Supplies - 235429-2022

04/05/2022    S87

България-Варна: Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

2022/S 087-235429

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ"
Национален регистрационен номер: 000083633
Пощенски адрес: ул. МАРИН ДРИНОВ №.55
Град: гр.Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9002
Държава: България
Лице за контакт: Светлана Любчева Стойчева
Електронна поща: svetlana.stoycheva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52677091
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mu-varna.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18416
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/206996
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/206996
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на медицински консумативи и дезинфектанти (биоциди) за нуждите на Медицински университет – Варна по 2 обособени позиции

Референтен номер: 2022-026
II.1.2)Основен CPV код
33000000 Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на доставка на медицински консумативи и дезинфектанти (биоциди) за нуждите на МУ-Варна, наричани в документацията „стоки“, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Прогнозното количество на обществената поръчка е:

ОП №1 Медицински консумативи за еднократна употреба, общо количество – 4250 единици (опаковка, кутия, брой), съгласно приложена техническа спецификация (Приложение №1.1);

 ОП №2 Дезинфектанти (биоциди), общо количество – 2089 опаковки, съгласно приложена техническа спецификация  (Приложение №1.2).

Поръчката включва доставка на стоки, предварително заявени от Възложителя, конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.

Предлаганите стоки трябва да бъдат с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение №1).

Срок за изпълнение на поръчката - 12 (дванадесет) месеца.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Медицински консумативи за еднократна употреба

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33141000 Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

гр. Варна, ул. Марин Дринов №55

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на медицински консумативи за еднократна употреба, общо количество – 4250 единици (опаковка, кутия, брой), съгласно приложена техническа спецификация за обособената позиция (Приложение №1.1).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 65 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дезинфектанти (биоциди)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33631600 Антисептични средства и дезинфектанти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

гр. Варна, ул. Марин Дринов №55

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на дезинфектанти (биоциди), общо количество – 2089 опаковки, съгласно приложена техническа спецификация за обособената позиция (Приложение №1.2).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

Критерият за подбор е относим при участие за обособена позиция №1.

Минимално изискване: Участникът следва да притежава валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия, освен в случаите по чл. 77, ал.2 от ЗМИ, в които участникът е производител, установен на територията на Република България и може да извършва търговски сделки с произведените от него изделия. При участие на чуждестранни лица ще се приеме и еквивалентен документ, издаден от признат орган в страната, в която участникът е установен.

Разрешението следва да съответства на стоките, включени в Техническата спецификация.

За декларирането на съответствието с критерия за подбор, Участникът следва да посочи необходимата информация в част IV: „Критерии за подбор" , раздел А “Годност” от ЕЕДОП.

Документи за доказване на съответствие с критериите за подбор, съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП – заверено от участника копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия (или еквивалент), а в случаите на чл. 77, ал. 2 от Закона за медицинските изделия - декларация свободен текст, че е производител на предлаганите медицински изделия, както и документ, удостоверяващ, че може да извършва търговски сделки с произведените от него изделия.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на критерия.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Критериите за подбор са относими при участие за всички обособени позиции.

1. Участниците следва да разполагат с опит за изпълнение на поръчката.

Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата,

дейности с предмет идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция.

т. 2 Участниците следва да притежават валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за

управление на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

по т.1 Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години минимум една доставка на медицински консумативи и дезинфектанти (биоциди), аналогични и/или сходни на описаните в съответната обособена позиция.

Под „изпълнена дейност“ в настоящите указания се разбира такава, която независимо от датата на започването й, е приключила до датата на подаване на офертата.

Под „идентичен или сходен“ в настоящите указания се разбира доставка на медицински консумативи и дезинфектанти (биоциди), аналогични и/или сходни на описаните за съответната обособена позиция стоки.

За декларирането на съответствието с критерия за подбор, Участниците следва да попълнят необходимата информация в част IV: „Критерии за подбор", раздел „В“: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

Документите за доказване на съответствие с критерия за подбор се представят съгласно чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

по т.2 Участниците следва да притежават валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за

управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция

за управление на качеството. Обхватът на сертификата трябва да е сходен с предмета на поръчката. Възложителят

ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

За декларирането на съответствието с критерия за подбор, участниците следва да попълнят необходимата

информация в част IV: „Критерии за подбор", раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за

екологично управление“, от ЕЕДОП.

Документите за доказване на съответствие с критерия за подбор се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от

ЗОП – Заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на

качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление

на качеството. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната

серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален

орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската

организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.

5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема

еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и

други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до

такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

В случаите по предходното изречение, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са

еквивалентни на изискваните.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение при подписване на договора в размер

на 5% (пет процента) от стойността му за съответната обособена позиция без ДДС, със срок на валидност, срока на

действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни.

Формата на гаранцията е по избор на участника:

а) парична сума – платима по банкова сметка на Медицински университет – Варна: Банка ДСК ЕАД, BIC: STSABGSF;

IBAN: BG24STSA93003100040700 - в лева;

б) банкова гаранция – същата следва да е авизирана от българска банка, ако е издадена от чуждестранна банка;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/05/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 27/09/2022
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/05/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно

физическо или юридическо лице, както и техни обединения, и всяко друго образувание, което отговаря на

условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), в Правилника за прилагане на Закона за

обществените поръчки (ППЗОП) и в обявените от Възложителя изисквания, ако може самостоятелно да подава

заявления за участие или оферти и да сключва договори за изпълнение предмета на поръчката съгласно

законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от участие в процедура за

възлагане на обществена поръчка на основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ. В случай, че участник оферира по-висока Обща

цена от прогнозната стойност за съответната обособена позиция, ще бъде предложен за отстраняване от

процедурата, на основание чл. 107 от ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия за

изпълнение на поръчката.

Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с обществената поръчка и разменени

между участника и Възложителя трябва да са на български език. Приложените документи, представени от

участника могат да бъдат съставени на друг език, но задължително трябва да са придружени с точен превод на

български език по отношение на относимите към офертата части.

В случай, че офертата съдържа информация с парично изражение, пряко свързана с предмета на поръчката,

освен в „Ценово предложение“, участникът се отстранява от участие.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, чрез

представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите

представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато

това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за

изпълнител, да предостави документи по чл.58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване

от процедурата, както и документи за съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се

представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се

подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за

защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/04/2022