Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Dodávky - 235185-2022

04/05/2022    S87

Česko-Olomouc: Motorová vozidla

2022/S 087-235185

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Olomoucký kraj
Národní identifikační číslo: 60609460
Poštovní adresa: Jeremenkova 1191/40a
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 77900
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Gadlenová
E-mail: s.gadlenova@olkraj.cz
Tel.: +420 585508281
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.olkraj.cz
Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001005
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001005
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001005
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://tenderarena.cz/dodavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

"Pořízení vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“ - II.

Spisové číslo: KÚOK/37233/2022/OKŘ/7923
II.1.2)Hlavní kód CPV
34100000 Motorová vozidla
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 vozidel v provedení plug-in hybrid a 15 vozidel na elektronický pohon z akumulátorů pro potřeby vybraných příspěvkových organizací Olomouckého kraje, včetně jejich dopravy do místa plnění veřejné zakázky.

Podrobná specifikace technických parametrů nakupovaných vozidel je sestavena dle požadavků příspěvkových organizací Olomouckého kraje.

Předmětem veřejné zakázky je i zaškolení obsluhy v délce 3 hodin pro každého uživatele předmětu koupě. Více viz zadávací dokumentace.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 20 247 933.90 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

vozidla kategorie B

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
34100000 Motorová vozidla
34110000 Osobní vozidla
34115200 Motorová vozidla pro přepravu méně než 10 lidí
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky, tj. místem předání a převzetí dodávek, jsou sídla vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmět veřejné zakázky je dodávka 4 ks vozidel v provedení PHEV. Více viz ZD.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 892 562.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 31/03/2023
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

projekt „Pořízení vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016524

II.2.14)Další informace

Dle nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel musí dodávaná vozidla splňovat dle Přílohy č. 1 min. emisní limit EURO a dle Přílohy č. 2 maximální spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz (pro část 1 VZ).

II.2)Popis
II.2.1)Název:

vozidla kategorie C1

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
34100000 Motorová vozidla
34136100 Lehké dodávky
34115200 Motorová vozidla pro přepravu méně než 10 lidí
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky, tj. místem předání a převzetí dodávek, jsou sídla vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmět veřejné zakázky je dodávka 1 ks maximálně 3-místného vozidla v provedení EV. Více viz ZD.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Dojezd na elektrický pohon, kombinovaný dle WLTP (km) / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 157 024.80 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 31/03/2023
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

projekt „Pořízení vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016524

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

vozidla kategorie C2

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
34100000 Motorová vozidla
34136100 Lehké dodávky
34115200 Motorová vozidla pro přepravu méně než 10 lidí
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky, tj. místem předání a převzetí dodávek, jsou sídla vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmět veřejné zakázky je dodávka 3 ks 6-7 místných vozidel v provedení EV. Více viz ZD.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Dojezd na elektrický pohon, kombinovaný dle WLTP (km) / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 471 074.40 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 31/03/2023
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

projekt „Pořízení vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016524

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

vozidla kategorie C3

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
34100000 Motorová vozidla
34136100 Lehké dodávky
34115200 Motorová vozidla pro přepravu méně než 10 lidí
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky, tj. místem předání a převzetí dodávek, jsou sídla vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmět veřejné zakázky je dodávka 11 ks 8-9 místných vozidel v provedení EV.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Dojezd na elektrický pohon, kombinovaný dle WLTP (km) / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 12 727 272.70 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 31/03/2023
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

projekt „Pořízení vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016524

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

dle § 77 odst. 1 zákona: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona: Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky - min.: předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/05/2022
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 30/05/2022
Místní čas: 09:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/04/2022