Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 235679-2016

Компактен изглед

09/07/2016    S131

България-Благоевград: Изолационни строителни работи

2016/S 131-235679

Община Благоевград, 000024695, пл. „Георги Измирлиев“ № 1, Дирекция ПНООП, На вниманието на: Крум Алуминов — Старши юрисконсулт, Благоевград 2700, България. Телефон: +359 73867714. Факс: +359 73884451. Адрес за електронна поща: kaluminov@blgmun.com

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 12.4.2016, 2016/S 071-123666)

Относно:
CPV:45320000 Изолационни строителни работи, 45000000 Строителни и монтажни работи, 71220000 Архитектурно проектиране

Изолационни строителни работи

Строителни и монтажни работи

Архитектурно проектиране

Вместо: 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

30.5.2016 (17:30)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

31.5.2016 (10:00)

Да се чете: 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

8.8.2016 (17:30)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

9.8.2016 (9:00)

Друга допълнителна информация

С Определение № 8215/04.07.2016 г. по административно дело 7438/2016 г. е оставено в сила Определение № 340/2016 г., с което оставя без уважение искането за налагане на временна мярка „спиране“ на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап IV — ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП — общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград“.