Services - 235057-2017

21/06/2017    S117    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Архитектурно проектиране

2017/S 117-235057

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Аделина Хасова
Телефон: +359 32656752
Електронна поща: todor_todorov@plovdiv.bg
Факс: +359 32660571
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.plovdiv.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170614BOYK4954362
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на технически инвестиционен проект на комплекс за спортна стрелба.

Референтен номер: 20170614BOYK4954362
II.1.2)Основен CPV код
71220000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Дейностите, предмет на поръчката включват изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: Комплекс за спортна стрелба в УПИ ІІ — 524.1525 — Спортна и обществено обслужваща дейност, кв. 1Б — нов по плана на ж.к. „Тракия“ — ІІ част, гр. Пловдив.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите, предмет на поръчката включват изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: Комплекс за спортна стрелба в УПИ ІІ — 524.1525 — Спортна и обществено обслужваща дейност, кв. 1Б — нов по плана на ж.к. „Тракия“ — ІІ част, гр. Пловдив.

Обемът на проекта включва разработване най-малко на следните проектни части: Архитектура, Конструктивна, Електроинсталации, ВиК, ОВиК, Енергийна ефективност, ПБЗ, ПУСО, Геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен план, Паркоустройство и благоустройство, Проектно сметна документация и Пожарна безопасност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Закон за устройство на територията, Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или съответния национален закон в държавата, в която е установено лицето.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно представени в техническите спецификации на възложителя и приложеното към тях техническо задание за проектиране — Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на същата, който е представен в Част ІІ от документацията за обществената поръчка.

Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив като посочената прогнозна стойност е лимитна.

Предвижда се гаранция за добро изпълнение, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 — 8 от ЗОП и е определена в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/07/2017
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/10/2017
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/07/2017
Местно време: 14:00
Място:

Административната сграда на Община Пловдив — гр. Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на офертите ще се извърши преди предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени и ценовите предложения на участниците.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3-5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. (Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилагат съобразно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 57 от ЗОП. Основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 — 5 от ЗОП се прилагат съобразно чл. 55, ал. 2 и чл. 57 от ЗОП като възложителят ще се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.)

Няма право да участва в процедурата лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС).

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

Всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите) са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив на адреса, посочен в Раздел І.3) от настоящото обявление.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/06/2017