Supplies - 235055-2021

Submission deadline has been amended by:  292611-2021
11/05/2021    S91

Polska-Bielsko-Biała: Rękawice chirurgiczne

2021/S 091-235055

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Adres pocztowy: al. Armii Krajowej 101
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@hospital.com.pl
Tel.: +48 338102000
Faks: +48 338102101
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.hospital.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.hospital.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Adres pocztowy: al. Armii Krajowej 101
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Wiewióra, Renata Rogoża
E-mail: przetargi@hospital.com.pl
Tel.: +48 338102165/+48 338102177/+48 338102160
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.hospital.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rękawic chirurgicznych

Numer referencyjny: 16/21
II.1.2)Główny kod CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej 101, rękawic chirurgicznych, wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dotyczy części 2 – Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w ramach ceny przedmiotu zamówienia, wraz z pierwszą dostawą rękawic chirurgicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SWZ w części 2 w poz. 2, 45 sztuk uchwytów pojedynczych oraz 104 sztuki uchwytów potrójnych mocowanych na ścianie lub na szynę Modura do zawieszenia opakowań z rękawicami.

4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 806 200.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa rękawic chirurgicznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej 101, rękawic chirurgicznych, wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 660 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w zakresie części 1 w wysokości 24 900,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954.

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa rękawic chirurgicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej 101, rękawic chirurgicznych, wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dotyczy części 2 – Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w ramach ceny przedmiotu zamówienia, wraz z pierwszą dostawą rękawic chirurgicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SWZ w części 2 w poz. 2, 45 sztuk uchwytów pojedynczych oraz 104 sztuki uchwytów potrójnych mocowanych na ścianie lub na szynę Modura do zawieszenia opakowań z rękawicami.

4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 146 200.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w zakresie części 2 w wysokości 2 193,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954.

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznych i zawodowych określone w pkt „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do oferty

a) Wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić część II, III, IV i VI w wierszach, które nie zostały przez Zamawiającego wykreślone.

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

c) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

d) Wykonawca może wykorzystać oświadczenie, o którym mowa powyżej, złożone w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

5. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale IX ust. 2 pkt 1–2 i 4–7, dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba że pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone wraz z ofertą, obejmuje swym zakresem umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostepniającym zasoby na takich zasadach.

7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: zawartych w rozdziale IX ust. 1 pkt 1.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej podmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę, według formuły „spełnia – nie spełnia”, w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części spośród części 1–2, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaże należyte wykonanie dwóch dostaw wyrobów medycznych.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

2. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: zostały określone we projektowanych postanowieniach umowy w paragrafie 8.

3. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/09/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 10:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w sekcji IV.2.7, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę:

1) wypełniony formularz ofertowy – Zał. nr 1 do SWZ;

2) wypełniony Zał. nr 2 do SWZ;

3) wypełniony Zał. nr 3 do SWZ;

4) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą – określony w rozdziale VIII ust. 2 SWZ.

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w w rozdziale VIII ust. 2 SWZ, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 2 będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia zawartego w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w rozdziale IX ust. 2 SWZ, z zastosowaniem ust. 3–7.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe wymienione w SWZ – rozdział IX – ust. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. publicznego, osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach – działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania, chyba że pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone wraz z ofertą, obejmuje swym zakresem umocowanie do reprezentowania w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne.

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie; lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

7. Komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym opis sposobu przygotowania i złożenia oferty, określa rozdział X–XII SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

3. Odwołanie w przypadku innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Ponadto patrz Oddział 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2021