Supplies - 235061-2021

11/05/2021    S91

Poland-Chęciny: Medical equipments

2021/S 091-235061

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Postal address: ul. Czerwona Góra 10
Town: Chęciny
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 26-060
Country: Poland
E-mail: przetargi@czerwonagora.pl
Telephone: +48 413465545-182
Internet address(es):
Main address: https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: podmiot prawa publicznego
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenie oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Reference number: ZP-0471-2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania: „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenie oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze”, tj.:

— zadanie nr 1 – łóżka szpitalne – 40 szt.,

— zadanie nr 2 – ssak bateryjno-sieciowy F-31 przenośne urządzenie z niezależnymi źródłami zasilania – 12 szt.,

— zadanie nr 3 – wózek reanimacyjny – 2 szt.,

— zadanie nr 4 – aparat do badań USG klatki piersiowej – 1 zestaw,

— zadanie nr 5 – kapnograf przezskórny – 1 sztuka.

Opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy (Załącznik nr 1 SWZ).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – Łóżka szpitalne – 40 szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Łóżka szpitalne – 40 szt.

Opis tej części przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy (Załącznik nr 1 SWZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 110 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – Ssak bateryjno-sieciowy F-31 przenośne urządzenie z niezależnymi źródłami zasilania – 12 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Ssak bateryjno-sieciowy F-31 przenośne urządzenie z niezależnymi źródłami zasilania – 12 szt.

Opis tej części przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy (Załącznik nr 1 SWZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 180 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3 – Wózek reanimacyjny – 2 szt.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Wózek reanimacyjny – 2 szt.

Opis tej części przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy (Załącznik nr 1 SWZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4 – Aparat do badań USG klatki piersiowej – 1 zestaw

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Aparat do badań USG klatki piersiowej.

Opis tej części przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy (Załącznik nr 1 SWZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 150 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5 – Kapnograf przezskórny – 1 sztuka

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Kapnograf przezskórny.

Opis tej części przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy (Załącznik nr 1 SWZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 440 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

1.1. jednolity europejski dokument zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ:

1.1.1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity europejski dokument zamówienia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji;

1.1.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem JEDZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;

1.2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

1.3. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w części IX C SWZ ust. 1 pkt 1.2. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2.2. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

3. Podmiotowe środki dowodowe o których mowa w ust. 1 i 2 składane są w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) uprawnione do składania oświadczeń woli/wiedzy w imieniu Wykonawcy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, żąda przedmiotowych środków dowodowych:

1.1. deklaracja zgodności lub certyfikat CE;

1.2. wpis do rejestru wyrobów medycznych;

1.3. karty charakterystyki, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające opis zaoferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego, zawartymi w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SWZ).

2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą.

Warunki realizacji umowy:

określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/06/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/06/2021
Local time: 11:30
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Oświadczenia/dokumenty/przedmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą na platformie przetargowej do wyznaczonego dnia i godziny na składanie ofert:

1. formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ (forma dokumentu – oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy);

2. dowód wpłaty wadium (forma dokumentu – wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego: BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011 z adnotacją „Wadium w sprawie nr ZP-0471-2021 – zadanie nr ...”, zaś potwierdzenie dokonanej wpłaty w formie oryginału należy dołączyć do oferty):

2.1. Uwaga: w przypadku wnoszenia wadium w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach (zgodnie z zapisem w części XI SWZ) wymagane jest załączenie do oferty za pośrednictwem platformy, oryginalnego dokumentu w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta/ poręczyciela, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Za oryginał wadium nie jest uznawana elektroniczna kopia (skan) dokumentu podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osoby (osób) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszelkie pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy lub elektronicznej kopii pisemnego oryginału pełnomocnictwa uwierzytelnionej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

B. Przedmiotowe środki dowodowe.

1. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, żąda przedmiotowych środków dowodowych:

1.1. deklaracja zgodności lub certyfikat CE;

1.2. wpis do rejestru wyrobów medycznych;

1.3. karty charakterystyki, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające opis zaoferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego, zawartymi w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SWZ).

2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą.

3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/05/2021