Dienstleistungen - 235056-2019

21/05/2019    S97

România-Satu Mare: Servicii de întreţinere a iluminatului public

2019/S 097-235056

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Satu Mare
Număr naţional de înregistrare: 4038806
Adresă: Str. 25 Octombrie nr. 1
Localitate: Satu Mare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 440026
Țară: România
Persoană de contact: Andrea Szilagyi
E-mail: achizitii@primariasm.ro
Telefon: +40 261807517
Fax: +40 261807510
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.satu-mare.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a Sistemului de lluminat Public din Municipiul Satu Mare

Număr de referinţă: 4038806/2019/S06
II.1.2)Cod CPV principal
50232100 Servicii de întreţinere a iluminatului public
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Având în vedere obligativitatea primăriilor, ce decurge din Legea nr. 230/2006 de a asigura un iluminat optim al localităţilor şi ţinând cont că ultimul contract subsecvent a acordului-cadru prin care se asigură serviciile de întreţinere a iluminatului public stradal şi iluminatului public ornamental din municipiul Satu Mare expiră la 30.6.2019, se impune demararea unei proceduri de achiziţie pentru încheierea unui nou acord-cadru. Iluminatul public stradal şi ornamental este necesar să asigure:

(a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii,

(b) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale,

(c) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase,

(d) sustinerea si [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 15 046 326.56 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

Municipiul Satu Mare.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Având în vedere obligativitatea primăriilor, ce decurge din Legea nr. 230/2006 de a asigura un iluminat optim al localităţilor şi ţinând cont că ultimul contract subsecvent a acordului-cadru prin care se asigură serviciile de întreţinere a iluminatului public stradal şi iluminatului public ornamental din municipiul Satu Mare expiră la 30.6.2019, se impune demararea unei proceduri de achiziţie pentru încheierea unui nou acord-cadru. Iluminatul public stradal şi ornamental este necesar să asigure:

(a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii,

(b) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale,

(c) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase,

(d) sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor,

(e) functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public.

Valoarea achiziţiei — estimativ pe 4 ani este de 15 046 326,56 RON fără TVA şi s-a estimat prin luarea în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată „valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică subsecvente care se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru (...) pe întreaga sa durată”.

În baza acordului-cadru vor fi atribuite contracte subsecvente cu o frecvenţă de cel puţin 4 contracte pe an. Valoarea maximă care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent este de: 940 395,41 RON (fără TVA).

Acordul-cadru și contractele subsecvente se vor încheia cu un singur operator economic.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

— Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016, prezentata pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura,

— Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura,

— Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura,

— Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese), pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.

Persoanele din cadrul autorităţii contractante ce deţin funcţii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— primar: Kereskényi Gábor,

— viceprimari: Albu Adrian, Feher Doina,

— consilieri locali: Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ştefan, Craciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Stefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Huzău Mihai, Kiss Iosif, Maurer Róbert Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Pugner Robert, Ratiu Cosmin Constantin, Ressler Stefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Szejke Ottilia, Szocs Peter Levente, Zsok Janos Csaba, Zazula Bela,

— administrator public — Masculic Csaba,

— secretar — Racolta Mihaela,

— dir. executiv — Ursu Lucica,

— sef serviciu — Serviciul Juridic, Contencios, Arhiva — Şereş Corina Mihaela,

— consilier — Serviciul Financiar,

— contabilitate — Rus Liana Loredana,

— sef Serviciu — Serviciul Achizitii Publice — Szilagyi Andrea,

— şef Serviciu — Serviciul administrarea domeniului public şi privat, exercitare cu caracter temporar — Haidu Zsolt.

Comisia de evaluare (inclusiv membrii de rezerva):

— şef serviciu — Serviciul administrarea domeniului public şi privat, exercitare cu caracter temporar — Haidu Zsolt,

— consilier — Compartiment iluminat stradal — Pop Sorin,

— consilier — Compartiment iluminat stradal — Murgu Adrian Florin,

— consilier — Serviciul administrarea domeniului public şi privat — Stîncel-Toader Dan,

— consilier — Compartiment zone verzi si mobilier urban — Marin Monica,

— consilier — Compartiment zone verzi si mobilier urban — Criste Ramona Carla,

— consilier — Compartiment zone verzi si mobilier urban — China Florica Anuca,

— inspector — Compartiment salubritate si protectia mediului — Nyag Daniela,

— consilier — Compartiment Reparatii Strazi si Semnalizare Rutiera — Tatar Calin Ioan,

— consilier — Compartiment salubritate si protectia mediului — Pop Răzvan Dumitru,

— consilier — Serviciul Achizitii Publice — Caras Antonela Ioana,

— consilier — Serviciul Achizitii Publice — Mare Daniela Claudia,

— sef serviciu — Serviciul Achizitii Publice — Szilagyi Andrea,

— consilier — Serviciul Achizitii Publice — Şut Ioana Cezara,

— consilier — Serviciul Achizitii Publice — Mureşan Timea,

— consilier — Serviciul Achizitii Publice — Ţurcanu Alexandru,

— consilier — Serviciul Achizitii Publice — Gáti Ionela.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/terţul susţinător nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat în ultimii 3 ani împliniţi la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, servicii în valoare cumulată de minim 900 000,00 RON fără TVA.

Proportia de subcontractare. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile si procentul din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți, la momentul depunerii ofertei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul va demonstra că a prestat servicii asemanatoare de tipul/natura si complexitatea, cat si din punct de vedere al rezultatului sau functionalitatii urmarite prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achizitiei, ai caror beneficiari sunt autoritati contractante sau clienti privati, cum ar fi: servicii de întreţinere şi menţinere iluminat public, similare cu cele care fac obiectul achiziţiei. Potrivit prevederilor art. 182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, ofertantul are dreptul, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. Potrivit alin. (2) al aceluiași art. 182, în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, ofertantul poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. In acest sens, terţii sustinători vor depune informaţiile de interes, completând DUAE. În cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a indeplini cerinţa privind experienţa similară prin cumularea experienţei individuale sau comune, prezentată de toţi membrii grupului. În acest sens, toţi membrii grupului vor depune informatiile de interes, completând un DUAE. În DUAE se va menţiona numărul şi data contractului de prestări servicii, obiectul şi denumirea serviciilor, beneficiarul public sau privat, valoarea totală a contractului, valoarea aferentă procentului de servicii prestate. Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau în considerare o singură dată. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în vederea demonstrării cerinţelor de calificare, inclusiv a capacităţii de exercitare, ca dovadă preliminară. Ofertantii odata cu depunerea DUAE potrivit art. 182 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare vor prezenta angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/certificate de predare-primire/recomandări/procese-verbale de recepţie/certificări de bună execuţie/certificate constatatoare, şi altele, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Potrivit HG 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi semnate cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii şi încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi. Pentru echivalenta RON/moneda straină se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor din partea ofertantului DUAE completat care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere, asa cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motive de excludere și solicita candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta, pentru demonstrarea îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor să prezinte pentru subcontractantul nominalizat documentele:

(a) certificate constatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din Certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,

(d) alte documente edificatoare, după caz.

Potrivit Hot. 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SICAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/07/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 09/01/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/07/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare si persoanele autorizate, dupa caz.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Nota 1: nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Nota 2: in cazul in care se constata ca 2 sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc ca urmare a pretului egal ofertat, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SICAP, reofertarea de la ofertantii clasati pe primul loc. In acest sens, la solicitarea comisiei de evaluare, ofertantii vor prezenta in SICAP in termenul acordat propunerea financiara cu un nou pret.

Nota 3: in cazul in care ofertantii intampina dificultati de natura tehnica in ceea ce priveste transmiterea ofertei in SICAP (documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, documentele propunerii tehnice si ale propunerii financiare, cat si pretul ofertei in spatiul din SICAP dedicat), rugam ca acestia sa contacteze operatorul serviciului SICAP.

Nota 4: în cazul în care garantia de participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate de asigurari se va prezenta pe lânga scrisoarea de garantie si polita de asigurare/clauze de garantare/conditii generale, conditii specifice de asigurare, semnata de catre asigurator si asigurat.

Nota 5: procedura se va desfasura integral prin mijloace electronice, trasabilitatea actiunilor aferente atribuirii contractelor de achizitie publica este asigurata implicit de SICAP, astfel toate solicitarile de clarificari, totodata si solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor solicita in SICAP, iar raspunsurile se vor transmite tot prin SICAP.

Nota 6: mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. În cadrul acordului de asociere trebuie mentionate cel putin urmatoarele: ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului; ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor; atat pe parcursul derularii procedurii, cat si in cazul desemnarii ca si castigator pe parcursul executiei contractului liderul este responsabil în nume propriu si în numele asocierii pentru indeplinirea contractului; se vor indica obligatoriu partile, respectiv categoriile de lucrari/servicii care urmeaza a fi executate de fiecare dintre asociati in parte.

Nota 7: DUAE-urile se vor prezenta de catre ofertant/ofertantul asociat/subcontractant/tert sustinator.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2019