Services - 234996-2017

21/06/2017    S117    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Силистра: Строителен надзор

2017/S 117-234996

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Силистра
000565537
ул. „Симеон Велики“ № 33
Силистра
7500
България
Лице за контакт: Валерий Недев
Телефон: +359 86-816280
Електронна поща: op_silistra@abv.bg
Факс: +359 86-823343
код NUTS: BG325

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.silistra.bg

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://poruchki.silistra.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осъществяване на независим строителен надзор по обособени позиции — Община Силистра.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на компютърни конфигурации и монитори.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 026.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изграждане на връзка между сондажен кладенец и съществуваща напоителна система

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Община Силистра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка по Обособена позиция № 1 е осъществяването на консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 т. 1 от Закона за устройство на територията за упражняване на независим строителен надзор по време на СМР за обект „Изграждане на връзка между сондажен кладенец и съществуваща напоителна система“. Упражняването на строителен надзор на обекта е с цел да се гарантира координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация, включително контрол по количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи, безопасността на строежа и изпълнението на работния проект в пълен обем.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 360.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Независим строителен надзор за обект „Реконструкция на водопровод по ул. „Ново петрово“ на територията на с. Калипетрово“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Община Силистра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка по Обособена позиция № 2 е осъществяването на консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 т. 1 от Закона за устройство на територията за упражняване на независим строителен надзор по време на СМР за обект „Реконструкция на водопровод по ул. „Ново петрово“ на територията на с. Калипетрово“. Упражняването на строителен надзор на обекта е с цел да се гарантира координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация, включително контрол по количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи, безопасността на строежа и изпълнението на работния проект в пълен обем.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Независим строителен надзор за обект за газифициране на Дом за стари хора с отделение за лежащи

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Община Силистра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор, във връзка с дейностите по газифициране на Дом за стари хора с отделение за лежащи в гр. Силистра.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участник или съдружник/ци в обединение или подизпълнител/и, които ще участват пряко в изпълнение на дейностите по настоящата поръчка, следва да притежават към датата на подаване на офертата, валидно удостоверение/лиценз, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. В тази връзка участникът или съдружник/ци в обединение или подизпълнител/и, трябва да бъде вписан в публичният регистър при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съгласно чл. 167, ал. 2 от ЗУТ.

Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „А“, „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства, и не са задължени да представят удостоверение/лиценз, т.к. вписаната информация е достъпна по електронен път на:

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d

Лице или лица от страна-членка на ЕС, представя декларация или удостоверение за вписване в професионален регистър на държавата, в която са установени, и издаден от компетентен орган съгласно правото на държавата, в която е установено, за право да изпълнява дейности по оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор, предмет на настоящата обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност за консултант, упражняващ независим строителен надзор по смисъла на ЗУT.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност за консултант, упражняващ независим строителен надзор по смисъла на ЗУТ за строежи ІІІ — трета категория или по-висока, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Попълва се Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „Б“, „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) и т. 6) от ЕЕДОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

През последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил самостоятелно или като участник в обединение, минимум 1 (една) дейност/услуга по упражняване на строителен надзор при извършване на строителство/строеж.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са приключили в горепосочения три годишен период, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

През последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил самостоятелно или като участник в обединение, минимум 1 (една) дейност/услуга по упражняване на строителен надзор при извършване на строителство/строеж.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са приключили в горепосочения три годишен период, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите.

Списък на дейностите и/или услугите по извършена оценка на съответствието и упражнен строителен надзор — попълва се Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „В“, „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП. Списъкът следва да съдържа стойностите, датите и получателите.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В настоящата обществена поръчка има право да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и поставените такива от Възложителя. За участника не следва да са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/07/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/07/2017
Местно време: 14:00
Място:

Ул. „Симеон Велики“ № 33, стая 202 (заседателна зала) на общинска администрация.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/06/2017