Lieferungen - 235204-2022

04/05/2022    S87

Polska-Zabrze: Odczynniki laboratoryjne

2022/S 087-235204

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6482301274
Adres pocztowy: ul.3 Maja 13-15
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
E-mail: zampubli@szpital.zabrze.pl
Tel.: +48 323704241
Faks: +48 323704207
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.zabrze.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paneli alergologicznych wraz z dzierżawą sprzętu

Numer referencyjny: ZP/12/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA PANELI ALERGOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiący załącznik 1a do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA PANELI ALERGOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiący załącznik 1a do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie będzie realizowane przez okres 36 miesięcy począwszy od 21.07.2023r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji umowy, jeżeli wystąpi konieczność jego przyspieszenia. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem o zaistnieniu takiej sytuacji. Okres obowiązywania umowy liczony w miesiącach - w tej sytuacji - nie ulegnie zmianie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym część IV SWZ. Warunki zmian postanowień zawartej umowy stanowią §10 wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu klinicznym Nr 1 im. prof. S. Szyszko ŚUM w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, budynek nr 8, I piętro, Dział Zamówień publicznych - pokój nr 103.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, tj. www.platformazakupowa.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 Pzp.: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ ;

c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania dotyczący art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 Pzp – załącznik nr 3 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 5 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 139 ust. 1 i 2 Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykonawcy zagranicznemu poświęcono pkt. 6 SWZ.

5. Ofercie wspólnej poświęcono pkt. 7 SWZ.

6. Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

a) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 i 1a do SWZ

b) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów.

c) pełnomocnictwo;

7. Dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:

a) podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z pkt. 4.3 SWZ.

8. Dokument składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 139 ust. 2 Pzp:

1) w trybie art. 139 ust. 2 Pzp oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp – załącznik nr 2 do SWZ

2) w trybie art. 1 pkt. 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5.

9. Zamawiający stosuje wytyczne art. 5k rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014).

10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków jakie można wprowadzić w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający przypomina, iż pełną informację w zakresie niniejszego postępowania można uzyskać pod adresem www.platformazakupowa.pl, w tym w dokumentach postępowania m.in. SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022