Usługi - 235656-2018

01/06/2018    S103    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczuczyn: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2018/S 103-235656

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Szczuczyn
pl. 1000-lecia 23
Szczuczyn
19-230
Polska
Osoba do kontaktów: Waldemar Filipkowski - Kierownik Ref. Rozwoju i Inwestycji
Tel.: +48 862735080
E-mail: um@szczuczyn.pl
Faks: +48 862735081
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.szczuczyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych w Gminie Szczuczyn w ramach realizacji projektu „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”

Numer referencyjny: RI.271.7.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Program zadania będzie realizowany dla 139 instalacji, w tym 93 instalacji kolektorów słonecznych próżniowych oraz 46 instalacji fotowoltaicznych dla 104 nieruchomości. Oznacza to, że na 35 budynkach mieszkalnych będą zamontowane dwie instalacje.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp.,

— dostawę elementów składowych i materiałów potrzebnych do realizacji zadania,

— montaż zestawów solarnych i fotowoltaicznych,

— przeprowadzenie rozruchu instalacji solarnych i fotowoltaicznych,

— kontrole, próby, uruchomienie oraz regulacja instalacji,

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem,

— wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym uzgodnień z PGE.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09330000
09331000
09331100
44112000
44212000
45330000
45300000
45331000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowości: Brzeźno; Bzury; Chojnowo; Danowo; Dołęgi; Guty; Jambrzyki; Kurki; Milewo; Niećkowo; Niedźwiadna; Niedźwiedzkie; Obrytki; Rakowo; Sokoły; Szczuczyn; Świdry Awissa; Tarachy, Zacieczki; Załuski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych w Gminie Szczuczyn w ramach realizacji projektu: „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”.

Program zadania będzie realizowany dla 139 instalacji, w tym 93 instalacji kolektorów słonecznych próżniowych oraz 46 instalacji fotowoltaicznych dla 104 nieruchomości. Oznacza to, że na 35 budynkach mieszkalnych będą zamontowane 2 instalacje.

Zadanie 1 - dostawa i montaż kolektorów słonecznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp.,

— dostawę elementów składowych i materiałów potrzebnych do realizacji zadania,

— montaż zestawów solarnych,

— przeprowadzenie rozruchu instalacji solarnych,

— kontrole, próby, uruchomienie oraz regulacja instalacji,

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem,

— wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,

— usługi serwisowe w okresie udzielonej gwarancji.

Łączna suma zestawów solarnych próżniowych na budynkach odbiorców indywidualnych wynosi 93 szt.

Wyszczególniono 3 typy zestawów solarnych próżniowych różniących się od siebie m.in. powierzchnią kolektorów i pojemnością zbiorników.

Typ instalacji / Ilość poszczególnych zestawów solarnych [szt.] / Ilość kolektorów w poszczególnych zestawach solarnych [szt.] / Pojemność zasobnika-zasobników [l] / Łączna ilość kolektorów [szt.].

A / 36 / 2 / 250 / 72.

B / 55 / 3 / 350 / 165.

C / 2 / 3 / 400 / 6.

Zadanie 2 - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp.,

— dostawę elementów składowych i materiałów potrzebnych do realizacji zadania,

— montaż zestawów fotowoltaicznych,

— przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej,

— kontrole, próby, uruchomienie instalacji,

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem,

— wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, uzgodnienia z PGE,

— usługi serwisowe w okresie udzielonej gwarancji.

Łączna suma zestawów fotowoltaicznych na budynkach odbiorców indywidualnych wynosi 46 szt.

Wyszczególniono 6 typów zestawów fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych różniących się od siebie m.in. liczbą paneli fotowoltaicznych i mocą inwerterów.

Typ instalacji / Ilość poszczególnych zestawów fotowoltaicznych [szt.] / Moc instalacji w kWp / Moc instalacji w kW / Łączna ilość paneli fotowoltaicznych [szt.].

1 / 4 / 1,65 / 1,5 / 20

2 / 8 / 2,31 / 2 / 56

3 / 9 / 2,97 / 2,5 / 81

4 / 13 / 3,3 / 3 / 130

5 / 9 / 3,96 / 3,7 / 108

6 / 3 / 4,95 / 4,5 / 45

Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0451/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:

a) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 80 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu;

b) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną w ilości min. 35 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w projekcie umowy, załączonej do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2018
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Urząd Miejski w Szczuczynie, pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (pokój nr 15).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z uwagi na obszerny opis wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania, opis ten znajduje się w części VIII SIWZ.

Pozostałe kryteria i wymagania dokładnie zostały opisane w SIWZ i załącznikach.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2018