi postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2020