Tjenesteydelser - 235760-2020

20/05/2020    S98

Danmark-København: Landmåling

2020/S 098-235760

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Kudsk Jensen
E-mail: AKDJ@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270494&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270494&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for landmålingsydelser - Opmåling fra luften

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71355200 Landmåling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Banedanmarks Anlægsdivision forventer i de kommende år at skulle udføre en række større og mindre anlægsprojekter og i relation til disse projekter, skal der udføres en række landmålingsopgaver. Banedanmark agter at indgå rammeaftale med 1 tilbudsgiver om arbejdet.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv, dvs. Banedanmark kan i konkrete situationer vælge at indgå rådgiveraftale om opmåling med andre rådgivere. Rådgivningen omfatter landmålingsydelser, der er

nødvendige for at gennemføre baneprojekter herunder: terrænopmåling med LIDAR fra fly og terrænopmåling med drone. Rådgiver skal udføre landmålingsydelserne i overensstemmelse med

Banedanmarks krav og specifikationer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmarks Anlægsdivision forventer i de kommende år at skulle udføre en række større og mindre anlægsprojekter og i relation til disse projekter, skal der udføres en række landmålingsopgaver. Banedanmark agter at indgå rammeaftale med 1 tilbudsgiver om arbejdet.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv, dvs. Banedanmark kan i konkrete situationer vælge at indgå rådgiveraftale om opmåling med andre rådgivere. Rådgivningen omfatter landmålingsydelser, der er

nødvendige for at gennemføre baneprojekter herunder: terrænopmåling med LIDAR fra fly og

terrænopmåling med drone. Rådgiver skal udføre landmålingsydelserne i overensstemmelse med

Banedanmarks krav og specifikationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. III.1.2), udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som baseret på deres indsendte referencer vurderes som de bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4) og pkt. II.2.4).

I forbindelse med vurderingen af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven lægges der vægt på, hvem der har det bedste og mest relevante referencegrundlag af land-målingsydelse på luften indenfor de seneste 3 år herunder terrænopmåling med LIDAR fra fly og terrænopmåling med drone, der er sammenlignelige med den udbudte opgave, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4) og II.2.4).

I vurderingen vil ordregiver tillægge det positiv vægt på nedenstående i prioriteret rækkefølge, hvor nr. 1 vægtes højest:

1) En kombination af begge efterspurgte referencer, jf. udbudsbekendtgørelsen punkt III.1.3), i én reference vægter højest

2) Sammenlignelige referencer i økonomisk størrelse 50 000 – 300 000 DKK, som er forventede gennemsnitlige honorar til rådgiver af de individuelle forventede opgaver, vægtes højt

3) Nyeste erfaring inden for det seneste 1 år vægtes højere end ældre erfaring.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 3 mest relevante referencer, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 5 referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 1 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgerne skal afgive følgende oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

- Ansøgers egenkapital og omsætning

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det, at:

1) Ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår, skal være positiv. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen (ex. et konsortium), beregnes beløbet som virksomhedens samlede egenkapital.

2) Ansøgeren skal have en minimumsomsætning på 26 mio. DKK pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Når Banedanmark forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- Kopi af årsregnskab for de seneste 3 år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen:

1) Ansøgers reference og kapacitet:

Som en del af beskrivelsen bedes følgende oplysninger angives:

1) En kort beskrivelse af opgaven indeholdende kontraktbeløb, start- og slutdato, navn på modtageren af leverancen og kontaktperson.

2) En kort beskrivelse om hvilket værktøj, materiel eller teknisk udstyr har brugt i forbindelse med referencen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal dokumentere 3 referencer på leverancer for lignende arbejde jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4 og pkt. II.2.4.

Som dokumentation for opfyldelse af mindstekravet til ansøgers referencer skal ansøger levere en liste over de betydeligste leverancer af den anførte type jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4 og pkt. II.2.4, der er udført indenfor de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Den vindende leverandør udvælges på baggrund af bedste forhold mellem kvalitet og pris.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/06/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/06/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2020