Services - 235893-2017

21/06/2017    S117    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 117-235893

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
pl. Szczepański 3A
Osoba do kontaktów: Maksymilian Berkowicz
31-011 Kraków
Polska
Tel.: +48 124231243
E-mail: berkowicz@bunkier.art.pl

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bunkier.art.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
ul. Bagatela 10 lok. 5
00-585 Warszawa
Polska

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: instytucja kultury
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie.
Wykonawca jest zobowiązany do:
1. opracowania projektu wstępnego;
2. opracowania projektu budowlanego;
3. opracowania projektu wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego;
4. opracowania projektu architektury wnętrz;
5. nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań geologicznych podłoża wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską i geotechnicznymi warunkami posadowienia, wykonania innych czynności przygotowawczych, jak też pozyskania opinii, uzgodnień, ekspertyz oraz decyzji administracyjnych wymaganych prawem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Wytycznych projektowych stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do siwz.
Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na prace prace projektowe min. 60 miesięcy od dnia odbioru Etapu 4.
Kody CPV:
CPV 71 00000 – 0 Usługi architektoniczne i podobne
CPV 71 220000 – 6 Usługi projektowania architektonicznego
CPV 71 221000 – 3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektów. Dokonanie wizji części ekspozycyjnej możliwe jest w godzinach otwarcia Galerii tj. od wtorku do niedzieli, w godzinach 11–19. Dokonanie wizji pozostałych części wymaga uprzedniego umówienia – w tym celu proszę kontaktować się z sekretariatem Galerii od poniedziałku do piątku w godzinach 9–15, tel:
(0-12) 423 12 43.
Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71000000, 71221000, 71220000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: W przypadku, gdy po przeprowadzeniu prac archeologicznych oraz w konsekwencji ich wyników oraz postanowień konserwatorskich niezbędne będzie opracowanie dokumentacji zamiennej w zakresie projektu budowlanego (a w konsekwencji projektów wykonawczych) tj. wprowadzającej zmiany w dokumentacji pierwotnej, Zamawiający przewiduje prawo opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji zamiennej oraz do pozyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wynagrodzenie Projektanta z tego tytułu nie przekroczy 10 % ceny oferty brutto.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 13 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000 PLN.
2) Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 44 2030 0045 1110 0000 0344 6790 z dopiskiem Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa i rozbudowa budynki Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
4) W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć kopię przelewu. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 2 lit b) – e) zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji razem z ofertą.
5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. lit. d.
7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegóły wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarto w SIWZ.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;
5) Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
8) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4 oraz pkt 6 (informacje z Krajowego Rejestru Karnego) składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt od 1 do 8, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 200 000 PLN.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) Zamawiający uzna za spełnione warunki w zakresie kwalifikacji technicznych, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
i) co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego dotyczącego budowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej objętej projektowaniem nie mniejszej niż 1 000 m² zaliczonego do kategorii IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem „Kategorie obiektów budowlanych” do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane,
ii) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego dotyczącego przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku stanowiącego zabytek nieruchomy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o łącznej powierzchni użytkowej objętej projektowaniem nie mniejszej niż 500 m² z wyłączeniem budynków architektury drewnianej.
2) Zamawiający uzna warunki opisane w pkt a) tiret i) –ii) za spełnione również jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem łącznie 2 usług, z których co najmniej jedna spełnia wymagania określone w obu tiret.
b) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, t.j.:
i) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika zespołu projektowego posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert kierowała zespołem projektowym przy wykonywaniu projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dotyczącego budowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej objętej projektowaniem nie mniejszej niż 1000 m², zaliczonego do kategorii IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem „Kategorie obiektów budowlanych” do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane,
ii) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta w branży architektonicznej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert była autorem lub współautorem projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dotyczącego budowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej objętej projektowaniem nie mniejszej niż 1000 m² zaliczonego do kategorii IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem „Kategorie obiektów budowlanych” do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane,
iii) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert była:
(1) autorem lub współautorem projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dotyczącego budowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej objętej projektowaniem nie mniejszej niż 1000 m² zaliczonego do kategorii IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem „Kategorie obiektów budowlanych” do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
(2) autorem lub współautorem projektu budowlanego i projektu wykonawczego dotyczącego przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku stanowiącego zabytek nieruchomy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z wyłączeniem budynków architektury drewnianej;
iv) co najmniej 1 osobą pełniąca funkcję projektanta w branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń która w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert była autorem lub współautorem projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dotyczącego budowy lub przebudowy budynku o powierzchni objętej projektowaniem nie mniejszej niż 1000 m² zaliczonego do kategorii IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem „Kategorie obiektów budowlanych” do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane,
v) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert była autorem lub współautorem projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dotyczącego budowy lub przebudowy budynku o powierzchni objętej projektowaniem nie mniejszej niż 1000 m² zaliczonego do kategorii IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem „Kategorie obiektów budowlanych” do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji (poprzez skierowanie jednej osoby do realizacji zamówienia) tylko w przypadku kierownika zespołu projektowego i projektanta w branży architektonicznej.
2) Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1. wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt VI. 2 ppkt 1 lit a), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (odpowiednio do warunku określonego w pkt VI.2 ppkt 1 lit b, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Waga 60

2. Cena. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP1/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.7.2017 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.7.2017 - 12:15

Miejscowość:

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o., ul. Bagatela 10 lok. 5, 00-585 Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
1) Terminy wykonania poszczególnych opracowań Dokumentacji projektowej określa projekt umowy.
Pełnienie nadzoru autorskiego przez okres wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej – przez okres wykonywania robót budowlanych do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie; planowany termin realizacji robót budowlanych w latach 2019–2021.
2) Dokumenty potwierdzające udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w SIWZ, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów (zobowiązania o treści), z których będzie wynikać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji poszczególnych części zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców.
Jeżeli wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na które zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w SIWZ. Złożenie zaświadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze złożenia dokumentów dotyczących podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6) Oferta składa się z:
1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do SIWZ);
2. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), dla każdego wykonawcy i podmiotów na których zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
3. Dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków;
4. Dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności;
5. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
6. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
7. Dowodu wniesienia wadium.
7) W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.6.2017