Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 235229-2022

Submission deadline has been amended by:  269633-2022
04/05/2022    S87

Polen-Pierzchnica: Leuchten und Beleuchtungszubehör

2022/S 087-235229

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Pierzchnica
Postanschrift: ul. Urzędnicza 6
Ort: Pierzchnica
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-015 Pierzchnica
Land: Polen
E-Mail: urzad@pierzchnica.pl
Telefon: +48 3705600
Fax: +48 3538107
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pierzchnica.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.pierzchnica.bip.jur.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica

Referenznummer der Bekanntmachung: RI.271.7.2022.MP1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31520000 Leuchten und Beleuchtungszubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311100 Installation von elektrischen Kabeln
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
71355200 Amtliche Landvermessung
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Hauptort der Ausführung:

Gmina Pierzchnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Do zakresu dostawy i instalacji związanej z modernizacją systemu oświetlenia drogowego należy:

a) wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji i rozbudowy oświetlenia drogowego wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym i PGE Dystrybucja S.A. obejmującej:

a. wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o OPZ, przepisy i obowiązujące polskie i europejskie normy, zasady wiedzy technicznej oraz poprzedzenie go konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiającym i PGE Dystrybucja S.A.

b. uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów jeżeli odrębne przepisy obowiązek taki będą nakładać,

c. uzyskanie wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń na realizację projektu jeżeli odrębne przepisy obowiązek taki będą nakładać,

b) Wymiana obecnie istniejących opraw oświetleniowych. Wymiana obejmuje demontaż istniejących opraw oświetleniowych w ilości 947 sztuk (w tym 45 sztuk opraw na linii kablowej) wraz z wysięgnikami i osprzętem oraz montaż w ich miejsce i miejsca dodatkowo wyznaczone przez Zamawiającego, dostarczonych nowych opraw energooszczędnych LED w ilości 1 009 sztuk wraz z nowymi wysięgnikami, nowymi przewodami zasilającymi, nowymi zabezpieczeniami, nowymi zaciskami prądowymi

c) Demontaż istniejącego w szafie stacji transformatorowej układu sterowania oświetleniem i montaż nowego układu sterownia oświetleniem poza stacją transformatorową wraz z przeniesieniem układu pomiarowego i montażem układu kompensacji energii biernej w sumie 49 sztuk

d) Montaż układów kompensacji energii biernej wraz z wymianą zegarów astronomicznych i weryfikacją i wymianą zabezpieczeń obwodowych w istniejących złączach oświetleniowych w sumie 20 sztuk

e) Wyodrębnienie obwodów oświetlenia drogowego sieci napowietrznej o długości około 64 km w stosunku do przewodów linii rozdzielczych; wyodrębnienie obwodów wykonać przewodami izolowanymi AsXSn 2x25mm2/2x35 mm2

f) Przeprowadzenie badań, prób i pomiarów

g) Dostawa i uruchomienie Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem

h) Dostawa i wymiana ograniczników przepięć na linii napowietrznych w ilości około 220 sztuk

i) Dostawa i montaż latarni zasilanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) solarno-wiatrowej w ilości 5 sztuk

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Aspekty społeczne / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywaniem robót budowlanych) na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

1) wykonanych dostaw zawartych w JEDZ:

wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

a) jedną dostawę polegającą na modernizacji systemu oświetlenia ulicznego lub drogowego albo jedną robotę budowlaną, w której zakresie mieściła się modernizacja lub przebudowa lub budowa systemu oświetlenia ulicznego lub drogowego, obejmująca min. 250 punktów oświetleniowych, o wartości min. 390 000 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto. (wymagane min. 250 punktów oświetleniowych odnosić się powinno do jednej wykonanej modernizacji, przebudowy, budowy w ramach jednej Gminy, miejscowości lub innego terenu o spójnej zabudowie, np.; osiedla. Zamawiający nie uzna, że warunek w zakresie wymaganej ilości punktów oświetleniowych został spełniony, jeżeli Wykonawca osiągnie go w ramach zsumowania ilości opraw zamontowanych na terenach ze sobą niepowiązanych, np. w dwóch różnych gminach, etc.).

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.

2) dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego zawartego w JEDZ:

wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

a) Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

b) Kierownik robót, który posiada uprawnienia (lub równoważne dokumenty, wystawione na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych oraz posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat w kierowaniu wykonaniem modernizacji (przy robotach budowlanych kierownik robót), oświetlenia ulicznego lub drogowego polegającej na zrealizowaniu od początku do końca jednej dostawy z instalacją lub roboty budowlanej w zakresie której była wykonana modernizacja, budowa, przebudowa systemu oświetlenia ulicznego lub drogowego, w ramach każdej zainstalowano min. 250 punktów oświetleniowych, (w wykazie należy wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia modernizacji, nazwę zadania modernizowanego oraz ilość zainstalowanych punktów oświetleniowych).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z zapisami SWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Gmina Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica. Otwarcie ofert jest niejawne

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Uwaga: postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej z powoduje jej odrzucenie.

Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

3. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie (JEDZ) wraz z ofertą a przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego w terminie do 10 dni składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:

1) dowodowy określające, czy dostawy wykazane w JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

3) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie opisanym w rozdziale VI ust. 4 pkt 1 SWZ;

4) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie opisanym rozdziale VI ust. 4 pkt 2 SWZ;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 3 SWZ;

6) zaświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 4 SWZ;

7) jeżeli z oświadczenia JEDZ Zamawiający uzyska potwierdzenie informacji wymaganych oświadczeniami lub wykazami, może odstąpić od wezwania do złożenia podmiotowego środka dowodowego, oświadczenia lub wykazu (art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

8) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 5 SWZ

6. Przedmiotowe środki dowodowe:

1) 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) załącznik nr 1a Tabela do obliczeń fotometrycznych,

b) obliczenia fotometryczne,

c) deklaracje CE, RoHSE oraz certyfikat ENEC oferowanych opraw oświetleniowych,

d) kart katalogowych zastosowanych opraw oświetleniowych,

e) licencji/certyfikatu ENEC+ oferowanych opraw oświetleniowych

7. Wadium w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2022