Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 234865-2021

11/05/2021    S91

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 091-234865

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 084-213210)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakabfy Attila
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078718
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kovács Katalin NKK Sp.akadémia terv. kiv.

Hivatkozási szám: EKR000294162021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia Velencei tónál történő létrehozására irányuló beruházás tervezési és generálkivitelezési feladatainak ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/05/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 084-213210

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

Részajánlat kizárásának indoka: Az építési beruházás egy helyszínen, egy jóváhagyási terv alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt. A megvalósítandó feladatok (tervezés és kivitelezés) szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek.

1.További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet

2.Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.

3.A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.

4.Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fejezete tartalmazza.

5.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadók a Kbt. 41/A.§-a. 6.AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.

7.AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.

8.Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

9.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bek.

10.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

11.Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.

12.AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít

13.AK előírja elő a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat tételét (nemleges tartalom esetén is).

14.Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.

15.Az ATként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni AK által a (szerz.terv.) előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Kiv. felelősségbizt: legalább 500 000 000 Ft (ötszázmillió forint)/káresemény és 1 000 000 000 Ft (egymilliárd forint)/év; All-risk” típusú építés-szerelési biztosítás: legalább a Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összeg; tervezés: legalább 250 000 000 Ft (kettőszázötvenmillió forint)/káresemény és 500 000 000 Ft (ötszázmillió forint)/év

17. Helyszíni bejárás: 2021. 05. 24. 10:00 óra, Találkozó helyszíne: Sukoró, VVSI Velencei Evezőspálya

18.Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD): -felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint (EKR Rendelet 11. § (1) bek alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével); -Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat; -Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok, adott esetben az alkalmasságot igazoló szervezet Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozata (EEKD- nemleges tartalommal is) a Kbt. 67. § (3) figyelemmel. -321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok; -nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás, közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat; -beárazott árazott költségvetés (szakmai ajánlat); -aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok); -kitöltött EEKD.

19.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.

20. Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárás folytat le. A szükséges fedezet hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele (Kbt. 135.§ (12) bek.). A Kbt. 135.§ (12) bekezdése szerinti felfüggesztő feltétel a szerződésben rögzítésre került.

21.A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap.

22. II.2.7) Munkanap alatt AK 1020 naptári napot ért.

23 .AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.

24.AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)

25.A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak, az eljárás során az EKR rendeletre figyelemmel kell eljárni.

26.Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.

27. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Jakabfy Attila (00465)

28. A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1., M.2

29. Tartalékkeret: a nettó kivitelezésre jutó vállalkozói díj 3 %-a.

30. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 25 000 000,- HUF

A befizetés helye: az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01501559-00000000 (Magyar Államkincstár)

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az ajánlati biztosíték tekintetébe irányadó: Kbt. 54. §

31) Nyertes ajánlattevő köteles MSZ ISO 45001:2018 rendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni. A tanúsítvány rendelkezésre állását a szerződés hatályba lépésének időpontjára igazolni kell. E körben irányadó: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése.

Helyesen:

Részajánlat kizárásának indoka: Az építési beruházás egy helyszínen, egy jóváhagyási terv alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt. A megvalósítandó feladatok (tervezés és kivitelezés) szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek.

1.További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet

2.Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.

3.A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.

4.Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fejezete tartalmazza.

5.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadók a Kbt. 41/A.§-a. 6.AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.

7.AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.

8.Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

9.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bek.

10.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

11.Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.

12.AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít

13.AK előírja elő a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat tételét (nemleges tartalom esetén is).

14.Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.

15.Az ATként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni AK által a (szerz.terv.) előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Kiv. felelősségbizt: legalább 500 000 000 Ft (ötszázmillió forint)/káresemény és 1 000 000 000 Ft (egymilliárd forint)/év; All-risk” típusú építés-szerelési biztosítás: legalább a Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összeg; tervezés: legalább 250 000 000 Ft (kettőszázötvenmillió forint)/káresemény és 500 000 000 Ft (ötszázmillió forint)/év

17. Helyszíni bejárás: 2021. 05. 25. 10:00 óra, Találkozó helyszíne: Sukoró, VVSI Velencei Evezőspálya

18.Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD): -felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint (EKR Rendelet 11. § (1) bek alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével); -Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat; -Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok, adott esetben az alkalmasságot igazoló szervezet Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozata (EEKD- nemleges tartalommal is) a Kbt. 67. § (3) figyelemmel. -321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok; -nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás, közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat; -beárazott árazott költségvetés (szakmai ajánlat); -aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok); -kitöltött EEKD.

19.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.

20. Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárás folytat le. A szükséges fedezet hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele (Kbt. 135.§ (12) bek.). A Kbt. 135.§ (12) bekezdése szerinti felfüggesztő feltétel a szerződésben rögzítésre került.

21.A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap.

22. II.2.7) Munkanap alatt AK 1020 naptári napot ért.

23 .AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.

24.AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)

25.A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak, az eljárás során az EKR rendeletre figyelemmel kell eljárni.

26.Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.

27. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Jakabfy Attila (00465)

28. A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1., M.2

29. Tartalékkeret: a nettó kivitelezésre jutó vállalkozói díj 3 %-a.

30. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 25 000 000 HUF

A befizetés helye: az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01501559-00000000 (Magyar Államkincstár)

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az ajánlati biztosíték tekintetébe irányadó: Kbt. 54. §

31) Nyertes ajánlattevő köteles MSZ ISO 45001:2018 rendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni. A tanúsítvány rendelkezésre állását a szerződés hatályba lépésének időpontjára igazolni kell. E körben irányadó: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése.

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3. pont 17. alpontjában rögzített adatokat a következőképpen módosítja: 17. Helyszíni bejárás: 2021. 05. 25. 10:00 óra, Találkozó helyszíne: Sukoró, VVSI Velencei Evezőspálya.