Supplies - 235250-2022

Submission deadline has been amended by:  298558-2022
04/05/2022    S87

Poland-Warsaw: Flight jackets

2022/S 087-235250

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Postal address: ul. Księżycowa 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-934
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Mizerska
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Telephone: +48 222299931
Fax: +48 222299933
Internet address(es):
Main address: https://www.lpr.com.pl/pl/strona-glowna/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup wraz z dostawą kurtek-ocieplaczy dla członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

Reference number: ZP/3/IV/2022
II.1.2)Main CPV code
18132100 Flight jackets
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kurtki - ocieplaczy dla członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia

17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. poz. 2487) oraz w Zarządzeniu nr 39/2017 Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 20 czerwca 2017 r.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kurtki - ocieplaczy dla członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. poz. 2487) oraz w Zarządzeniu nr 39/2017 Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 20 czerwca 2017 r.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość wykonania / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną) dostawę* polegającą na dostawie kurtek, o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 PLN brutto.

* - przez dostawę należy rozumieć zrealizowaną umowę. W przypadku umów niezakończonych, wartość dostaw do dnia składania ofert musi opiewać na kwotę wymaganą przez Zamawiającego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający wymaga złożenia podmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie spełniania warunku w postaci: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy (PPU) stanowią załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie określonym w paragrafie 10 PPU.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/06/2022
Local time: 12:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/06/2022
Local time: 13:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości równych lub przekraczających progi unijne. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513-568 uPzp.

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie do Prezesa Izby wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

5. Szczegółowy tryb postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, szczegółowy sposób wnoszenia odwołania i innych pism w postępowaniu odwoławczym, tryb postępowania z wniesionym odwołaniem oraz sposób przygotowania rozpraw zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453).

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 uPzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/04/2022