Supplies - 235055-2021

Submission deadline has been amended by:  292611-2021
11/05/2021    S91

Poland-Bielsko-Biała: Surgical gloves

2021/S 091-235055

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Postal address: al. Armii Krajowej 101
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
E-mail: przetargi@hospital.com.pl
Telephone: +48 338102000
Fax: +48 338102101
Internet address(es):
Main address: http://www.hospital.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.hospital.com.pl/
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Postal address: al. Armii Krajowej 101
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
Contact person: Bożena Wiewióra, Renata Rogoża
E-mail: przetargi@hospital.com.pl
Telephone: +48 338102165/+48 338102177/+48 338102160
Internet address(es):
Main address: http://www.hospital.com.pl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic chirurgicznych

Reference number: 16/21
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej 101, rękawic chirurgicznych, wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dotyczy części 2 – Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w ramach ceny przedmiotu zamówienia, wraz z pierwszą dostawą rękawic chirurgicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SWZ w części 2 w poz. 2, 45 sztuk uchwytów pojedynczych oraz 104 sztuki uchwytów potrójnych mocowanych na ścianie lub na szynę Modura do zawieszenia opakowań z rękawicami.

4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 806 200.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa rękawic chirurgicznych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej 101, rękawic chirurgicznych, wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 660 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w zakresie części 1 w wysokości 24 900,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954.

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa rękawic chirurgicznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej 101, rękawic chirurgicznych, wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dotyczy części 2 – Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w ramach ceny przedmiotu zamówienia, wraz z pierwszą dostawą rękawic chirurgicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SWZ w części 2 w poz. 2, 45 sztuk uchwytów pojedynczych oraz 104 sztuki uchwytów potrójnych mocowanych na ścianie lub na szynę Modura do zawieszenia opakowań z rękawicami.

4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 146 200.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w zakresie części 2 w wysokości 2 193,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954.

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznych i zawodowych określone w pkt „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do oferty

a) Wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić część II, III, IV i VI w wierszach, które nie zostały przez Zamawiającego wykreślone.

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

c) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

d) Wykonawca może wykorzystać oświadczenie, o którym mowa powyżej, złożone w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

5. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale IX ust. 2 pkt 1–2 i 4–7, dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba że pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone wraz z ofertą, obejmuje swym zakresem umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostepniającym zasoby na takich zasadach.

7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: zawartych w rozdziale IX ust. 1 pkt 1.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej podmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę, według formuły „spełnia – nie spełnia”, w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części spośród części 1–2, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaże należyte wykonanie dwóch dostaw wyrobów medycznych.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

2. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: zostały określone we projektowanych postanowieniach umowy w paragrafie 8.

3. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/06/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/06/2021
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w sekcji IV.2.7, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę:

1) wypełniony formularz ofertowy – Zał. nr 1 do SWZ;

2) wypełniony Zał. nr 2 do SWZ;

3) wypełniony Zał. nr 3 do SWZ;

4) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą – określony w rozdziale VIII ust. 2 SWZ.

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w w rozdziale VIII ust. 2 SWZ, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 2 będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia zawartego w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w rozdziale IX ust. 2 SWZ, z zastosowaniem ust. 3–7.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe wymienione w SWZ – rozdział IX – ust. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. publicznego, osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach – działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania, chyba że pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone wraz z ofertą, obejmuje swym zakresem umocowanie do reprezentowania w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne.

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie; lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

7. Komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym opis sposobu przygotowania i złożenia oferty, określa rozdział X–XII SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

3. Odwołanie w przypadku innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Ponadto patrz Oddział 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/05/2021