Supplies - 2354-2021

05/01/2021    S2

Magyarország-Budapest: Ruházat, lábbeli, bőröndök és utazótáskák és kiegészítők

2021/S 002-002354

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ódry Tímea
E-mail: odry.timea.edit@mav-szk.hu
Telefon: +36 304138420
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001357862020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001357862020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Gazdasági társaság [Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti szervezet]
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Rendészeti feladatokat ellátó személyzet ruházata

Hivatkozási szám: EKR001357862020
II.1.2)Fő CPV-kód
18000000 Ruházat, lábbeli, bőröndök és utazótáskák és kiegészítők
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Rendészeti feladatokat ellátó személyzet ruházatának beszerzése adásvételi keretszerződés keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 41 496 515.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18210000 Kabát
18234000 Nadrág
18235100 Pulóver
18425000 Derékszíj, öv
18443340 Sapka
35113440 Fényvisszaverő mellény
18331000 Rövid ujjú trikó
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Központi regionális raktárak: Budapest, Szolnok, Szeged, Debrecen, Dombóvár, Szombathely. A teljesítési helyek pontos címadatait a KD-ok tartalmazzák.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés keretösszege nettó 41 496 515,- Ft, melyből Ajánlatkérő nettó 31 920 396,- Ft erejéig vállal lehívási kötelezettséget (alapösszeg), az opcionális rész értéke pedig nettó 9 576 119,- Ft.

Az értékelés alapjául szolgáló - a lehívási kötelezettséggel terhelt alapösszegre vonatkozóan - kalkulált, hozzávetőleges mennységek (db):

Szereléköv 18

Jól láthatósági mellény, fegyveres 58

Kötött pulóver 290

Nyári sapka, baseball 112

Téli sapka, kötött 112

Gyakorló póló, rövid ujjú, gallérral 1 126

Gyakorló nadrág 1 088

Gyakorló zubbony 432

Gyakorló dzseki 326

Összesen: 3 562

Az értékelés alapjául szolgáló - az opciós összegre vonatkozóan - kalkulált, hozzávetőleges mennyiségek (db):

Szereléköv 5

Jól láthatósági mellény, fegyveres 17

Kötött pulóver 87

Nyári sapka, baseball 34

Téli sapka, kötött 34

Gyakorló póló, rövid ujjú, gallérral 338

Gyakorló nadrág 326

Gyakorló zubbony 130

Gyakorló dzseki 98

Összesen: 1 069

A fenti mennyiségi adatok az AT árképzéséhez nyújtandó segítségként kerültek meghatározásra, azok kizárólag az értékelés alapját képezik, mely mennyiségekre AK lehívási kötelezettséget nem vállal.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Foglalkoztatott fogvatartottak száma / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 41 496 515.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A Szerződés mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba és hatálybalépésétől számított 24 hónapig, vagy – amennyiben az hamarabb bekövetkezik – a Szerződésben rögzített Keretösszeg kimerüléséig, azaz a kimerülését eredményező (utolsó) Megrendelésben foglalt kötelezettségek Felek általi maradéktalan teljesítéséig hatályos.

Amennyiben a Keretösszeg a 24. hónapig nem merül ki, és AK a Szerződést a hatálybalépést követő 24. hónapig minimum 30 napos felmondási idővel nem mondja fel, a Szerződés időtartama a szerződéskötéstől számított 36 hónapig, vagy amennyiben az hamarabb bekövetkezik, a Keretösszeg kimerüléséig meghosszabbodik. Fenti felmondásra AK csak abban az esetben jogosult, amennyiben a felmondás időpontjában lehívási kötelezettségének a Keretösszeg lehívási kötelezettséggel terhelt értékét, azaz az Alapösszeget elérő Megrendelések leadásával eleget tett.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opcionális rész értéke: nettó 9 576 119,- Ft. Az AK a keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem terhelt opciós összeg vonatkozásában - a nyertes AT-vel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt - kimerítési kötelezettséget nem vállal. Az opciós összeg lehívására a Szerződésben foglalt, Megrendelésekre vonatkozó általános szabályok szerint van lehetőség. Az első olyan Megrendelés, mellyel az alapösszeg meghaladásra kerül az opció lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt, hogy AK a teljes opciós érték lehívására köteles. A nyertes AT a lehívási kötelezettségen felüli összeg lehívásának részbeni, vagy teljes elmaradása esetén semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az AK-vel szemben.

Az értékelés alapjául szolgáló - az opciós összegre vonatkozóan - kalkulált, hozzávetőleges mennyiség (db): 1 069

Szereléköv 5

Jól láthatósági mellény, fegyveres 17

Kötött pulóver 87

Nyári sapka, baseball 34

Téli sapka, kötött 34

Gyakorló póló, rövid ujjú, gallérral 338

Gyakorló nadrág 326

Gyakorló zubbony 130

Gyakorló dzseki 98

Összesen: 1 069

A fenti mennyiségi adatok az AT árképzéséhez nyújtandó segítségként kerültek meghatározásra, azok kizárólag az értékelés alapját képezik, mely mennyiségekre AK lehívási kötelezettséget nem vállal.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet AT, vagy alvállalkozó (a továbbiakban: ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll,

— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, ALV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód:

AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Az EEKD az EKR rendszerben elektronikus űrlap formájában elérhető.

AK az előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan felhívja AT-k figyelmét, hogy az eljárásban kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlat részeként adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/Kr. 4. §-nak megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő ALV vagy más szervezet vonatkozásában:

A 321/Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis AT csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 41/A. § (5) bek. szerint az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Azon ALV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:

A 321/Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső ALV-t.

Utólagos igazolási mód:

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) és (11)-(11a) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

— a Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/Kr. 8. §-a szerint kell benyújtania,

— a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/Kr. 10. §-a szerint kell benyújtania.

A nem Magyarországon letelepedett AT-nek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) - g) pontok és k) pont ka) alpont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. Jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezzel összhangban kell - magyar fordításban - azon igazolásokat benyújtani, melyekből megállapítható, hogy AT nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja, a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott 90 napos időtartamot pedig az ajánlat benyújtásának napjához viszonyítottan vizsgálja.

AK felhívja a figyelmet a 321/Kr. 1-7. és 12-16. §-ra, a Kbt. 64. §-ra (öntisztázás).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. AK a formanyomtatvány IV. részében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. AT-nek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

Utólagos igazolási mód:

Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4)-(6) és (11)-(11a) bekezdéseire is figyelemmel.

P1)

A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlati felhívás feladását megelőző, utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolók részét képező eredménykimutatások csatolása, amennyiben azok a céginformációs szolgálat honlapján nem ismerhetőek meg. Ha az AK által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók beküldése nem szükséges.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bek. szerinti esetben - tehát amennyiben AT a működésének kezdete miatt nem rendelkezik beszámolóval az AK által előírt teljes időszakban, úgy - a közbeszerzés tárgyából (bőröv, jól láthatósági mellény, pulóver, baseball sapka, kötött sapka, póló, nadrág, zubbony, dzseki bármelyikének gyártásából és szállításából) származó árbevételről szóló nyilatkozat csatolása szükséges cégszerűen aláírva, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

AK felhívja a figyelmet a 321/Kr. 19. § (3) bekezdésére.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., valamint a 321/Kr. 3. § (3) és (5) bek. megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmas az AT, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően (számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval) lezárt utolsó 3 üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye egyik lezárt üzleti évben sem negatív.

Amennyiben AT a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy abban az esetben minősül gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak, amennyiben működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (bőröv, jól láthatósági mellény, pulóver, baseball sapka, kötött sapka, póló, nadrág, zubbony, dzseki bármelyikének - tetszőleges összetételben (tehát akár egyetlen fajta, akár több fajtájú terméket együttesen tartalmazza) történő - gyártásából és szállításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 5 millió Ft-ot.

AK felhívja a figyelmet a 321/Kr. 19. § (3) bekezdésére.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód:

AT ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. AK a formanyomtatvány IV. részében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. AT-nek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

Utólagos igazolási mód:

Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek a 321/Kr. 21-21/A-22. §-ainak megfelelően az alábbiak - és a KD-ban rögzítettek - szerint kell igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelést Kbt. 69. § (4)-(6) és (11)-(11a) bekezdéseire is figyelemmel.

M1)

A 321/Kr. 21. § (1) bek. a) pontja, valamint a 321/Kr. 22.§ (2) alapján AT-nek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (bőröv, jól láthatósági mellény, pulóver, baseball sapka, kötött sapka, póló, nadrág, zubbony, dzseki) bármelyikének gyártása és szállítása vonatkozásában.

M2)

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja szerint AT-nek, csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt ruhaipari szakember(ek) vonatkozásában a ruhaipari végzettséget igazoló dokumentumo(ka)t, valamint a szakmai önéletrajzo(ka)t olyan részletességgel, amiből egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot illetően.

M3)

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján AT-nek csatolnia kell az ajánlatban szereplő áruk mintapéldányait (melyek a sorozatgyártást reprezentálják) és a gyakorló nadrág, gyakorló zubbony és gyakorló dzseki konfekcionálásához felhasznált alapanyag vágatmintáit (a mintapéldánnyal egyezően).

A sorozatgyártást reprezentáló mintadarabok esetén valamennyi termékből 1-1 db-ot kell benyújtani a következők szerint:

— Szereléköv 120 cm méretben

— Jól láthatósági mellény, fegyveres „XL” méretben

— Kötött pulóver „XL” méretben

— Nyári sapka, baseball, felnőtt méretben

— Téli sapka, kötött, felnőtt méretben

— Gyakorló póló, rövid ujjú, gallérral „XL” méretben

— Gyakorló nadrág 176 / 52 méretben

— Gyakorló zubbony 176 / 52 méretben

— Gyakorló dzseki 176 / 52 méretben.

A gyakorló nadrág, a gyakorló zubbony és a gyakorló dzseki esetében az alapanyagvágat mintából 0,5 m-t kell benyújtani az alapanyag teljes szélességében. (A többi termék esetében alapanyag vágatmintát nem kell benyújtani.)

A mintapéldányoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy AK megállapíthassa, hogy a benyújtott áruk megfelelnek-e az AK által a KD-okban megadott műszaki, szakmai és egyéb követelményeknek. A benyújtott mintapéldánynak minden szempontból (100 %-ban) meg kell egyeznie a szerződés teljesítése során szállítandó termékekkel, továbbá azoknak a fent (illetve a közbeszerzési dokumentumokban is) meghatározott méretűeknek kell lenniük. Az alapanyag vágatmintának meg kell egyeznie a benyújtott mintapéldányok anyagával.

M4)

A 321/Kr. 21. § (1) bek. c) pontja szerint AT-nek, csatolnia kell az ajánlattételi határidő lejárta napján érvényes tanúsítvány másolati példányát a minőségirányítási rendszerének MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsításáról vagy a 321/Kr. 24.§ (3) bekezdése szerinti, azzal egyenértékű, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések bemutatását.

M5)

A 321/Kr. 21. § (1) bek. i) pontja alapján AT-nek csatolnia kell - a bőröv és a jól láthatósági mellény kivételével - az ajánlatában szereplő áruk alapanyagának Öko-Tex Standard 100-nak való megfelelőséget igazoló tanúsítványát.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bek., valamint a 321/Kr. 3. § (3) és (5) bek. megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

A karakterkorlátozások miatt részletek a KD-okban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmas AT, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (bőröv, jól láthatósági mellény, pulóver, baseball sapka, kötött sapka, póló, nadrág, zubbony, dzseki) bármelyikének gyártásából és szállításából szerződésszerűen teljesített egy vagy több db olyan referenciával, mely(ek)nek ellenszolgáltatása(i) eléri(k) mindösszesen a nettó 5 millió Ft-ot.

A termékek összetétele a benyújtott referenciá(k)ban - a közbeszerzés tárgya szerint - bármilyen lehet, a meghatározott minimumkövetelményekben megjelölt termékből az AT-nek tetszőleges összetételben (tehát akár egyetlen fajta, akár több fajtájú terméket együttesen tartalmazva) kell rendelkezni gyártással és szállítással.

A 321/2015. Korm rendelet 22.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél (megnevezése, címe (székhelye/lakcíme)), a szállítás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés), valamint az ellenszolgáltatás összege, kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefon és/vagy e-mail elérhetőség megadása), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja értelmében.

M2)

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az AT, ha bevonásra kerül a teljesítésbe a részéről legalább 1 fő felsőfokú ruhaipari vagy ruhaipari technikusi végzettségű ruhaipari szakember, aki legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M3)

Alkalmas AT, ha maradéktalanul benyújtja a 321/Kr. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján az ajánlatban szereplő áruk mintapéldányait (melyek a sorozatgyártást reprezentálják) és ha a gyakorló nadrág, a gyakorló zubbony és a gyakorló dzseki esetében maradéktalanul benyújtja a mintadarabok konfekcionálásához felhasznált alapanyagvágat mintáit (a mintapéldánnyal egyezően) és valamennyi benyújtott minta megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, műszaki paramétereknek.

M4)

Alkalmas AT, ha rendelkezik felsőruházat és/vagy egyen- formaruha és/vagy munkaruha és/vagy kötöttáru gyártására és/vagy kereskedelmére vonatkozó, az ajánlattételi határidő lejárta napján érvényes - MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti - tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések meglétét igazoló dokumentummal.

M5)

Alkalmas AT, ha benyújtja a 321/Kr. 21. § (1) bek. i) pontja alapján - a bőröv és a jól láthatósági mellény kivételével - az ajánlatban szereplő áruk alapanyagának Öko-Tex Standard 100-nak való megfelelőséget igazoló tanúsítványát.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AT az AK által igazolt teljesítések után jogosult számlát kiállítani. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdései alapján, összhangban a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel a számla AK általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a megfelelő tartalommal kiállított és mellékletekkel együtt benyújtott számla ellenében. AK a kifizetéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint teljesíti. AK előleget, fizetési biztosítékot nem ad. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései irányadóak.

A hirdetmény karakterkorlátozásai miatt a pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a KD tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/03/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 06/04/2021
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/03/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az e-Kr. 15-16. §-ai és a Kbt. 68. § tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Jelen közbeszerzési eljárás az EKR-en keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így a Kbt. vonatkozó pontjai és az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését- az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően- kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/ekr-tamogatas/

Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A §., a 65. § (12) bek., a 69. § (11a) bek. valamint az e-Kr. 11.§ és 12.§ (1). bek. tartalmazzák.

2. AK a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

3. AT-nek ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölnie:

— közbeszerzésnek azt a részét (részeit), melynek teljesítéséhez AT ALV-t kíván igénybe venni,

— az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.

4. A nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok HUF-ra történő átszámítására AK az ajánlati felhívás feladásának napján (ajánlati felhívás VI.5. pont) érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott hivatalos árfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanezen időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.

5. AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi beszerzendő termék esetén bemutató mintadarabot bocsát AT-k rendelkezésére, mely mintadarabok megtekintése a megfelelő ajánlattétel érdekében kötelező! A bemutató mintadarabok az alábbi címen, előzetes egyeztetést követően munkanapokon, 9.00-16.00 óra között tekinthetők meg: MÁV Szolgáltató Központ Zrt., 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54–60., 305-ös iroda.

6. AK az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően teljes körűen biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése nyomán tájékoztatja AT-ket, hogy amennyiben a hiánypótlással az AK az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben AK nem korlátozza és nem zárja ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást.

7. AK a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt eltérően / szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített AT-knek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.

8. Az AT-nek az alkalmasság igazolására AK felhívására – térítésmentesen – termékenként 1-1 db, a sorozatgyártást reprezentáló mintadarabokat, illetve a gyakorló nadrág, a gyakorló zubbony és a gyakorló dzseki esetében alapanyag vágatmintákat kell az AK-nek dokumentáltan átadnia az I. 1. pont szerinti címen. Az ajánlat tárgyát képező mintadarabokat az összehasonlíthatóság érdekében a jelen felhívás III.1.3. pont M/3. alpontjában megadott méretekben kérjük elkészíteni és beadni.

9. AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 és 10. Az "Ajánlati összár (nettó Ft)" részszempont tekintetében a fordított arányosítás, a „Fogvatartottak foglalkoztatásának száma” részszempont tekintetében az abszolút értékelés módszere alapján történik az ajánlatok értékelése. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza. Azonos összpontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat minősül kedvezőbbnek.

10. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat és benyújtandó nyilatkozatok listáját teljes körűen a KD-okban adja meg.

11. KD-okban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. Korm. rendelet, a 424/2017. Korm. rendelet, valamint a Ptk. előírásai irányadóak.

12. FAKSZ: Gelléri Csaba (00543)

13. AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

14. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

15. AK a szerződés teljesítése érdekében a nyertes AT(k)-től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását egyik részajánlat vonatkozásában sem.

16. Részajánlattételi lehetőség kizárásának indokai:

— az eljárás tárgyát képező termékek funkcionális szempontból egyetlen egységet képeznek, és ily módon a részajánlatokra történő szétbontás funkcionális szempontból ésszerűtlen lenne,

— az eljárás tárgyát képező termékek az ajánlatkérő gazdasági szempontjából tekintve is egyetlen egységet képeznek, hiszen a részajánlatokra történő szétbontás esetében az ajánlatkérő nem tudná realizálni a nagy megrendelő előnyös pozíciójából fakadó gazdasági előnyöket,

— az eljárás tárgyát képező termékeket ugyanis a nyertes ajánlattevőnek a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. részére különböző raktárakba szükséges kiszállítania. Az eljárás tárgyának részekre bontása az ajánlatkérő számára – az eltérő szállító(k) miatt magasabb/pótlólagos logisztikai költséget, s így – kedvezőtlenebb ajánlati árszintet eredményezne.

17. A fogvatartottak foglalkoztatásával kapcsolatosan a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szervezeti információi elérhetőek az alábbi webcímen: https://bv.gov.hu/hu/reszletes_elerhetosegek

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

II.2.7) pont folytatása:

Az Opciós összeg lehívására a Szerződés hatálya alatt, a Szerződésben foglalt, Megrendelésekre vonatkozó általános szabályok szerint van lehetőség, arra vonatkozóan a Felek – az Alapösszeg felhasználásától – eltérő szabályokat a Felek nem rögzítenek. Az első olyan Megrendelés, mellyel az Alapösszeg meghaladásra kerül az opció lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt, hogy AK a teljes Opciós összeg lehívására köteles.

Nyertes AT a Szerződés hatálya alatt leadott Megrendeléseket teljesíteni köteles.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/12/2020