Lieferungen - 235204-2022

04/05/2022    S87

Polen-Zabrze: Laborreagenzien

2022/S 087-235204

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Nationale Identifikationsnummer: 6482301274
Postanschrift: ul.3 Maja 13-15
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
E-Mail: zampubli@szpital.zabrze.pl
Telefon: +48 323704241
Fax: +48 323704207
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital.zabrze.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa paneli alergologicznych wraz z dzierżawą sprzętu

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/12/PN/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA PANELI ALERGOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiący załącznik 1a do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Hauptort der Ausführung:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA PANELI ALERGOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiący załącznik 1a do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie będzie realizowane przez okres 36 miesięcy począwszy od 21.07.2023r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji umowy, jeżeli wystąpi konieczność jego przyspieszenia. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem o zaistnieniu takiej sytuacji. Okres obowiązywania umowy liczony w miesiącach - w tej sytuacji - nie ulegnie zmianie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym część IV SWZ. Warunki zmian postanowień zawartej umowy stanowią §10 wzoru umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu klinicznym Nr 1 im. prof. S. Szyszko ŚUM w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, budynek nr 8, I piętro, Dział Zamówień publicznych - pokój nr 103.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, tj. www.platformazakupowa.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 Pzp.: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ ;

c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania dotyczący art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 Pzp – załącznik nr 3 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 5 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 139 ust. 1 i 2 Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykonawcy zagranicznemu poświęcono pkt. 6 SWZ.

5. Ofercie wspólnej poświęcono pkt. 7 SWZ.

6. Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

a) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 i 1a do SWZ

b) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów.

c) pełnomocnictwo;

7. Dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:

a) podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z pkt. 4.3 SWZ.

8. Dokument składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 139 ust. 2 Pzp:

1) w trybie art. 139 ust. 2 Pzp oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp – załącznik nr 2 do SWZ

2) w trybie art. 1 pkt. 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5.

9. Zamawiający stosuje wytyczne art. 5k rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014).

10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków jakie można wprowadzić w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający przypomina, iż pełną informację w zakresie niniejszego postępowania można uzyskać pod adresem www.platformazakupowa.pl, w tym w dokumentach postępowania m.in. SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2022