Доставки - 235665-2020

20/05/2020    S98

България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

2020/S 098-235665

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: д-р инж. Златко Кузманов
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 52687988
Факс: +359 28079966
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/346
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System — PCS)

II.1.2)Основен CPV код
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System — PCS). PCS системата е отворена електронна платформа, която позволява интелигентен и сигурен обмен на информация между заинтересованите страни от публичния и частния сектор. Системата оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси чрез единно предаване на данни, свързващи транспортните и логистичните вериги. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере изпълнител и да се сключи договор за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските морски пристанища, която да обединява електронния поток от информация между заинтересованите страни на пристанищната общност чрез общ интерфейс и която да стандартизира обмена на съобщения между тях.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 8 920 911.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Варна и Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата поръчка е разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System — PCS). PCS системата е отворена електронна платформа, която позволява интелигентен и сигурен обмен на информация между заинтересованите страни от публичния и частния сектор. Системата оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси чрез единно предаване на данни, свързващи транспортните и логистичните вериги. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере изпълнител и да се сключи договор за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските морски пристанища, която да обединява електронния поток от информация между заинтересованите страни на пристанищната общност чрез общ интерфейс и която да стандартизира обмена на съобщения между тях.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническо предложение, представляващо сбора от 2 подпоказателя: оценка на професионалната компетентност на персонала, макс. 70 т., и оценка на методологията за управление на проекта — макс. 30 т. / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Срок за гаранционна подръжка на софтуерните продукти и доставеното оборудване / Тежест: 10
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Приоритетна ос 4 на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Лисват оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на предварителна покана за участие в състезателна процедура
Обяснение:

С решение № РД-09-93/06.11.2018 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, възложител по смисъла на чл. 5 от ЗОП, е открита предходната процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на поръчката, публикувана в РОП с номер 01158-2018-0026, като същата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП с решение за прекратяване № РД-10-27/04.12.2019 г., доколкото е установено, че и трите подадени оферти за участие в нея не отговарят на техническите изисквания на поръчката, респективно офертите могат да бъдат определени като „неподходящи“ по смисъла т. 25 от ДР на ЗОП в съответствие с влязло в сила решение № 1197 от 7.11.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията.

Поради изложените по-горе обстоятелства на основание чл. 138 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП възложителят открива процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS)“, изготвена при спазване на изискването първоначално обявените условия на поръчката да не са съществено променени, което означава, че се обявява за възлагане същия предмет при същите условия, които вече са били оповестени публично при предходната процедура.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДЕП-4
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/04/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: АКТУАЛ. И.Т. Информационни технологии ЕАД
Град: Копер
код NUTS: SI SLOVENIJA
Пощенски код: 6000
Държава: Словения
Електронна поща: info@actual.si
Телефон: +386 56622700
Факс: +386 56622700
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 9 000 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 8 920 911.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/05/2020