Leveringen - 235664-2020

20/05/2020    S98

Bulgarije-Sofia: Motorvoertuigen

2020/S 098-235664

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Elektroenergien sistemen operator“ EAD
Nationaal identificatienummer: 175201304
Postadres: bul. „Tsar Boris III“ No. 201
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Tanya Stoyanova
E-mail: t.stoyanova@eso.bg
Telefoon: +359 29696851
Fax: +359 29626189

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eso.bg

Adres van het kopersprofiel: https://webapps.eso.bg/zop_profile/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на леки, лекотоварни и високопроходими автомобили

Referentienummer: ЦУ/2019/138
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Поръчката е за доставка на леки, лекотоварни и високопроходими автомобили, както следва:

— леки автомобили с нормална проходимост — комби — 6 бр.,

— лекотоварни автомобили с нормална проходимост 4+1 места — 30 бр.,

— лекотоварни автомобили с нормална проходимост 2+1 места, тип фургон — 3 бр.,

— лекотоварни автомобили с нормална проходимост 6+1 места с предпазна преграда между пътническия и товарен отсек, тип фургон — 3 бр.,

— лекотоварен автомобил с нормална проходимост 6+1 места (двойна кабина) бордови — 1 бр.,

— леки автомобили с нормална проходимост 8+1 места, тип пътнически — 5 бр.,

— високопроходими автомобили 4x4 с товарен отсек 4+1 места — 30 бр.,

— високопроходими автомобили 4x4 4+1 места, с раб. обем на двигателя над 1 900 см3 — 6 бр.,

— високопроходими автомобили 4x4 4+1 места, в раб. обем на двигателя до 1 500 см3 — 10 бр.

Предметът на поръчката включва и регистрация на автомобилите в КАТ и гаранционно (сервизно) обслужване на автомобилите по време на гаранционния срок.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 431 141.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на лекотоварни автомобили с нормална проходимост 2+1 места, тип фургон (N1)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136100 Lichte bestelwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. „Европа“ № 2

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е доставка на 3 броя лекотоварни автомобили с нормална проходимост 2+1 места, тип фургон (N1), регистрация в КАТ и гаранционно (сервизно) обслужване на автомобилите по време на гаранционния срок.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на лекотоварни автомобили с нормална проходимост 6+1 места с предпазна преграда между пътническия и товарен отсек, тип фургон (N1)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136100 Lichte bestelwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. „Европа“ № 2

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е за доставка на 3 броя лекотоварни автомобили с нормална проходимост 6+1 места с предпазна преграда между пътническия и товарен отсек, тип фургон, регистрация в КАТ и гаранционно (сервизно) обслужване на автомобилите по време на гаранционния срок.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на леки автомобили с нормална проходимост 8+1 места, тип пътнически (М1)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. „Европа“ № 2

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е за доставка на 5 броя леки автомобили с нормална проходимост 8+1 места, тип пътнически (М1), регистрация в КАТ и гаранционно (сервизно) обслужване на автомобилите по време на гаранционния срок.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 216-531284
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0038-ЦУ
Perceel nr.: 6
Benaming:

Доставка на леки автомобили с нормална проходимост 8+1 места, тип пътнически (М1)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Ауто Франс 3000“ ООД
Nationaal identificatienummer: 131179602
Postadres: ул. „Резбарска“ № 5
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1510
Land: Bulgarije
E-mail: kpetrov@autofrance3000.com
Telefoon: +359 884806871
Fax: +359 884806871

Internetadres: www.autofrance3000.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 172 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 193 883.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0039-ЦУ
Perceel nr.: 3
Benaming:

Доставка на лекoтоварни автомобили с нормална проходимост 2+1 места, тип фургон (N1)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Омникар Ауто“ ООД
Nationaal identificatienummer: 115015855
Postadres: бул. „Карловско шосе“ 42, общ. „Марица“, обл. Пловдив
Plaats: с. Труд
NUTS-code: BG421 Пловдив
Postcode: 4199
Land: Bulgarije
E-mail: maia.panchova@omnicar-auto.bg
Telefoon: +359 877175602
Fax: +359 877175602

Internetadres: www.omnicar-auto.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 92 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 113 295.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0040-ЦУ
Perceel nr.: 4
Benaming:

Доставка на лекотоварни автомобили с нормална проходимост 6+1 места с предпазна преграда между пътническия и товарен отсек, тип фургон (N1)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Омникар Ауто“ ООД
Nationaal identificatienummer: 115013855
Postadres: бул. „Карловско шосе“ 42, общ. „Марица“, обл. Пловдив
Plaats: с. Труд
NUTS-code: BG421 Пловдив
Postcode: 4199
Land: Bulgarije
E-mail: maia.panchova@omnicar-auto.bg
Telefoon: +359 877175602
Fax: +359 877175602

Internetadres: www.omnicar-auto.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 103 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 123 963.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/05/2020