Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 235412-2022

04/05/2022    S87

Polska-Świnoujście: System sterowania i kontroli

2022/S 087-235412

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Świnoujście
Krajowy numer identyfikacyjny: 8551571375
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1/5
Miejscowość: Świnoujście
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 72-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Bimkiewicz
E-mail: bzp@um.swinoujscie.pl
Tel.: +48 913212425
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu

Numer referencyjny: BZP.271.1.17.2022
II.1.2)Główny kod CPV
42961000 System sterowania i kontroli
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w Świnoujściu, zwanego również jako System ITS. Zamówienie realizowane jest poprzez formułę „zaprojektuj i wybuduj”, zatem składa się z dwóch podstawowych etapów: etapu projektowania i etapu realizacyjnego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31350000 Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania
32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
34970000 Urządzenia monitorowania ruchu
45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45316200 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
72320000 Usługi bazy danych
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Świnoujście

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w Świnoujściu, zwanego również jako System ITS. Zamówienie realizowane jest poprzez formułę „zaprojektuj i wybuduj”, zatem składa się z dwóch podstawowych etapów: etapu projektowania i etapu realizacyjnego. Początkowy etap projektowania uwzględnić ma w pełni, proponowaną przez Wykonawcę technologię,

w zakresie systemu ITS. W etapie realizacyjnym Wykonawca wykona wszelkie niezbędne dostawy i montaże urządzeń, wykona niezbędne instalacje i uruchomi system do wymaganej funkcjonalności. Zamówienie obejmuje również, wsparcie techniczne w okresie wdrożenia oraz asystę techniczną po okresie wdrożenia, a także przeszkolenie kadry Zamawiającego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje i doświadczenie personelu / Waga: 34
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 6
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga zamówienia w terminie zaoferowanym przez wybranego Wykonawcę w ofercie. Termin wykonania zamówienia jest jednym z pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Termin wykonania zamówienia będzie liczony od dnia udzielenie zamówienia, tj. podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega, że termin wykonania zamówienia zaoferowany ofertą nie może być dłuższy niż 12 miesięcy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w pozostałych sekcjach, Zamawiający określa w niniejszej części wymagania w zakresie wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).

4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny zostać złożone w formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego

i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji bankowej powinien wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

5. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do wystawcy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął średni roczny obrót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia.

Z uwagi na brak miejsca Zamawiający w tej sekcji przekazuję informację o minimalnych wymaganiach technicznych umożliwiających korzystanie z Platformy zakupowej.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w pozostałych sekcjach, Zamawiający określa w niniejszej części wymagania w zakresie podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia nw. dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 7,8 i 10 ustawy Pzp;

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

6) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 7 do SWZ),

7) oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

8) wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

9) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dotyczący doświadczenia wykonawców:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej co najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie oraz uruchomienie do działania w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) lub Systemu Sterowania Ruchem (SSR) Drogowym, który obejmował łącznie co najmniej następujące podsystemy i funkcjonalności:

System Sterowania Ruchem (SSR) z funkcją optymalizacji parametrów sterowania drogową sygnalizacją świetlną zarówno dla poszczególnych skrzyżowań, ciągów komunikacyjnych, obszarach miejskich definiowanych do tego celu oraz z funkcją przydzielania i realizacji priorytetu dla wybranych uczestników ruchu, np. pojazdów komunikacji zbiorowej. W ramach SSR, który jednocześnie realizował nadzór, zarządzanie i optymalizację obszarem wdrożenia danej inwestycji (wyznaczonego obszaru i/lub koordynowanych ciągów komunikacyjnych) dla minimum 10 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną i uruchomioną funkcją priorytetu dla co najmniej 20 wyznaczonych pojazdów komunikacji zbiorowej (np. autobusy lub trolejbusy lub tramwaje);

System informacji dla Kierowców oparty o wykorzystanie elektronicznych tablic o zmiennej treści, znaków typu VMS z podłączonymi przynajmniej dwiema tego rodzaju urządzeniami (elektronicznymi tablicami lub znakami typu VMS) oraz jednocześnie posiadający dedykowany do celów informacji

o aktualnych warunkach ruchu Portal Internetowy typu WWW;

Zawierający przynajmniej jeden element technologii ITS, jedną punktowo zlokalizowaną w ramach pasa ruchu drogowego stację pomiarową i w pełni uruchomioną do działania w oparciu o dedykowane do tego celu rozwiązanie aplikacyjne

i współpracujące w SZR/SSR lub stanowiący izolowany moduł systemowy zrealizowany w ramach oddzielnego zamówienia publicznego w zakresie monitorowania bieżącej sytuacji środowiskowej, np. Emisji z silników spalinowych w ruchu drogowym, charakteryzującej przynajmniej jeden wskaźnik emisji typu: CO, CO2, HCM, PMx, NOx lub inny.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się ww. zadaniami zrealizowanymi na podstawie jednej umowy, zlecenia, zamówienia reżimie dostawy, usługi bądź robót budowlanych.

Przy wykazywaniu zadań wykonywanych w ramach konsorcjum Zamawiający zastrzega sobie prawo badania faktycznego udziału poszczególnych członków konsorcjum w realizacji prac.

Dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować niżej wskazanymi osobami:

a) Kierownika projektu (min. 1 osoba), który:

- posiada wykształcenie wyższe,

- pełnił funkcje kierownicze typu: Kierownika Projektu, z-cy Kierownika Projektu w co najmniej jednym zakończonym projekcie (zamówieniu publicznym), które obejmowało zakresem realizację prac w trybie zaprojektuj i wybuduj dotyczące wdrożenia Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) / Systemu Sterowania Ruchem (SSR) Drogowym zawierającego przynajmniej następujące elementy technologii ITS łącznie:

- system sterowania ruchem przy wykorzystaniu drogowej sygnalizacji świetlnej, realizujący jednocześnie funkcje optymalizacji ciągów komunikacyjnych, w wyznaczonym obszarze oraz funkcje priorytetów dla pojazdów komunikacji zbiorowej (np. autobusy lub trolejbusy lub tramwaje);

-system informacji dla kierowców wykorzystujący elektroniczne tablice o zmiennej treści, znaki typu VMS oraz informacyjny serwis dedykowany dla uczestników ruchu - Portal WWW lub aplikacje mobilne.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

b) Projektant/eksperta ds. rozwoju technologii ITS (min. 1 osoba) który:

-posiada wykształcenie wyższe techniczne;

-posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte przy bezpośrednim udziale w zamówieniach publicznych obejmujących etapy projektowania lub wdrażania, implementacji złożonych rozwiązań technologii ITS o architekturze systemowej, składającej się przynajmniej z następujących elementów zrealizowanych łącznie:

-system sterowania ruchem przy wykorzystaniu drogowej sygnalizacji świetlnej, realizujący jednocześnie funkcje optymalizacji ciągów komunikacyjnych, w wyznaczonym obszarze oraz funkcje priorytetów dla pojazdów komunikacji zbiorowej (np. autobusy lub trolejbusy lub tramwaje);

-system informacji dla kierowców wykorzystujący elektroniczne tablice o zmiennej treści, znaki typu VMS oraz informacyjny serwis dedykowany dla uczestników ruchu - Portal WWW lub aplikacje mobilne;

-systemu łączności przewodowej i/lub bezprzewodowej;

-zróżnicowanych systemów sensorycznych w tym optycznych, indukcyjnych;

c) Projektant/eksperta ds. inżynierii ruchu drogowego (min. 1 osoba), który:

-posiada wykształcenie wyższe techniczne;

-posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte przy bezpośrednim udziale w procesie projektowania i wdrażania drogowych sygnalizacji świetlnych w zakresie skrzyżowań, koordynacji liniowej ciągów drogowych dla rozwiązań technologii ITS wdrażanych w ramach systemu sterowania ruchem drogowym;

Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia – dana osoba może pełnić maksymalnie dwie funkcje.

Uwaga 2: Przez „x- letnie doświadczenie” rozumieć należy okres faktycznie pełnionej funkcji tj. okres, w którym osoba brała udział w realizacji zadań w zakresach wynikających z warunków.

Uwaga 3: Wszelka komunikacja pomiędzy zamawiającym, osobami skierowanymi do realizacji zamówienia oraz wykonawcą w trakcie realizacji umowy będzie prowadzona w języku polskim. Jeżeli w toku realizacji umowy po stronie wykonawcy będą uczestniczyć osoby nieposługujące się językiem polskim w stopniu komunikatywnym, a zaistnieją okoliczności wymagające bezpośredniej komunikacji pomiędzy tymi osobami, a przedstawicielami zamawiającego, wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia umownego, w zależności od formy komunikacji, tłumaczenie ustne lub pisemne na poziomie umożliwiającym efektywną i skuteczną realizacje umowy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Katalog tych zmian zawarto w paragrafie 16 załącznika 6 do SWZ "Wzór umowy".

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu p.111

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą upoważnioną do otwarcia jest osoba wystawiająca postępowanie na Platformie Zakupowej lub osoba przez nią upoważniona

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w oparciu o art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 10Pzp.

3. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć, w formie JEDZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotowe środki dowodowe składa w sposób wskazany w pkt VIII ppkt 3 i 4.

5. Informacje wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 oraz informacje o ograniczeniach wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawarto w pkt. 21 SWZ.

6. Oferta powinna zawierać:

6.1. wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SWZ;

6.2. wypełniony Załącznik do Formularza Oferty – Wykaz wycenionych elementów– załącznik nr 6.2. do SWZ;

6.3. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) – załącznik nr 2 do SWZ; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;

6.4. zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ);

6.5. dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia), wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia;

6.6. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;

6.7. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące robót/usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (załącznik nr 8 do SWZ).

7. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp, tj. zamówień polegających na zamówieniu dostaw dodatkowych, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.

8. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin Platformy (dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla wykonawców (dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1;

3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1-3 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia,

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność

z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022